En son güncellemeler 2 Haziran 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
7250 (2020) md: Ek 2, Geçici 11. KHK 703 (2018) md: 9, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10. 7078 (2018) md: 10. 7079 (2018) md: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 2, 3, 4, Ek 1. KHK 696 (2017) md: 5, 6, 7, 8, 10, 12, Ek 1, 2, 3, 4. KHK 694 (2017) md: 10. KHK 676 (2016) md: 3, 5. An. M. K. 2012/184 (2014) md: 8. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6797
SAVUNMA SANAYİİ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)(2)

Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır.
Tanımlar:
Madde 2 - KHK 703(2018), 7079(2018), KHK 696(2017), 3704(1991), KHK 390(1989)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu:
Madde 3 - KHK 703(2018), 7079(2018), KHK 696(2017), KHK 676(2016)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Kurulun görevleri:
Madde 4 - KHK 703(2018), 7079(2018), KHK 696(2017)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
(1) 30/10/1989 tarih ve 390 sayılı KHK ile bu Kanunda ve diğer mevzuatta geçen “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığı”, “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarı”, “Başkanlık” ibaresi ise “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş, daha sonra 390 sayılı KHK 20/3/1991 tarih ve 3704 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 121 inci maddesiyle, bu Kanunun adı ‘’ Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması Ve 11 Temmuz 1939 Tarih Ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi İle 25 Ekim 1984 Tarih Ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6798
Savunma Sanayii İcra Komitesi:
Komitenin görevleri:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı:
Personel rejimi:
Bütçe:
Madde 9 - KHK 703(2018)
Başkanlığın bütçesi Savunma Sanayii Destekleme Fonunun % 2’sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bu miktar Cumhurbaşkanınca azami % 50 oranında artırılabilir.(1)
Müsteşarlığın görevleri:
Madde 10 - KHK 703(2018), 7078(2018), 7079(2018), KHK 696(2017), KHK 694(2017), 6532(2014), KHK 661(2011)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK-661/44 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları (…)(3)Müsteşarlık tarafından tedarik edilir ve bunlara ilişkin giderler Fondan karşılanır. (Ek cümleler: 17/4/2014-6532/13 md.) Ancak, doğrudan Millî İstihbarat Teşkilatınca tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak, MİT Müsteşarının teklifi (…)(3) ve Cumhurbaşkanının onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Millî İstihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, Millî İstihbarat Teşkilatının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır.(2)(3)(4)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 121 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanın onayıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanının onayıyla” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 80 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 59 uncu maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın onayı ile” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “, Millî Savunma Bakanının uygun görüşü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (4) 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “acil” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
6800-1
(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/59 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/54 md.) Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak firmanın seçimi Komite kararı ile belirlenir. Komite uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla Komite üyelerine veya Savunma Sanayii Müsteşarına devredebilir.
Uygulanmayacak hükümler ve öncelik:
Madde 11 - KHK 703(2018)
Savunma sanayii alanında yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.(1)
 
Müsteşarlığın ihtiyacı olan teknik şartnamelerin hazırlanması ve kalite kontrol hizmetleri konusundaki talepleri Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca öncelikle yerine getirilir.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu (2):
Madde 12 - KHK 703(2018), 7079(2018), KHK 696(2017), 5602(2007), 4842(2004), 4760(2002), 3824(1993), 3704(1991), KHK 390(1989) ... >>
Bu Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için T.C. Merkez Bankası nezdinde Müsteşarlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu kurulmuştur.

Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

a) Her yıl bütçeye bu maksatla konulacak ödenek,

b) (Mülga: 6/6/2002 – 4760/18 md.) 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflardan Fona yapılacak transferler,

d) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)
 
e) (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrılan payın tamamı,
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 121 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bu Kanunla” ibaresi “Savunma sanayii alanında” şeklinde değiştirilmiştir (2) Bu madde gereğince Fona ayrılacak miktarlar için 8/8/1995 tarih ve 95/7200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı 7/9/1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete’ye söz konusu Kararnamede değişiklik yapan 5/9/1996 tarih ve 96/8559 sayılı Kararname içinde 2/10/1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki “KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ” ne bakınız.
6800-2
f) Kanunla (vergi kanunları hariç) kurulan fonlardan Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,(1)

g) (Mülga : 14/6/1989 – 3571/16 md.)

h) ( Mülga: 9/4/2003-4842/37 md.)

i) Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden modern silah, araç ve gereçler için ayrılan ödenek, 

j) 12/3/1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayrisafi hasılattan Bakanlar Kurulunca tespit edilecek azami % 50 oranında alınacak ve Bakanlar Kurulunca Toplu Konut Fonu ile Savunma Sanayii Destekleme Fonuna dağıtımı yapılacak miktar, (Şu kadar ki, bu suretle fona ödenecek meblağ Gelir ve Kurumlar Vergisinin matrahının tespitinde gider olarak nazara alınır.)

k) Fonun mal varlığından elde edilecek gelirler,

l) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesi gereğince bedelli askerlikten elde edilecek gelirler,

m) Bağış ve yardımlar.

n) (Ek: 7/7/1995 – 4120/1 md.) Diğer gelirler,

Genel Bütçeye dahil daire ve kuruluşlarca tahsil edilerek Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödenecek gelirlerden 2380 sayılı Kanuna göre belediyelere ve il özel idarelerine pay ayrılmaz.

(Ek fıkra: 28/5/1986 – 3291/10 md.) Fon bakiyelerinin tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında nemalandırılmasına ait esas ve usuller Cumhurbaşkanınca düzenlenir.(1)
 
(Ek fıkra: 7/7/1995 – 4120/1 md.) Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına tahsil edilen gelirlerden Kanun ve Kararnamelerle kurulmuş diğer fonlara pay ayrılmaz.
(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/60 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/55 md.) Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan burs ve eğitim destekleri sağlanabilir.
Mükellefiyet, beyan, ödeme yeri ve zamanı:
Madde 13 - 5602(2007), 3824(1993), 3571(1989)
1. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde sayılan mamullerin teslimi nedeniyle Fona yapılacak ödemelerin mükellefi, bu mamulleri dahilde imal edenlerle ithalatçılarıdır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 121 inci maddesiyle, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi ile dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
6801
Bu şekilde yapılacak ödemeler, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Ek Vergi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine ödenir.
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnalar, bu fıkra uygulaması yönünden de geçerlidir.
 
2. (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrılan payın tamamı, bilet bedeliyle birlikte tahsil edilir. Tahsilatı müteakip Fona ait meblağ ilgili ayın Katma Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir. Bu meblağın beyanına ait usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
3. (Mülga: 14/6/1989 – 3571/16 md.) 
 
4. 12/3/1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayri safi hasılattan Bakanlar Kurulunca tespit edilecek azami % 50 oranında alınacak miktar, tespit edilen oran dahilinde hesaplanarak bu müesseseleri işleten gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ay verilecek Katma Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir.
 
Bu meblağın beyanına ait usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
 
5. (Mülga : 25/6/1992 – 3824/26 md.)
Muafiyetler:
Madde 14 - KHK 703(2018), 3704(1991), KHK 390(1989)
1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Müsteşarlık emrinde kurulan fon;
 
a) Kurumlar Vergisinden,
 
b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden, 
 
c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla Damga Vergisinden,
 
d) Açlıkları krediler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faizler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,
 
Muaftır.
 
2. Bu Kanun hükümlerine göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile bu Müsteşarlık emrinde kurulan Fona devredilen (Yeni kurulacak olanlar hariç olmak üzere);
 
a) Vakıfların çeşitli şirketlerdeki hisselerine,
 
b) Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklığına,

Daha önceki mevzuat ile tanınan vergi, resim ve harç muafiyet ve istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

3. (Ek fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.) 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunda Milli Savunma Bakanına verilmiş olan yetkiler Başkanlık tarafından yürütülen projelerdeki iş ve işlemler için Başkana aittir. 

4. (Ek fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.) Başkanlık personeli için 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen Kişi Güvenlik Belgesi aranmaz.

5. (Ek fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.) Başkanlık iş ve işlemlerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlı olduğu dönemde haiz olduğu muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulamasına devam olunur.
213 ve 6183 sayılı kanunların uygulanması:
Madde 15 -
Mükellefler ile vergi sorumluları tarafından bu Kanuna göre hesaplanarak ödenmesi gereken Fona ait meblağ hakkında Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
6802
Madde 16 -
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Ek Verginin matrahı, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Şu kadar ki Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gönderilecek miktarlar matraha dahil edilmez.
Denetim:
Madde 17 - KHK 661(2011), 3704(1991), KHK 390(1989) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/45 md.)
 
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Devlet malı sayılması:
Madde 19 -
Müsteşarlığın ve Müsteşarlığa bağlı Fonun malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. Müsteşarlığın ve Fonun taşınır ve taşınmaz her türlü malları haczedilemez.
Kamulaştırma:
Madde 20 - 3704(1991), KHK 390(1989)
Müsteşarlık, Fon ve bunların sermayesinin % 51’inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların silah ve mühimmat imal etmek amacıyla faaliyet gösteren kuruluş ve müesseseleri, bu faaliyetleri ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin mevzuat hükümlerinden yararlanır.
Ek Madde 1 - 7079(2018), KHK 696(2017)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/61 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/56 md.)
Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.
Ek Madde 2 - 7250(2020)(Ek:16/7/2020-7250/13 md.)
Savunma Sanayii Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra kapsamındaki personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin, net ücretleri 1 inci dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net maaş tutarını aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri ile kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept oluşturma, AR-GE, tasarım, prototip üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat, kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifikasyon, lojistik ve benzeri modern savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla, özel bilgi ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, üç yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilir. İlgili projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından birer yıllık sürelerle istihdam uzatılabilir. Bu personelin istihdamına dair hususlar ile bunlara verilecek her türlü ödemeler dâhil net ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşmamak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi veya yetkilendireceği Komite üyesi tarafından, ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edilir. Bu fıkra kapsamındaki personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu fıkra kapsamındaki istihdam için diğer mevzuatta yer alan pozisyon ihdası ve atama iznine ilişkin hükümler uygulanmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018), 3704(1991), KHK 390(1989)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), 5335(2005)(Ek: 21/4/2005 – 5335/15 md. ;Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018), 5335(2005)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 9 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
 
Geçici Madde 10 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/121 md.)
Bu maddenin yayımlandığı tarihte Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanı Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde değiştirilmiştir. Halen anılan kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır.

Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısı için ilgili mevzuat hükümlerinde kadrosuna bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da sırasıyla Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcısına denk kabul edilir.

Diğer mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarına ve Müsteşar Yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına ve Başkan Yardımcılarına yapılmış sayılır.
Geçici Madde 11 - 7250(2020)(Değişik:16/7/2020-7250/14 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalmak kaydıyla, ek 2 nci maddenin ilgili fıkraları kapsamında devam olunur.

Ek 2 nci madde kapsamında istihdam edilen personele, aynı maddede belirtilen kararlar yayımlanıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanlara uygulanan Hizmet Sözleşmesi Esasları ile Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı ve mevzuatı ilgisine göre uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilana çıkılmış sınavlar, bir defaya mahsus olmak üzere, pozisyon ihdası ve atama izni aranmaksızın bu fıkra hükümlerine göre tekemmül ettirilir.
Yürürlük:
Madde 21 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 22 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6803
7/11/1985 TARİH VE 3238 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 1)20/3/1991 tarih ve3704 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - 3704(1991)
Bu Kanun ile kadro unvanları değiştirilmiş olanlar hiç bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 2 - 3704(1991)
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla alacak ve borçları ile bütçesi ve personeli kadroları ile beraber hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmiştir.
2) 25/6/1992 tarih ve3824 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - 3824(1993)
a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilecek kazanç ile iratlar,

b) Ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen kazanç ve iratlar,
c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve iratlar,

d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,

e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler,

Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon payları hakkında, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
6804
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3238  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

   EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3238 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  3291

  28/5/1986

  KHK/310

  5/2/1988

  3571

  a) 3, 5 ve 8 inci maddeleri

   

   

  b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri

  c) Diğer maddeleri

  1/1/1989 tarihinden geçerli olmak üzere 20/6/1989

  1/7/1989

  20/6/1989

  KHK/390

  2/11/1989

  3704

  24/3/1991

  3824

  25/6/1992

  4644

  a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri 10 uncu maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ve 26 ncı maddesi (“a” fıkrası hariç)

  b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 inci maddeleri ile 26 ncı madde sinin (a) fıkrası hükmü

  c) Diğer Hükümleri

  1/1/1993

   

   

   

   

  1/1/1992 tarihinden geçerli olarak 11/7/1992

   

   

   

  11/7/1992

  4120

  12/7/1995

  4760

  6/6/2002

  4842

  37/4 üncü maddesi

  24/4/2003

                    

                                                                         


   

  6805/6809

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3238 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  5335

  8,Geçici Madde 7 ve 8           

  27/4/2005

  5602

  12, 13

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında

  KHK/649

  7, 8, Geçici Madde 9

  17/8/2011

  KHK/661

  6, 10, 17

  2/11/2011

  KHK/666

  8

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak  üzere   2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı

  8

  24/1/2014 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (24/7/2014)

  6532

  10

  26/4/2014

  KHK/676

  3, 5

  29/10/2016

  KHK/694

  10

  25/8/2017

  KHK/696

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Ek Madde 1

  24/12/2017

  7078

  10

  8/3/2018

  7079

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Ek Madde 1

  8/3/2018

  KHK/703

  2 nci ila 8,9,10,11,12,14,

  18, Geçici 1 ila 9, Geçici Madde 10

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7176

  10

  12/6/2019

  7250

  Ek Madde 2, Geçici Madde 11

  23/7/2020

  
  
  3238 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3238 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (16)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (22)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul