Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/A, 9/B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 32/A, 32/E, 33, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8. An. M. K. 2012/205 (2013) md: 32/D. 6495 (2013) md: 32/A. KHK 375 (2011) md: 32/D. KHK 657 (2011) md: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32/A, 32/B, 32/D, 9/A, 9/B, 32/E, Geçici 7, Geçici 8, 33, 37-ikinci fıkra. KHK 666 (2011) md: 32/D, 32/B. 5902 (2009) md: 14, 17. 5724 (2008) md: 32/D. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6811
METEOROLOJİ HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN (1) (2)(3)

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 657(2011), 3812(1992), KHK 447(1991)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilatı
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 5 - KHK 703(2018), 3812(1992), KHK 447(1991)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Genel Müdür yardımcıları
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 228 sayılı KHK. 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz. Düstur: Tertip: 5, Cilt: 23, Sahife: 726) (2) Bu Kanunun adı, 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanun ile “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 79 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu Kanunun 1, 2, 3, 6, 10, 14, 24, 25, 27, 29, 30, 32/B, 32/D maddelerinde geçen “Devlet Meteoroloji İşleri” ibareleri “Meteoroloji” şeklinde değiştirilmiştir.
6812-6814
Tahminler Dairesi Başkanlığı(1)
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı(2)
Madde 9 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 9/A - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Ek: 10/10/2011-KHK-657/20 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.) Araştırma Dairesi Başkanlığı
 
Araştırma Dairesi Başkanlığı
Madde 9/B - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Ek: 10/10/2011-KHK-657/20 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 10 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Teftiş Kurulu
Madde 11 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı(3)
Madde 13 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler
Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 657(2011), 5902(2009)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı(4)
Madde 15 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Döner sermaye işletmesi(5)
Madde 17 - KHK 703(2018), KHK 657(2011), 5902(2009)(Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.; Yeniden düzenleme: 10/10/2011-KHK-657/26 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
(1) Bu maddenin başlığı “Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli 657 sayılı KHK’nın 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu maddenin başlığı “Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli 657 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu maddenin başlığı “Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 23 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Bu maddenin başlığı “Personel Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 25 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (5) Bu maddenin başlığı “Savunma Uzmanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 26 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
6815
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı
Taşra teşkilatı
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumluluğu
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Yetki devri
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
İşbirliği ve koordinasyon
Madde 24 - KHK 703(2018), KHK 657(2011), 3812(1992), KHK 447(1991)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Silahlı Kuvvetlerle münasebetlerin düzenlenmesi
Madde 25 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Gelirler (1)
Madde 26 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Diğer kuruluşların istasyon açabilmelerinin izne bağlanması
Madde 27 - KHK 657(2011)
Özel ve kamu kuruluşları gerekli görülen hallerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yazılı izin almak ve rasat kayıtlarını her ayın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. Bu rasatlar Genel Müdürlüğün kontrolünden geçmeden izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Eğitim kurumları da öğretim ve eğitimle ilgili meteorolojik rasatları yapabilirler; ancak bu rasatlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün izni olmadan hiçbir suretle yayınlanamaz.
Meteoroloji yayınları
Madde 28 -
Türkiye radyo ve televizyon yayınlarında yurt içi ve yurt dışı meteoroloji yayınlarına muayyen saatler ayrılır.
Kamu kurumlarının mükellefiyeti
Madde 29 - KHK 657(2011) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.)
 
(1) Bu maddenin başlığı “Haberleşme araçlarından yararlanma” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 27 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6816
Kamu kurum ve kuruluşları personelini görevlendirme ve vardiye halinde sürekli çalışma
Madde 30 - KHK 703(2018), KHK 657(2011), 3812(1992), KHK 447(1991), 3612(1990)
(Değişik birinci fıkra : 7/2/1990 – 3612/62 md.) Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kuruluşların personeline ödenecek ek ücret, Cumhurbaşkanının onayı ile kararlaştırılır.(1)(2)
	
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerindeki istidlal, rasat, elektronik bilgi işlem, telekomünikasyon, teknisyenlik ve güvenlik hizmetleri vardiyalar halinde sürekli olarak yürütülür.
Atama
Madde 31 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Kadrolar
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Meteoroloji Uzmanlığı (3)
Madde 32/A - KHK 703(2018), 6495(2013), KHK 657(2011), KHK 417(1990)(Ek: 8/4/1990 – KHK – 417/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Sözleşmeli Personel:
Madde 32/B - KHK 657(2011), KHK 666(2011), 3812(1992), KHK 447(1991), KHK 417(1990)(Ek : 8/4/1990 – KHK – 417/3 md.; Mülga: 23/8/1991 – KHK – 447/2 md.; Yeniden düzenleme: 17/6/1992 – 3812/3 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
 
Fazla çalışma ücreti:
Madde 32/C - KHK 547(1995), 3812(1992) (Ek: 17/6/1992 –3812/4 md.; Mülga: 23/2/1995 – KHK –547/23 md.)
Madde 32/D - An. M. K. 2012/205(2013), KHK 375(2011), KHK 657(2011), KHK 666(2011), 5724(2008), 5335(2005)(Ek: 21/4/2005 –5335/16 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(4)
 
Atıflar
Madde 32/E - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Ek: 10/10/2011-KHK-657/29 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 33 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
(1) Bu fıkrada yer alan “Başbakanın” ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanının”, daha sonra ise 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile “Başbakanın” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 79 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu maddenin başlığı “Uzman ve Uzman Yardımcılığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle “Meteoroloji Uzmanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde düzenlenmiştir. (4) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
6816-1/6819
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Ek: 10/10/2011-KHK-657/31 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 657(2011)(Ek: 10/10/2011-KHK-657/31 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
 
Yürürlük
Madde 34 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Ek – Cetvel (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/79 md.)
6820
8/1/1986 TARİHLİ VE 3254 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1.23/8/1991 tarih ve447 sayılı KHK’ nin Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - KHK 447(1991)
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder.

Genel Müdürlüğün657 sayılı Kanuna göre aylık alan kadrolu personeline 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre 31/12/1991 tarihine kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Geçici Madde 2 - KHK 447(1991)
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında 21/8/1991 tarihinden önce görevlendirilmiş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile özel uzmanlık isteyen hizmetlerde çalıştırılanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder. Mülga 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşmeleri de 31/12/1991 tarihine kadar geçerlidir.
2.10/10/2011 tarihli ve657 sayılı KHK’nın 33 ve 37 nci maddesi
Madde 33 - KHK 657(2011)
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinden çıkarılmış, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümü “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.(1)
Madde 37-ikinci fıkra - KHK 657(2011)
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde yer alan “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzmanı”, “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı” ve “Meteoroloji İstasyon Müdürü” kadro unvanları sırasıyla “Meteoroloji Uzmanı”, “Meteoroloji Uzman Yardımcısı” ve “Meteoroloji Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, “Meteoroloji İstasyon Müdürü” ve “Devlet Meteoroloji İşleri Uzmanı” kadrolarında bulunanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sırasıyla “Meteoroloji Müdürü” ve “Meteoroloji Uzmanı” kadrolarına atanmış sayılırlar.


(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
6820-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3254 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

  Kararının

   Numarası

   

  3254 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  3612

  16/2/1990

  KHK/417

  11/4/1990

  KHK/447

  10/9/1991

  3812

  28/2/1992 tarihinden geçerli olmak üzere 3/7/1992

  KHK/547

  15/4/1995

  5335

  32/D

  27/4/2005

  KHK/657

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9/A, 9/B,  10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26,  27, 29, 30, 32/A, 32/B, 32/D, 32/E, Geçici Madde 7, 8, Ek Cetvel, İşlenemeyen hükümler

  2/11/2011

  KHK/666

  32/D

   

   

  32/B

  31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6495

  32/A

  2/8/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  32/D

   

   

  10/10/2013

   

   


  6820-2/6828

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

  Kararının

   Numarası

   

  3254 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

   

   

   

   

  KHK/703

  Kanunun adı, 1 ila 26, 30, 31, 32, 32/A, 32/E, 33, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 8,  Ek cetvel.

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)


  
  
  3254 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3254 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (15)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul