Metinsel Değişiklikler
An. M. K. (2023) md: 16. 7440 (2023) md: Ek 12. 7405 (2022) md: 6, 18, 19, 20, 21, 24, 25, Ek 15, Ek 9, Ek 11. 7194 (2020) md: Ek 12. KHK 703 (2018) md: 1, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 9, Ek 9/A, Ek 10, Ek 11, Ek 12, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 31, 35, 38, 39, 40, 41, Ek 8, Ek 13, Ek 14, Geçici 14, Geçici 15, Geçici 16. 7103 (2018) md: Ek 12. 6639 (2015) md: 6, 14. 6525 (2014) md: Geçici 13. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2023) - SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİNİN İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6871
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU (1)(3)(4)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç(2)(4)
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 638(2011), 3703(1991), KHK 356(1989)(Değişik : 24/1/1989 –KHK –356/7 md. ; Aynen kabul : 14/3/1991 –3703/8 md.)
Bu Kanunun amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığında tüzel kişiliğe sahip (…)(4) taşrada (…)(4)özel bütçeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
(1) a) 27/5/1988 tarih ve 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkın-daki Kanunun 28 inci Maddesinde; bu Kanunun profesyonel futbolla ilgili hükümlerinin uy-gunlanmayacağı hükme bağlanmıştır. b) 24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesi ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü-dürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlü-ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Aynı madde ile; bu Ka nunun 2 nci maddesinin (b) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 sayılı Kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hükümlerde yer alan “Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü” ibareleri “Gençlik ve Spor Genel Mü-dürlüğü”, “Beden Terbiyesi ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri” ibareleri “Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri”,”Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” ibareleri “Başbakanlık” ve “Mil-li Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı” ile “Bakan” ibareleri “Başbakan” olarak değiştirilmiştir. Daha sonra mezkur ibareler 14/3/1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. c) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasıyla; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta gençlik hizmetleriyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ya-pılmış olan atıfların Bakanlığa, spor hizmetleriyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdür-lüğüne yapılmış olan atıfların Spor Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. ç) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu Kanunun adı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" iken metne işlendiği şekilde, bu Kanunda yer alan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü-dürlüğü" ve "Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatı" ibareleri "Spor Genel Müdürlüğü"; "Gençlik ve Spor Genel Müdürü" ve "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü" ibareleri "Spor Genel Müdürü"; "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlığa bağlı" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesiyle, bu Kanunda yer alan “Spor İl ve İlçe Müdürlükleri” ibareleri “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlük-leri” şeklinde değiştirilmiş ve mevzuatta Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına yapılmış olan atıfların gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. (4) Bu Kanunun Adı “Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle metne işlendiği şeklinde değiştirilmiş, 1 inci maddede yer alan “Bakanlığına bağlı, merkezde katma bütçeli ve” ibaresi “Bakanlığında” şeklinde değiştirilmiş, “Spor Genel Müdürlüğünün,” ve “ise” ibareleri madde metninden çıkarıl-mıştır.
6872/6872-2
Görev
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
Taşra teşkilatı ile Bakanlığın il düzeyindeki iş ve işlemleri (1)(2)
Madde 6 - 7405(2022), KHK 703(2018), 6639(2015), KHK 649(2011), KHK 638(2011)(Yeniden düzenleme: 8/8/2011-KHK-649/52 md.)
Gençlik ve Spor Bakanlığının taşradaki hizmetlerini yürütmek üzere illerde gençlik (…) (2) ve spor il müdürlüğü, ilçelerde gençlik (…) (2) ve spor ilçe müdürlüğü kurulur. (Mülga ikinci cümle: 2/7/2018-KHK-703/12 md.) (…) İl teşkilatının bütçesi özel bütçedir. (Mülga son cümle: 27/3/2015-6639/25 md.)

(Mülga ikinci fıkra:22/4/2022-7405/58 md.)
(1) Bu madde başlığı “Taşra teşkilatı” iken, 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 52 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Bakanlığının” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğüne bağlı” ibaresi “Bağlı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “hizmetleri” ibareleri ile aynı fıkranın ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.
6873
Spor dalları temsilcileri
Madde 7 - KHK 638(2011) (Mülga: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.)
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Sürekli kurullar(1)
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 661(2011), KHK 638(2011), 5674(2007), 3703(1991), KHK 356(1989)(Değişik: 24/1/1989 – KHK – 356/10 md.; Değiştirilerek kabul: 14/3/1991 – 3703/11 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 3/6/2011 –KHK–638/31 md.)

(Mülga dördüncü fıkra: 27/5/2007-5674/1 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)

(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/1 md.) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının hazırlığı, düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin belirlenmesi, planlanması, koordine ve takip edilmesi ile görevli hazırlık ve düzenleme kurulları oluşturulabilir. Hazırlık ve düzenleme kurulları Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında, Gençlik ve Spor Ba-kanlığınca belirlenecek üç yönetici Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile spor organizasyonunun yapılacağı ilin; valisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun-unun uygulandığı yerlerde büyükşehir belediye başkanı, diğer yerlerde belediye başkanı ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilciden teşekkül eder. Organizasyon birden fazla ilde gerçekleştirilecekse bu illerin valileri, belediye başkanları ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri temsilci de kurula üye olabilir.(1)(2)
 
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/1 md.) Düzenlenecek organizasyonun özelliğine göre, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özerk spor federasyonları-nın temsilcileri hazırlık ve düzenleme kurulu toplantılarına davet edilebilir. Hazırlık ve düzenleme kurulları ihtiyaç duyulan organizasyonlarda alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilir.(3)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Spor Genel Müdürü,” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek üç yönetici” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “spordan sorumlu Bakanın başkanlığında” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında, Gençlik ve Spor Ba-kanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü-dürü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “spordan sorumlu Bakan” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6874/6874-2
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/1 md.) Hazırlık ve düzenleme kurullarının sekretaryası Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülür. Kurul kararlarının takibinden ve koordinasyondan sorumlu olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı tarafından bir genel koordinatör görevlendirilebilir. Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarında, ilgili organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam zamanlı veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilir. Her bir organizasyonda görev alacak genel koordinatör ve personele ödenecek ücret ile çalıştırılabilecek personel sayısının üst sınırı Cumhurbaşkanınca belirlenir. Genel koordinatörlere ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel tavan ücretinin beş katını, diğer çalışanlara ödenecek ücret anılan tavan ücretinin iki katını aşamaz.(1)(2)
 
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/1 md.) Hazırlık ve düzenleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları (…)(1)hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.(1)
 
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/1 md.) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor orga-nizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde özel hesap oluşturulur. Özel hesabın gelirleri; bu amaçla bütçeden ayrılacak ödenek, oyunların düzenlenmesi ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. Özel hesapta toplanan paraların harcanması, nemalandırılması ve buna ilişkin diğer usûl ve esaslar (…)(1)hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.(1)
Merkez Danışma Kurulunun teşkili
Madde 9 - KHK 703(2018), KHK 661(2011), 3703(1991), KHK 356(1989)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
Merkez Danışma Kurulunun görevleri
Madde 10 - KHK 703(2018), 3703(1991), KHK 356(1989)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
Verilecek cezalar(3)
Madde 11 - KHK 703(2018)
Beden terbiyesi ve spor çalışmalarında spor teşekkül ve kişilerince, disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, kanunlara ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yapılacak ceza yönetmeliği ile tespit edilir. Söz konusu fiillerin para cezası ile müeyyidelendirilmesi mümkündür. Hangi cezaların paraya çevrileceği ceza yönetmeliğinde belirtilir. Uygulanacak para cezası on milyon lirayı geçemez. Bu miktarı üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Atama
Madde 12 - KHK 703(2018), 3703(1991), KHK 356(1989)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, 8 inci maddenin; sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Genel Müdürlükçe” iba-resi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” iba-resi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. (2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “spordan sorumlu Bakan” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanı”, şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kuru-lu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
6875
Bütçe ve mali hükümler (1)
Madde 13 - KHK 703(2018), 3751(1991), 3703(1991)(Değişik : 30/5/1991 –3751/1 md.) (2)
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. Merkez teşkilatı Sayıştay’ın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet İhale ve Muhasebe-i Umumiye kanunlarına tabi değildir.(3)

(Değişik ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/12 md.) İl müdürlüklerinin bütçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. Bunların hazırlanması, uygulanması, muhasebeleştirilmesi, denetimi, aktarmalar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Özel hesabın gelirleri(4)
Madde 14 - KHK 703(2018), 6639(2015), 5272(2004)
Özel hesabın gelirleri şunlardır;

a) Spor – Toto ve Spor – Loto’dan alınacak hisseler,

b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek, 

c) Spor musabakalarından alınacak hisse,

d) Milli ve temsili müsabakaların gelirleri,

e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri,

f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,

g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,

h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,

i)Her türlü bağışlar,

j) İtiraz ve ceza gelirleri,

k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,

l) (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)

m) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,

n) Diğer gelirler.

(Mülga ikinci fıkra: 7/12/2004-5272/87 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 7/12/2004-5272/87 md.)
	
Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel hesabın gelirlerinden her yıl belirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak iller emrine gönderir. İl bütçeleri, bu esaslar gözönünde bulundu-rularak düzenlenir. (Mülga son cümle: 27/3/2015-6639/25 md.) 
Federasyonlar fonu
Madde 15 - 4629(2001) (Mülga: 21/2/2001 –4629/1 md.)
 
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (2) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen “Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir” ibaresi ve ikinci fıkrası ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanu-nun, 12 ve 81 inci maddeleri ile Kanuna bağlı (II) sayılı cetvele bakınız. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Ge-nel Müdürlüğün” ve birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünün” ibareleri, “Özel he-sabın” şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük,” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel hesabın” şeklinde değiştirilmiştir.
6876
Müsabaka hasılatları
Madde 16 - An. M. K. (2023), 4629(2001)
Müsabakalardan elde edilecek brüt hasılattan gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye kalan miktar; (...)(1) müsabakanın yapıldığı spor il müdürlüklerine ve müsabaka yapan kulüplere dağıtılır. Bu konudaki uygulama, usul ve esaslar bir yönetmelikle belirtilir.(5)
Muafiyet
Madde 17 -
Bu Kanuna göre yapılacak spor müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirler Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti
Federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili
Gençlik ve spor kulüpleri(4)
(1) Bu maddede yer alan “federasyon fonuna” ibaresi, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metinden çıkarılmıştır. (2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Spor” ibaresi “Gençlik ve spor” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğüne” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğünce tescil” ibaresi “Tescil” şeklinde değiştirilmiştir. (5) Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 tarihli ve E:2022/103; K:2022/150 sayılı Kararı ile bu fıkranın ikinci cümlesi iptal edilmiştir. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
6877
Kulüplerin denetimi
Sporcu lisansı
Madde 22 -
Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve musabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez. 
	
Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans alabilir. 
Sporcuların sigortalanması
Madde 23 - KHK 703(2018), 3703(1991)(Değişik: 14/3/1991 –3703/14 md.)
Milli takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alanlar, müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ikametgahına ulaşıncaya kadar, Milli Takım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya gidiş tarihlerinden, ikametgahlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sis-temine göre (…)(1) sigortalanır.(1)

Sigortalanma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Profesyonel spor
Kulüplere yardım
Tesis yapma mükellefiyeti
Madde 26 - 5763(2008) (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.)
 
Sporculara devlet nakil vasıtalarında yapılacak tenzilat
Madde 27 -
Bulundukları merkezin spor il müdürlüklerinin belgesini taşıyan ve en az beş kişilik bir grup halinde spor hareketlerine veya müsabakalarına katılmak üzere yurt içine ve yurt dışına seyahat eden sporcu-lara, Devlet nakil vasıtalarında, yürürlükteki tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret tarifesi uygulanır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
6878
Özel salon açılması(1)
Madde 28 - KHK 703(2018)
Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis ve kuruluşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının müsaadesine ve kontrolüne tabidir.
Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılmaları
Madde 29 -
Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevli-ler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.
Sözleşmeli personel(2)
Madde 30 - KHK 703(2018), KHK 661(2011), 4644(2001), KHK 608(2000)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
(Ek fıkra: 2/8/2000 – KHK – 608/1 md.; Değiştirerek kabul : 12/4/2001 – 4644/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından sayısı kırkı geçmemek üzere, olimyipat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan otuz yaşını doldurmuş sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. Spor müşavirlerinin atama, çalıştırılma usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından yönetmelikle düzenlenir.(3)
Fahri görev
Madde 31 - KHK 703(2018), 3703(1991), KHK 356(1989)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
Öğretmenlerin antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilmeleri(4)(5)
Madde 32 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)
Öğretmenler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında resmi mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenecek ücretler, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir ve il müdürlüğü bütçelerinden ödenir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “valinin” ibaresi, “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasındaki “Baş-bakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasının son cümlesindeki “Gençlik ve Spor Bakanının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürür-lüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “Spordan sorum-lu Bakanın” ve “spordan sorumlu Bakanın” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanının” şeklinde de-ğiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu maddenin başlığı “Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzmanlık, danışmanlık yapabilmeleri” iken metne işlendiği şekilde; aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Beden eğitimi öğretmenleri” ibaresi “Öğretmenler” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (5) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Spor Genel Müdürlüğünde” ibaresi “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında” şeklinde ve “Spor Genel Müdür-lüğünce” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
6879
Spor meslek liseleri(1)
Madde 33 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)
Antrenör ve spor elemanı yetiştirmek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığınca açılacak spor meslek liseleri bünyesinde çeşitli branşlarda sporcu eğitim merkezleri kurulabilir. Bu meslek liselerine (…)(1)tesis, eleman ve spor malzemesi yardımı yapılır.(2)
Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi(3)
Madde 34 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin faa-liyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.
Spor kontrolörleri
Madde 35 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
İl müdürlüklerinin malları(4)
Madde 36 - KHK 703(2018)
İl müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz bütün mal ve paraları Devlet malı hükmündedir. İl müdürlük-lerinin malları ile gelirleri ve alacakları haczedilemez. 
Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis inşaatı,işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı(5)
Madde 37 - KHK 703(2018)
Gençlik ve Spor Bakanlığı, beden eğitimi ve spor hizmetlerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, ilgili yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde;
	
a) Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının beden eğitimi ve spor için tahsis edecekleri alanlara beden eğitimi ve spor tesisleri yapar, yaptırır.
	
b) İnşa edilen bu tesisler ile bu kurum ve kuruluşların mevcut beden eğitimi ve spor tesislerine personel, antrenör, monitör tahsis eder, tesisleri işletir, spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunur. 
Anlaşmazlıkların halli
Madde 38 - KHK 703(2018), 3703(1991), KHK 356(1989)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
Uygulanacak hükümler
Madde 39 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 40 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
İntikal hükümleri
Madde 41 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Spor Genel Müdürlüğünce” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Bu madde başlığı “Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi “ iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Ge-nel Müdürlük” ile maddede yer alan “Genel Müdürlüğün” ibareleri “İl müdürlüklerinin” şeklinde ve “malları” ibaresi “mal ve paraları” şeklinde değiştirilmiştir. (5) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
6880
Kamu görevlisi sayılma
Ek Madde 1 - 3703(1991), KHK 356(1989) (Ek: 24/1/1989 – KHK –356/12 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 –3703/16 md.)
Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.
Sporcu sağlığı(1)
Ek Madde 2 - KHK 703(2018), 3703(1991), KHK 356(1989)(Ek: 24/1/1989 – KHK – 356/12 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 – 3703/16 md.)
Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin teminine ilişkin görev-ler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığıyla işbirliği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür.
Ödül ve sponsorluk(2)(3)
Ek Madde 3 - KHK 703(2018), 5340(2005), 5105(2004), 4644(2001), KHK 608(2000), 3703(1991), KHK 356(1989)(Değişik: 2/8/2000-KHK-608/2 md.; Değiştirilerek kabul:12/4/2001-4644/2 md.)
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başa-rıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül verilir. Bu ödüller Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır.Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24/3/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.

Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik üçüncü fıkra:4/3/2004 – 5105/1 md.)Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

a) Gençlik ve Spor Bakanlığının yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla” ifadesi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığıyla” şeklin-de değiştirilmiştir. (2)Bu maddenin başlığı “Ödül” iken, 4/3/2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde”, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ge-nel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
6881
c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesisleri ile gençlik merkezleri ve benzeri tesislerden Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,(1)

d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdî lisanslı sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,(1)

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,

g) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/12 md.) Kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor hizmet ve faaliyetleri için gerekli olan organizasyonların yürütülmesi ile araç, gereç ve malzemelerin temini,

Kapsamında sponsorluk yapabilirler.

(Ek fıkra: 4/3/2004-5105/1 md.) Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Gençlik ve Spor Bakanlığının belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.(1)

(Ek fıkra: 4/3/2004 - 5105/1 md.; Değişik: 28/4/2005 – 5340/1 md.) Gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerine, gençlik ve spor kulüplerine veya gençlik ve spora hizmet verilen tesislere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek esaslara ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.(1)

(Ek fıkra: 4/3/2004-5105/1 md.) Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller (…)(1)çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Özel saha ve tesislerin açılması (2)(3)
Ek Madde 4 - KHK 703(2018), KHK 638(2011), 3703(1991), KHK 356(1989)(Ek: 24/1/1989 – KHK – 356/12 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 – 3703/16 md.)
Özel hukuka tabi tüzel kişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; özel saha ve tesislerin yapımında, açılmasında, işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır (…)(2) . Bu ve benzeri tesisler Gençlik ve Spor Bakanlığının gözetimi ve denetimine tabidir.

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, Ek Madde 3’ün üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “tesislerinden Genel Müdürlükçe” ibaresi “tesisleri ile gençlik merkezleri ve benzeri tesislerden Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Genel Müdür-lük” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdür-lüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Sportif faa-liyetlere” ibaresi “Gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerine, gençlik ve spor kulüplerine veya genç-lik ve spora hizmet verilen tesislere” şeklinde ve “ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek esaslara” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş ve “ve bunlar hakkında ayrıca Başbakanlığın da izni alınır” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu maddede yer alan "gençlik merkez-leri, gençlik tatil kampları ile benzeri diğer" ibaresi "özel saha ve" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6882
Kamuya ait saha ve tesislerin kullanılması
Ek Madde 5 - KHK 661(2011), 3703(1991), KHK 356(1989)(Ek: 24/1/1989 – KHK –356/12 md.; Aynen kabul: 14/3/1991 –3703/16 md.)
Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, belediyelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetlerinde ortaklaşa faydalanılır.
	
Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve yönetimleri tesis sahibi kurumla Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolla düzenlenir.(1)
Sözleşmeli personel
Ek Madde 6 - KHK 666(2011), 3703(1991) (Ek: 14/3/1991 –3703/16 md.; Mülga : 11/10/2011- KHK –666/1 md.)
 
Fazla çalışma ücreti
Ek Madde 7 - KHK 433(1991), 3703(1991) (Ek:14/3/1991 –3703/16 md.; Mülga : 5/7/1991- KHK –433/16 md.)
 
Koordinasyon
Ek Madde 8 - KHK 703(2018), 3703(1991)(Ek: 14/3/1991 – 3703/16 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
 
Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile Tahkim Kurulu (2)(3)(4)
Ek Madde 9 - 7405(2022), KHK 703(2018), An. M. K. 2013/28(2013), An. M. K. 2013/75(2013), KHK 661(2011), 6215(2011), An. M. K. 2009/107(2011), 5674(2007), 5340(2005) ... >>
(Ek: 4/3/2004-5105/2 md.)
(Mülga birinci fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)
(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu madde başlığı “Özerklik” iken, 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde, madde metninde yer alan “özerk” ibareleri ise “bağımsız” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı maddede yer alan “Genel Müdürlük”, “Genel Müdürlüğün”, “Genel Müdürlükçe”, “Genel Müdürlüğe”, “Genel Müdürün”, “Bakan”, “Bakana”, “Bakanın” ibareleri sırasıyla “Gençlik ve Spor Bakanlığı”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, “Gençlik ve Spor Bakanlığınca”, “Gençlik ve Spor Bakanlığına”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı”, “Gençlik ve Spor Bakanlığına”, “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle bu madde başlığı “Bağımsız spor federasyonları” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6882-1/6882-3
(Mülga ikinci fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga üçüncü fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga dördüncü fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga beşinci fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Değişik altıncı fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulur. Kurul; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur. Toplantıda karar alınabilmesi için en az beş üyenin katılması şarttır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer. Kurulun sekretarya hizmetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülür. Kurulun görevleri şunlardır:

a) Spor federasyonlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Gençlik ve Spor Bakanlığına sunmak.

b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek.

c) Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Gençlik ve Spor Bakanlığına rapor vermek.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genel Müdürlük ceza” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı spor disiplin” şeklinde değiştirilmiştir.
6882-4
(Değişik yedinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.(1)(2)

(Değişik sekizinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.

(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) (Değişik dokuzuncu fıkra:22/4/2022-7405/49 md.) Tahkim Kurulu, federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti hâlinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Merkez Spor Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Spor Disiplin Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.
(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “spordan sorumlu Bakanın” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir ve metne işlenmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, Ek Madde 9’un yedinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
6882-5
(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) (Değişik onuncu fıkra:22/4/2022-7405/49 md.) Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanlar Tahkim Kurulu üyesi olamaz.

(Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik onbirinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5.000), bulunmayanlar bakımından (6.000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanır.(1)

(Ek on ikinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları ile üyelere verilecek huzur ücretinin miktarı Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

(Mülga onüçüncü fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga ondördüncü fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga onbeşinci fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga onaltıncı fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)
(1) 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” ibareleri “Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.
6882-6
(Mülga onyedinci fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga onsekizinci fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga ondokuzuncu fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)

(Mülga yirminci fıkra:22/4/2022-7405/49 md.)
 
 
Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları
Ek Madde 9/A - KHK 703(2018), 6215(2011)(Ek: 29/3/2011-6215/11 md.)
Tahkim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.

Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle yapılır. Dilekçeler, doğrudan Kurula verilebileceği gibi posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir. Başvuru-ların teslim veya postaya verilişi, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Kurula başvuru ücreti; sporcular için (2.000) gösterge, diğer başvurularda ise (4.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygula-nan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine özel gelir kaydedilir. İtirazın kabulü halinde başvuru ücretleri iade edilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülür. Kurul ihtiyaçları için her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.(1)

Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür. Başvuru sahibi dilekçesinde; tarafları, konuyu, hukuki sebepler ile dayanılan delilleri ve taleplerini belirtmek zorundadır. Başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genel Müdürlük bütçesine” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine özel” şeklinde ve “Genel Müdürlük” iba-releri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
6882-7
Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate alınarak incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı konularında ve esastan inceleyerek görüşünü en geç beş gün içinde bildirir. Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretini de belirlemek suretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilir.

Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi gerekli işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bildirimde bulunur. İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve bunlara ilişkin belgeler eklenir.

Tamamlanan dosya, dosyayı inceleyen üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte Kurula sevk edilir. Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapabileceği gibi tarafların sözlü açıklamala-rına da başvurabilir.

Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir. Kurul, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtilafla doğrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Kurul kararını; kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanunların usule iliş-kin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre adalet ve nasafet esasları dairesinde tesis eder. Zorunlu haller dışında sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç on iş günü, diğer hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararını verir. Kurul; itirazın reddine, kabulüne veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebi-lir. Kararlar gerekçeli olur. Varsa muhalefet şerhleri eklenir.

Kısa karar, ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal bildirilir ve federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur. Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uyarınca ilam mahiyetinde sayılır.

Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı karar düzeltme yoluna başvurabilirler. 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddî hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında Kurul aynı konuda tekrar karar veremez.
Ek Madde 10 - KHK 703(2018), An. M. K. 2006/4(2007), 5340(2005)(Ek: 28/4/2005 -5340/3 md.)
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile özerk federasyonlar tarafından organize edilen sportif faaliyetlerde, (…)(1) görev alabilirler.(2)
(1) Bu arada bulunan “…bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda…” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 5/1/2006 tarihli ve E.: 2005/55, K.: 2006/4 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Spor Genel Mü-dürlüğü” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
6882-8
Ek Madde 11 - 7405(2022), KHK 703(2018), 5340(2005)(Ek: 28/4/2005 -5340/3 md.)(1)
Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri veya taşınmazların kullanım veya intifa hakkı; spor federasyonlarına, en az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren gençlik ve spor kulüplerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına protokol ile bedelsiz devredilebilir.

(Ek ikinci fıkra:22/4/2022-7405/50 md.) Birinci fıkra kapsamında bedelsiz devredilen ya da bedeli karşılığında kiralanan spor tesisleri veya taşınmazlar, kullanım veya intifa hakkı sahibi ile kiracı tarafından, hasılattan ya da kira bedelinden Bakanlığa pay verilmesi suretiyle kiralanabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Amatör sporun ve altyapı spor eğitim tesislerinin desteklenmesi
Ek Madde 12 - 7440(2023), 7194(2020), KHK 703(2018), 7103(2018)(Başlığı ile Birlikte Değişik:9/3/2023 -7440/17 md.)
Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisi, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından, ilgili işverence Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın iade edilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz:

a) Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak yapılacak ödeme, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.),

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcular, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

c) Amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilerek özel hesaba alınan ve harcanamayan tutarlardan spor kulübü ve bu spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, kendi aralarında aynı amaçla harcanmak üzere aktarım yapabilir. Yukarıda belirtilen harcamalar kapsamında olmak kaydıyla, spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerince iade alınmadan önce yapılan harcamalar daha sonra özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanabilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.

Özel hesapta yer alan tutarlar, bu maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemez ve haczedilemez.

Hazine ve Maliye Bakanı, birinci fıkra kapsamında iade edilecek tutarı %50’sine kadar azaltmaya veya kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.

Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin” şeklinde ve “ve liglere katılan” ibaresi “gençlik ve” şeklinde değiştirilmiştir.
6882-9
Ek Madde 13 - KHK 703(2018) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçileri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesindeki yetkiyi haizdir.
Özel gelir ve hesap
Ek Madde 14 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında;

a) Bakanlığa veya gençlik ve spor il müdürlüklerine ait veya tahsis edilmiş sayılan her türlü taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, anılan taşınmazlar bünyesinde yer alan salon, büfe, kantin, yemekhane, otopark ve benzeri ticari ünitelerin kiraya verilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesinden doğan gelirler ile müsabaka, sponsorluk ve reklam gelirleri,

b) 351 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

c) Kredi geri ödemeleri, masraf payı ve faizleri,

ç) 5102 sayılı Kanun gereğince diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılan burs ödemeleri,

d) 3289 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

e) 7258 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler,

f) 5602 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden elde edilen gelirler,

ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak kaydedilir. İlgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin edilen gençlik, spor ve yurt hizmetleri gelirleri karşılığı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarını aşan gelir gerçekleşmeleri karşılığında ödenek eklemeye Bakan yetkilidir. Bakanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydedilir.

(2) Bu madde ile kaydedilen ödenekler Bakanlığın merkez muhasebe birimi adına açılacak özel hesapta izlenir. Bakanlık özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili, takibi, bu hesaba Bakan-lık bütçesinden aktarılan tutarlar dâhil harcamaların giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesabın işleyişine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(3) Bu kapsamda kaydedilen ödenekler; Bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetlerinde kul-lanılacak taşınmazların yapım, kiralama, trampa, satın alma, devir, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, danışmanlık, mal ve hizmet alımı, personel, bakım ve onarım, tefriş, ısınma, su, aydınlatma gibi işletme giderleri ile öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılan-masında kullanılır. Bu madde kapsamındaki ödenekler ile özel hesaptan yapılacak kullanımlar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmez.

(4) Özel hesaba ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinde, malî raporlamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere, genel yönetim muhasebe iş ve işlemlerine ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Çerçeve hesap planına aykırı olmamak üzere, yeni hesaplar ihdas etmeye ve kullanılacak hesapların yardımcı hesaplarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Kamu idarelerinin tabi olduğu mevzuatta belirlenmiş Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Yardımcı Hesap Defteri, tutulması zorunlu defterlerdir.
Olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcu yetiştirme
Ek Madde 15 - 7405(2022)(Ek:22/4/2022-7405/51 md.)
Bakanlık tarafından; yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunları ile deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve bu ödemeler haczedilemez.
6882-10
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 -
Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar; 13/12/1983 tarih ve190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetveldeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklenmiş sayılır.
Geçici Madde 2 -
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, kadroları ve istihdam edilen personeli, mevcut statü ve haklarıyla birlikte Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Mevcut personel, hiç bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarına atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarında yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanunda belirtilen kuruluşlar ve federasyonlar kuruluşlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki sene içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu kuruluşlar kuruluşlarını tamamlayıncaya ve ilgili yönetmeliklerle tüzük çıkıncaya kadar mevcut tüzük, statü ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor – Toto Teşkilat Müdürlüğünün hesaplarında birikmiş olan kupon gelirleri ile idari masraflardan tasarruf edilmiş paralar ve bunların faiz gelirleri Türk Sporunu Teşvik Fonu’na intikal ettirilir.
Geçici Madde 6 - KHK 661(2011) (Mülga: 24/10/2011- KHK-661/47 md.)
 
Geçici Madde 7 - 4644(2001), KHK 608(2000) (Ek: 2/8/2000 – KHK –608/3 md.; Değiştirilerek kabul : 12/4/2001 –4644/3 md.)
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce (mevcut mevzuat çerçevesinde aynı ve/veya nakdi ödül alan sporular hariç) olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış olan sporculara bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) elli katı tutarında ödül verilir.
Geçici Madde 8 - 4644(2001), KHK 608(2000) (Ek: 2/8/2000 – KHK –608/3 md.; Değiştirilerek kabul : 12/4/2001 –4644/3 md.)
Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir.
Geçici Madde 9 - 5105(2004) (Ek:4/3/2004-5105/3 md.)
Ek 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında öngörülen Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile ilgili oran, federasyonların özerk olduğu tarihten itibaren üç yıl sonra uygulanır. Bu tarihe kadar Genel Müdürlük her türlü desteği sağlar.
5018 sayılı Kanun hükümleri
Geçici Madde 10 - 5538(2006) (Ek: 1/7/2006-5538/10 md.)
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun dış denetimle ilgili hükümleri dışındaki hükümleri, Gençlik ve Spor il müdürlükleri hakkında uygulanmaz.
6882-11
Geçici Madde 11 - 6215(2011) (Ek: 29/3/2011-6215/12 md.)
Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış sayılır.

Tahkim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde görevlendirilir.

Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar.
Geçici Madde 12 - KHK 649(2011) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/54 md.)
Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İl Spor Müdürü ve İlçe Spor Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bu madde uyarınca ihdas edilen Araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. Spor Genel Müdürlüğünün mevcut il ve ilçe müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlükleri olarak faaliyetlerine devam eder.
Olimpik sporculara yardım
Geçici Madde 13 - 6525(2014)(Ek: 20/2/2014-6525/17 md.)
Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.
6882-12
Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.
Sürekli kurullara ilişkin geçiş hükümleri
Geçici Madde 14 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
(1) 3289 sayılı Kanun ile teşekkül ettirilen Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Ku-rulu, İl Ceza Kurulu ve Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu başkan ve üyelerinin görevleri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kal-maksızın sona erer.

(2) Bakanlık sürekli kurulları başkan ve üyeliklerine atamalar en geç üç ay içerisinde yapılır. Bu kurullar teşkil edilinceye kadar mevcut kurullar ile bu kurulların başkan ve üyeleri görevlerini yürütmeye devam eder.
Taşınmazların devri
Geçici Madde 15 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri adına re’sen tescil edilir. Ayrıca, tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın fiilen bu Genel Müdürlüklerin kullanımında bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine tahsis edilmiş sayılır. Bu şekilde devredilen taşınmazların devir, tescil, tasarruf, tahsis, kiralama ve benzeri işlemler Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ile yapılır.
Personel devri
Geçici Madde 16 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018-KHK-703/12 md.)
(1) Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadrosunda görev yapanlar Gençlik ve Spor İl-çe Müdürü kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü-ğünde Müşavir ve Spor Kontrolörü kadrolarında görev yapanlar Araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması du-rumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksı-zın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
6882-13
(3) Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü-ğünde ilgili mevzuatı uyarınca kadro karşılığı olarak istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakla-rı hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olur.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşı-yanlar arasından atama yapılır.
Yürürlük
Madde 42 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 43 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
21/5/1986 TARİHLİ VE 3289 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1 – 14/3/1991 tarih ve3703 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1 - 3703(1991)
Bu Kanun ile kaldırılan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları devam eder.
Geçici Madde 2 - 3703(1991)
Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 - 3703(1991)
Bu Kanunda öngörülen protokoller yürürlüğe girinceye kadar mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunur.
2- 22/2/2007 tarihli ve5583 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - 5738(2008), 5583(2007)
1/3/2008 tarihine kadar, uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren ve ihalesi de ivedi olarak yapılması zorunlu bulunan "Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesi İşi"nin kısmen veya tamamen devri ve bu işe ilişkin mal ve hizmet alımı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usûlü dairesinde özel hukuk tüzel kişilerine gelir/hasılat paylaşımı esasına göre en fazla bir yıl süreli sözleşme ile yaptırılabilir.

(Mülga ikinci fıkra: 21/2/2008 -5738/30 md.)
6882-14
(1) SAYILI CETVEL
(Değişik: 14/3/1991 –3703/10 md.)
Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı (1)(3)


(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. (2) Bu sırada yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (3) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu cetvelde yer alan "Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir
6883
(2) SAYILI CETVEL


6884


6884(1-5)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3289 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3289 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  KHK/356

  Kanunun Adı, 1, 2, 4, 8, 31, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 5

  18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere 2/3/1989

  3703

  Kanunun Adı, 1, 2, 4, 8, 13, 19, 23, 31, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 5, Ek Madde 6, Ek Madde 7, Ek Madde 8

  18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere 23/3/1991

  3751

  13

  14/3/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 6/6/1991

  KHK/608

  30, Ek Madde 3, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8

  25/8/2000

  4629

  15, 16

  1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 3/3/2001

  4644

  30, Ek Madde 3, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8

  21/4/2001

  5105

  Ek madde 3, 9, Geçici Madde 9

  13/3/2004

  5272

  14

  24/12/2004

  5340

  Ek Madde 3, 9, 10, 11

  5/5/2005

  5378

  2

  7/7/2005

  5436

  4

  24/12/2005

  5538

  Geçici Madde 10

  12/7/2006

  5583

  2, 4,   İşlenemeyen Hüküm

  28/2/2007

  5674

  8, Ek Madde 9

  7/6/2007

  5738

  İşlenmeyen Hüküm

  27/2/2008

  5763

  26

  26/5/2008

  6215

  Ek Madde 9, Ek Madde 9/A, Geçici Madde 11

  12/4/2011

  KHK/638

  Kanunun Adı, 1, 2, 4, 6, 7, 8, Ek Madde 4, Ek (1) sayılı Cetvel

  12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  KHK/649

  6 ve Geçici Madde 12

  17/8/2011

  KHK/661

  2, 8, 9, 10,18, 24, 30, 32, 33, Ek madde 5, Ek Madde 9, Geçici Madde 6

  2/11/2011

  KHK/666

  Ek Madde 6

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6462

  2

  3/5/2013

   


  6884-6

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3289 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  Anayasa mahkemesinin 6/6/2013 tarihli ve E.: 2013/35, K.: 2013/75 sayılı Kararı

  Ek Madde 9

  22/11/2013

  Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 tarihli ve E.: 2011/63, K.: 2013/28 sayılı Kararı

  Ek Madde 9

  31/12/2013

  6525

  Geçici Madde 13

  27/2/2014

  6639

  6,14

  15/4/2015

  7103

  Ek Madde 12

  Yayım tarihi olan 27/3/2018’i izleyen ikinci aybaşında (1/5/2018)

  KHK/703

  Kanunun  Adı, 1 ila 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ila 41, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 8, Ek Madde 9, Ek Madde 9/A, Ek Madde 10, Ek Madde 11, Ek Madde 12, Ek Madde 13, Ek Madde 14, Geçici Madde 14, Geçici Madde 15, Geçici Madde 16

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7194

  Ek Madde 12

  1/1/2020

  7405

  6, 18, 19, 20, 21, 24, 25, Ek Madde 9, Ek Madde 11, Ek Madde 15

  26/4/2022

  Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2022/103, K: 2022/150 Sayılı Kararı

  16

  27/10/2023

  7440

  17

  Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başında

   

   
  
  
  3289 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3289 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (146)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (6)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (11)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (31)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (35)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul