En son güncellemeler 2 Haziran 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6857-6859
BAZI KANUNLARLA TANINMlŞ OLAN GÜMRÜK MUAFiYETLERİNİN KALDIRILMASI HAKKlNDA KANUN

Madde 1 - KHK 700(2018)
Kuruluş kanunları veya başka kanunlar ile kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil), kamu iktisadi teşebbüsleri, bunların bağlı ortaklıkları ve müesseseleri ile özel kuruluşlar ve gerçek veya tüzelkişilere tanınan ithalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı kanunlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
 
27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı kanunlarla, muafiyet kapsam ve şartlarının tayininde Cumhurbaşkanına yetki veren diğer kanun hükümleri saklıdır. (1)
Madde 2 - KHK 700(2018)
Birinci maddede belirtilen, kurum, kuruluş, teşebbüs, bağlı ortaklık ve müesseseler için gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet tanımaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(2)
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gümrüklere gelmiş, dış krediye bağlanmış, müsaade belgesi veya ithal müsaadesi alınmış, mal bedeli transfer edilmiş bulunan ithal mallarına bu Kanun uygulanmaz.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar milletlerarası anlaşmalar ve resmi dış kredi anlaşmalarına istinaden çıkarılan kanunlar, 1 inci maddenin birinci fıkrası hükmünün dışındadır.
Madde 3 -
Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 101 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 101 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
6858/6870-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3283 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3283 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/700

  1,2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

   

   

  
  
  3283 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3283 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (10)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul