Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3757
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1960 VE DAHA ÖNCEKİ BÜTÇE YILLARINA AİT BİR KISIM VERGİ BORÇLARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Bu kanuna bağlı listede yazılı kamu iktisadi teşebbüslerinin, mükellefi veya sorumlusu sıfatiyle gelir, kurumlar, şeker istihlak ve gider vergileri ile gümrük idarelerince alınan vergi ve resimlerden (Belediyelere ait olanlar hariç) ve damga resminden ve bunlarla ilgili vergi cezaları ile zam cezalarından, 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait olmak üzere borçlu bulundukları miktarlar (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihde, mali kaza mercilerinde veya Danıştayda ihtilaflı durumda olanlar bu mercilerce kesin olarak sonuca bağlandıkları ve itiraz, temyiz ve dava süreleri henüz dolmıyanlar bu süreler dolduğu halde kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştikleri miktarlar üzerinden nazara alınır.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak gecikme zamları faizleri ile birlikte; ilgili tahsil dairelerinin tahakkuk kayıtlarından düşülür.
Madde 2 -
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu adına Alman Mühimmat Teslimatı Andlaşması dahilinde 31/12/1960 tarihine kadar gümrüklere gelmiş komple yatırım malzemesi ile ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde verilecek beyannameler üzerine tahakkuk ettirilmesi gerekecek gümrük vergileri ile ithalde alınan damga resmi ve istihsal vergileri de tahakkuklarını mütaakıp kayıtlardan düşülür.
Madde 3 -
Birinci ve ikinci maddelerde zikrolunan vergi alacakları Hazinenin adi alacağı olur. Bu alacaklar ilgili teşebbüslerin genel bütçeden olan alacaklarına, ödenmemiş sermaye hisselerine, Hükümetçe ittihaz olunan tedbirler dolayısiyle uğramış oldukları zararlara mahsup etmeye veya ilgili teşebbüsle birlikte tesbit edilecek şekil ve esaslar dairesinde tahsil etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yukarıdaki fıkraya göre mahsup suretiyle yapılan ödemeler bir taraftan gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme irat, diğer taraftan Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bölüme ödenek ve gider kaydolunur.
Madde 4 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
1. Sümerbank Grubu:
– Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi,
– Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Defterdar Fabrikası.
– Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Bünyan Fabrikası.
3758
– Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Isparta Fabrikası.
– Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası.
– Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Denizli İplik Fabrikası
– Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Gemlik Suni İpek ve Viskos Mamulleri Sanayii Müessesesi
– Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Ateş Tuğla Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Kütahya Seramik Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi.
– Sümerbank Genel Müdürlüğü.
– Sümerbank Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii Müessesesi.
– Sümerbank Suni Tahta Sanayii Müessesesi.
2. Etibank Grupu:
– Etibank (Ergani Bakır İşletmesi)
– 3. Şeker Fabrikaları:
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Erzurum Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Fabrikası.
– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Uşak
4. TCDD. Yolları İşletmesi.
5. Devlet Orman İşletmeleri.
6. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri.
7. T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmeleri.
8. Türkiye Petrolleri A.Ş.
9. Azot Sanayii Türk A.Ş.
10. Çimento Sanayii Grupu:
– T. C. Çimento Sanayii A.Ş. Adana Fabrikası.
– T. C. Çimento Sanayii A.Ş. Bartın Fabrikası.
11. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  325 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  325 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  325 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul