En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6889
VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Amaç ve kapsam
Madde 1 - 5793(2008) (Değişik: 24/7/2008-5793/16md.)
Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir.
Aylık bağlanması
Madde 2 - KHK 700(2018), 5793(2008)
Birinci madde kapsamına giren Türk vatandaşlarına veya bunların ölümleri halinde üçüncü maddede belirtilen şartları haiz aile fertlerine hayatta bulundukları sürece ödenmek üzere Cumhurbaşkanı Kararı ile aylık bağlanabilir.(1)
       
Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; ilgililerin kendileri için 700, dul eşleri için 550, yetim ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarıyla Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenir. (Ek cümleler: 24/7/2008-5793/17 md.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın yüzde 75’i, diğer yakınları için ise yüzde 50’si) esas alınarak ödenir.

Bu aylıklar hiçbir vergi veya kesintiye tabi olmadığı gibi haczedilemez.
Aile fertlerine aylık bağlanması
Madde 3 - 4049(1994) (Değişik: 24/11/1994 -4049/2md.)
Bu Kanun gereğince aylık alanların ölümleri halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ölenlerin dul ve yetimlerine;5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine yapılan ödemelerle esas alınan unsurlara ve aynı Kanunun 75 ve 108 inci maddesinde yer alan hükümlere göre, dul ve yetim aylığı bağlanır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 103 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
6890
Diğer kanunlarda yer alan atıflar
Madde 4 -
Diğer kanunlarda 15/6/1978 tarihli ve2150sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

Vatani hizmet tertibinden aylık alanlarla ilgili özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Yürürlükten kaldırma
Madde 5 -
a) 15/6/1978 tarihli ve2150sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun ile değişiklikleri,

b) Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 6 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6890-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3292 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3292 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4049

  -

  6/12/1994

  5793

  1,2

  6/8/2008

  KHK/700

  2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

   

   

  
  
  3292 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3292 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul