(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6797
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE 11 TEMMUZ 1939 TARİH VE3670 SAYILI MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİ İLE 23 EKİM 1984 TARİH VE3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN(1)

Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır.
Tanımlar:(2)
Madde 2 - 7079(2018), KHK 696(2017), 3704(1991), KHK 390(1989)
Bu Kanunda geçen deyimlerden,

(…) (2) 

Komite; Savunma Sanayi İcra Komitesini,

Fon; Savunma Sanayii Destekleme Fonunu,

Müsteşarlık; Savunma Sanayii Müsteşarlığını,

İfade eder.
Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu:
Madde 3 - 7079(2018), KHK 696(2017), KHK 676(2016)– (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/62 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/57 md.)
 
Kurulun görevleri:
Madde 4 - 7079(2018), KHK 696(2017)(Mülga: 20/11/2017-KHK-696/62 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/57 md.)
 
(1) 30/10/1989 tarih ve 390 sayılı KHK ile bu Kanunda ve diğer mevzuatta geçen “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığı”, “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarı”, “Başkanlık” ibaresi ise “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş, daha sonra 390 sayılı KHK 20/3/1991 tarih ve 3704 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 62 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Kurul; Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulunu,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır
6798
Savunma Sanayii İcra Komitesi:
Madde 5 - 7079(2018), KHK 696(2017), KHK 676(2016), 4120(1995), 3704(1991), KHK 390(1989)(Değişik: 20/11/2017-KHK-696/55 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/50 md.)
Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanının başkanlığında; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarından meydana gelir. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda Başbakan Cumhurbaşkanına vekaleten Komiteye başkanlık eder.

Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Komitenin sekretarya hizmetlerini Müsteşarlık yürütür. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
Komitenin görevleri:(1)
Madde 6 - 7079(2018), KHK 696(2017), KHK 661(2011), 3704(1991), KHK 390(1989)
Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak,(1)

b) (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/56 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/51 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,

c) Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak,

d) Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Müsteşarlığına talimat vermek,

e) Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off – set ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,

f) Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

g) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/43 md.) Fonun, 10 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç, kullanım esaslarını tespit etmek.

h) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/56 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/51 md.) Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar almak.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı: (2)(3)
Madde 7 - 7079(2018), KHK 696(2017), KHK 649(2011), 3704(1991), KHK 390(1989)(Değişik : 30/10/1989 – KHK390/1 md.; Aynen kabul : 20/3/1991 –3704/1 md.)
Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Müsteşarlığı kurulmuştur.(3)
(1) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 56 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yüksek Koordinasyon Kurulunca savunma” ibaresi “Savunma” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Savunma Sanayi Müsteşarlığının teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. (3) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 57 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
6799
(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2017-KHK-696/57 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/52 md.) Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilir.
Personel rejimi:
Madde 8 - 7079(2018), KHK 696(2017)
Başkanlık personeli 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.(1)

(Mülga ikinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 

(Ek: 20/3/1991 –3704/2 md.) Savunma Sanayii Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı (…)(2) ile ilgilendirilir.

(Ek: 20/3/1991 –3704/2 md.) (…)(3) üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali hakları, Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/58 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/53 md.) Özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde, ücretleri Fondan karşılanmak üzere proje veya sözleşme süresince sözleşmeli personel istihdam edilebilir. İstihdam edilecek personele ödenecek ücret üst sınırı Savunma Sanayii İcra Komitesince belirlenir. Bu kapsamda istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Başkanlıkta Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri mahfuz kalır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiç bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler.

(Ek fıkra: 8/8/2011-649-KHK/51 md.) Müsteşarlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Savunma Sanayii Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam eder. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı ile)

a) (İptal bent: Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı ile)

b) (İptal bent: Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı ile)

c) (İptal bent: Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı ile)

(Ek fıkra: 8/8/2011-649-KHK/51 md.;İptal fıkra:Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı ile.)
 
(Ek fıkra: 8/8/2011-649-KHK/51 md.;İptal fıkra:Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı ile.)
(1) Bu maddenin ikinci fıkrasını değiştiren ve bu fıkradan sonra gelmek üzere iki fıkra ekleyen 14/1/1988 tarih ve 310 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesi 3704 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu defa mezkür fıkralar 3704 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile aynı paralelde yeniden düzenlenmiştir. (2) Bu arada yer alan "veya Sosyal Sigortalar Kurumu“ ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır. (3) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İkinci ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
6800
Bütçe:
Madde 9 -
Başkanlığın bütçesi Savunma Sanayii Destekleme Fonunun % 2’sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bu miktar Bakanlar Kurulunca azami % 50 oranında artırılabilir.
Müsteşarlığın görevleri:
Madde 10 - 7078(2018), 7079(2018), KHK 696(2017), KHK 694(2017), 6532(2014), KHK 661(2011)
Müsteşarlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir.
 
a) İcra Komitesinin aldığı kararları uygulamak,
 
b) Proje bazında yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlamak,
 
c) Mevcut milli sanayii, savunma sanayiii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak,
 
d) Fon kaynaklarını dikkate alarakalım programlarını ve finansman modellerini belirlemek,
 
e) İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
 
f) Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek,
 
g) Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek,
 
h) İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak,(1)
 
i) Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off – set ticareti konularını koordine etmek,
 
j) Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek,
 
k) Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
 
l) Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.

m) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/59 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/54 md.) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK-661/44 md.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları (…) (3) Müsteşarlık tarafından tedarik edilir ve bunlara ilişkin giderler Fondan karşılanır. (Ek cümleler: 17/4/2014-6532/13 md.) Ancak, doğrudan Millî İstihbarat Teşkilatınca tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak, MİT Müsteşarının teklifi (…) (3) ve Cumhurbaşkanının onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Millî İstihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, Millî İstihbarat Teşkilatının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır. (2)(3)
(1) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 59 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Milli Savunma Bakanlığınca” ibaresi “ihtiyaç makamınca” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanın onayıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanının onayıyla” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 80 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 59 uncu maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın onayı ile” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “, Millî Savunma Bakanının uygun görüşü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır
6800-1
(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/59 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/54 md.) Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak firmanın seçimi Komite kararı ile belirlenir. Komite uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla Komite üyelerine veya Savunma Sanayii Müsteşarına devredebilir.
Uygulanmayacak hükümler ve öncelik:
Madde 11 -
Bu Kanunla yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Müsteşarlığın ihtiyacı olan teknik şartnamelerin hazırlanması ve kalite kontrol hizmetleri konusundaki talepleri Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca öncelikle yerine getirilir.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu (1):
Madde 12 - 7079(2018), KHK 696(2017), 5602(2007), 4842(2004), 4760(2002), 3824(1993), 3704(1991), KHK 390(1989), 3571(1989) ... >>
Bu Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için T.C. Merkez Bankası nezdinde Müsteşarlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu kurulmuştur.

Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

a) Her yıl bütçeye bu maksatla konulacak ödenek,

b) (Mülga: 6/6/2002 – 4760/18 md.)

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflardan Fona yapılacak transferler,

d) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)

e) (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrılan payın tamamı,

f) Kanunla (vergi kanunları hariç) kurulan fonlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,

g) (Mülga : 14/6/1989 – 3571/16 md.)

h) ( Mülga: 9/4/2003-4842/37 md.)

i) Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden modern silah, araç ve gereçler için ayrılan ödenek, 
(1) Bu madde gereğince Fona ayrılacak miktarlar için 8/8/1995 tarih ve 95/7200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı 7/9/1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete’ye söz konusu Kararnamede değişiklik yapan 5/9/1996 tarih ve 96/8559 sayılı Kararname içinde 2/10/1996 tarih ve 22775 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki “KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ” ne bakınız
6800-2
j) 12/3/1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayrisafi hasılattan Bakanlar Kurulunca tespit edilecek azami % 50 oranında alınacak ve Bakanlar Kurulunca Toplu Konut Fonu ile Savunma Sanayii Destekleme Fonuna dağıtımı yapılacak miktar, (Şu kadar ki, bu suretle fona ödenecek meblağ Gelir ve Kurumlar Vergisinin matrahının tespitinde gider olarak nazara alınır.)

k) Fonun mal varlığından elde edilecek gelirler,

l) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesi gereğince bedelli askerlikten elde edilecek gelirler,

m) Bağış ve yardımlar.

n) (Ek: 7/7/1995 – 4120/1 md.) Diğer gelirler,

Genel Bütçeye dahil daire ve kuruluşlarca tahsil edilerek Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödenecek gelirlerden 2380 sayılı Kanuna göre belediyelere ve il özel idarelerine pay ayrılmaz.

(Ek fıkra: 28/5/1986 – 3291/10 md.) Fon bakiyelerinin tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında nemalandırılmasına ait esas ve usuller Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

(Ek fıkra: 7/7/1995 – 4120/1 md.) Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına tahsil edilen gelirlerden Kanun ve Kararnamelerle kurulmuş diğer fonlara pay ayrılmaz.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/60 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/55 md.) Savunma sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Fondan burs ve eğitim destekleri sağlanabilir.
Mükellefiyet, beyan, ödeme yeri ve zamanı:
Madde 13 - 5602(2007), 3824(1993), 3571(1989)
1. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde sayılan mamullerin teslimi nedeniyle Fona yapılacak ödemelerin mükellefi, bu mamulleri dahilde imal edenlerle ithalatçılarıdır.
6801
Bu şekilde yapılacak ödemeler,3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Ek Vergi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine ödenir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnalar, bu fıkra uygulaması yönünden de geçerlidir.

2. (Değişik: 14/3/2007-5602/10 md.) 25/8/1971 tarihli ve1473 sayılı Kanuna göre ayrılan payın tamamı, bilet bedeliyle birlikte tahsil edilir. Tahsilatı müteakip Fona ait meblağ ilgili ayın Katma Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir. Bu meblağın beyanına ait usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

3. (Mülga: 14/6/1989 –3571/16 md.)

4. 12/3/1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayri safi hasılattan Bakanlar Kurulunca tespit edilecek azami % 50 oranında alınacak miktar, tespit edilen oran dahilinde hesaplanarak bu müesseseleri işleten gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ay verilecek Katma Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir.

Bu meblağın beyanına ait usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

5. (Mülga : 25/6/1992 –3824/26 md.)
Muafiyetler:
Madde 14 - 3704(1991), KHK 390(1989)
1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Müsteşarlık emrinde kurulan fon;

a) Kurumlar Vergisinden,

b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla Damga Vergisinden,

d) Açlıkları krediler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faizler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,

Muaftır.

2. Bu Kanun hükümlerine göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile bu Müsteşarlık emrinde kurulan Fona devredilen (Yeni kurulacak olanlar hariç olmak üzere);

a) Vakıfların çeşitli şirketlerdeki hisselerine,

b) Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklığına,

Daha önceki mevzuat ile tanınan vergi, resim ve harç muafiyet ve istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
213 ve 6183 sayılı kanunların uygulanması:
Madde 15 -
Mükellefler ile vergi sorumluları tarafından bu Kanuna göre hesaplanarak ödenmesi gereken Fona ait meblağ hakkında Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
6802-6804
Madde 16 -
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Ek Verginin matrahı, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Şu kadar ki Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gönderilecek miktarlar matraha dahil edilmez.
Denetim:
Madde 17 - KHK 661(2011), 3704(1991), KHK 390(1989) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/45 md.)
 
Madde 18 -
3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 1 ve 11 inci maddelerinin değiştirilmesine dair olup ilgili kanundaki yerlerine işlenmiştir.
Devlet malı sayılması:
Madde 19 -
Müsteşarlığın ve Müsteşarlığa bağlı Fonun malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. Müsteşarlığın ve Fonun taşınır ve taşınmaz her türlü malları haczedilemez.
Kamulaştırma:
Madde 20 - 3704(1991), KHK 390(1989)
Müsteşarlık, Fon ve bunların sermayesinin % 51’inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların silah ve mühimmat imal etmek amacıyla faaliyet gösteren kuruluş ve müesseseleri, bu faaliyetleri ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin mevzuat hükümlerinden yararlanır.
Ek Madde 1 - 7079(2018), KHK 696(2017)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/61 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/56 md.)
Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.
Geçici Madde 1 - 3704(1991), KHK 390(1989)
Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü menkul ve gayrinmenkul malları, bütün araç, gereç, bütçe ve personeli ile birlikte, hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmiştir.
Geçici Madde 2 -
Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların çeşitli şirketlerdeki hisseleri Fona devredilebilir.
Geçici Madde 3 -
Geçici 1 ve 2 nci maddelerdeki devir işlemleri 6 ay içinde tamamlanır. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya devam olunur. Devir işlemleri ve bu devirden doğan kazanç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanun hükümleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1985 takvim yılı gelirlerine ilişkin olarak 1/1/1986 tarihinden itibaren yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan etmeleri gereken gelirleri hakkında da uygulanır.

1985 takvim yılına ait olup, tevkif suretiyle vergiye tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden, fona ait meblağ hesaplanmaz. Tevkif suretiyle vergiye tabi tutulan kazanç ve iratlar hakkında bu Kanun hükümleri 1/1/1986 tarihinden itibaren uygulanır.
Geçici Madde 5 -
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesi ile bu madde uyarınca alınan Bankalar Kurulu Kararlarında gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar aylıklarının hesabında, Müsteşar için 975, Müsteşar Yardımcıları için 750 ek gösterge uygulanır. Bu ek göstergeler hakkında 26/6/1984 gün ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 38 inci maddesine göre işlem yapılır.
6805
Geçici Madde 6 -
Milli Piyango İdaresinin 1985 yılı piyango safi hasılatı,3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun bu Kanun ile değişik 11 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Fon’a ödenir.
Geçici Madde 7 - 5335(2005) (Ek:21/4/2005 –5335/15 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlıkta bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışanlardan sosyal güvenlik açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak Müsteşarlığa başvurmaları halinde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilirler. Bu süre içerisinde 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilme talebinde bulunmayanların 506 sayılı Kanun ile ilişkileri devam eder.
Geçici Madde 8 - 5335(2005) (Ek:21/4/2005 –5335/15 md.)
Geçici 7 nci maddeye göre 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilenlerin Müsteşarlıkta 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olarak, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmet süreleri; emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerinin belirlenmesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci maddesinin (b) fıkrası ve ek 70 inci maddesinin uygulanmasında, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceleri aşmamak ve 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, memuriyette geçmiş gibi değerlendirilir ve değerlendirilen bu sürelerin önceden kıdem tazminatı, toplu ödeme, emekli ikramiyesi veya işten ayrılma tazminatı ödenmemiş olan kısmı 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.
Geçici Madde 9 - KHK 649(2011)(Ek: 8/8/2011-649-KHK/51 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinde Müsteşarlıkta Şube Müdürü (Uzman) unvanıyla görev yapanlar Uzman kadrolarına bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla, eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar ve değişik adlar altında yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar ve değişik adlar altında yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Birinci fıkraya göre Şube Müdürlüğü (Uzman)’nden Uzman kadrolarına atanmış sayılanlardan boşalan Şube Müdürü kadrolarının kadro unvanı “Uzman” şeklinde değiştirilmiştir.
Yürürlük:
Madde 21 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 22 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6806
7/11/1985 TARİH VE 3238 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 1)20/3/1991 tarih ve3704 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - 3704(1991), KHK 390(1989)
Bu Kanun ile kadro unvanları değiştirilmiş olanlar hiç bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 2 - 3704(1991), KHK 390(1989)
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla alacak ve borçları ile bütçesi ve personeli kadroları ile beraber hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmiştir.
2) 25/6/1992 tarih ve3824 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - 3824(1993)
a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilecek kazanç ile iratlar,

b) Ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen kazanç ve iratlar,
c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve iratlar,

d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,

e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler,

Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon payları hakkında, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
6807
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3238  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3238 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  3291

  28/5/1986

  KHK/310

  5/2/1988

  3571

  a) 3, 5 ve 8 inci maddeleri

   

   

  b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri

  c) Diğer maddeleri

  1/1/1989 tarihinden geçerli olmak üzere 20/6/1989

  1/7/1989

  20/6/1989

  KHK/390

  2/11/1989

  3704

  24/3/1991

  3824

  25/6/1992

  4644

  a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri 10 uncu maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ve 26 ncı maddesi (“a” fıkrası hariç)

  b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 inci maddeleri ile 26 ncı madde sinin (a) fıkrası hükmü

  c) Diğer Hükümleri

  1/1/1993

   

   

   

   

  1/1/1992 tarihinden geçerli olarak 11/7/1992

   

   

   

  11/7/1992

  4120

  12/7/1995

  4760

  6/6/2002

  4842

  37/4 üncü maddesi

  24/4/2003

                   

                                                                         


   

  6808

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3238 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  5335

  8,Geçici Madde 7 ve 8             

  27/4/2005

  5602

  12, 13

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında

  KHK/649

  7, 8, Geçici Madde 9

  17/8/2011

  KHK/661

  6, 10, 17

  2/11/2011

  KHK/666

  8

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak  üzere   2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/107, K.: 2012/184 sayılı Kararı

  8

  24/1/2014 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (24/7/2014)

  6532

  10

  26/4/2014

  KHK/676

  3, 5

  29/10/2016

  KHK/694

  10

  25/8/2017

  KHK/696

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Ek Madde 1

  24/12/2017

  7078

  10

  8/3/2018

  7079

  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Ek Madde 1

  8/3/2018

   

   

              

                                                                                                      

                                                                                                                                

                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                                

                                                                                                               


  6808-1/6809

   

  3238 SAYILI KANUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNDEKİ ORAN VE MİKTARLARDA  KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ 

  Değişiklik yapan Kararnamenin

   Tarihi                 Numarası

   

  Yayımlandığı Resmi Gazetenin

    Tarihi                 Numarası

  Değişiklik Gören Madde

  30/12/1987       87/12468

  31/12/1987       19681 Mük.

  12

  1/4/1994           94/5367

  5/4/1994            21896

  12

   

  
  
  3238 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3238 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (16)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (20)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul