En son güncellemeler 22 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
Değiştirdiği Mevzuatlar
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TARIMIN TEŞVİKİ VE ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ,193SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE5422SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi:
Madde 1 - KHK 700(2018)
Çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için yapılan ödemelerden o yıl içinde tevkif yoluyla alınacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamının yüzde 60'ını aşmamak üzere tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla bütçede bir ödenek tertip edilir. Bu ödeneği T.C. Ziraat Bankasına aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 
	
Cumhurbaşkanı bu ödeneği, çiftçiye düşük faizli kredi vermek, çiftçiye Devletçe yapılan çeşitli desteklemelerde kullandırmak, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçiyi destekleyici diğer tedbirleri almak üzere kullandırmaya, bununla ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu ödeneğin tamamı veya bir kısmını T.C. Ziraat Bankasının sermaye artırımında da kullanabilir.(1)
Madde 2 -
(193Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 2454 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 -
(193Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 -
(193Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 Sayılı Kanunla değişik 88 inci maddesinin sonuna gelmek üzere dört fıkra eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.
Madde 5 -
(5422Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 Sayılı Kanunla değişik 7 inci maddesine 22 numaralı bir bent eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 -
(5422Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle değişen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendinin birinci paragrafının değiştirilmesine dair olup, yerine işlenmiştir.
Madde 7 -
(5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 2573 Sayılı Kanunla değişik 7 numaralı bendinin sonuna dört fıkra eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 8 -
(193Sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici 24, 25 ve 26. maddelerin eklenmesine dair olup, yerlerine işlenmiştir.)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 107 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
6954
Madde 9 -
(5422Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 16 ıncı maddenin eklenmesine dair olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 - 3520(1989) (3380 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve3520sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun birinci maddesindeki amaçlara uygun olarak 1987 yılında bütçede yeniden açılacak tertibe ödenek kaydetmeye ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Madde 10 -
Bu Kanun 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6954-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

             3380 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3380 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  3520

  -

  10/2/1989

  KHK/700

  1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

  
  
  3380 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3380 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul