Metinsel Değişiklikler
4760 (2002) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39. 4684 (2002) md: 39. 3558 (1989) md: 39. 3558 (1989) md: Geçici .
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 4760 sayılı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU (RG: 12.06.2002)
6995-6997
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYlLI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
Konu
Madde 2 - Bilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
Teslim ve teslim sayılan haller
Madde 3 - Bilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
Mükellef
Madde 4 - Bilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
Vergiyi doğuran olay
Madde 5 - Bilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
İstisnalar
Madde 6 - Bilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
Miktarlar
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
Beyan, ödeme yeri ve zamanı ile verginin toplanacağı hesap
Madde 8 - Bilgi Butonu4760(2002) (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)
İKİNCİ BÖLÜM
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler
Madde 9 - Bilgi Butonu (7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler
Madde 11 - Bilgi Butonu (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - Bilgi Butonu (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 13 - Bilgi Butonu (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 15 - Bilgi Butonu (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 16 - Bilgi Butonu (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
6998
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1318 Sayılı Finansman Kanununun Taşıt Alım Vergisi ile İlgili Hükümlerinde Değişiklikler
Madde 18 - (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 19 - Bilgi Butonu (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 20 - (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 21 - (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 22 - Bilgi Butonu (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler
Madde 23 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 24 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 25 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 26 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 27 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 28 - Bilgi Butonu (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler
Madde 29 - (14/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 30 - Bilgi Butonu (14/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 31 - Bilgi Butonu (14/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 32 - Bilgi Butonu (14/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 33 - (14/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
YEDİNCİ BÖLÜM
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili Değişiklikler
Madde 34 - Bilgi ButonuBilgi Butonu (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 35 - (21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklikler
Madde 36 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 37 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 38 - (2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
DOKUZUNCU BÖLÜM
Payların Dağıtımı
Madde 39 - Bilgi Butonu4760(2002), 4684(2002), 3558(1989) (Mülga: 6/7/2002 - 4760/18 md.)
Madde 40 - (7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
ONUNCU BÖLÜM
Kaldırılan Hükümler
Madde 41 -
   1318
   sayılı Finansman Kanununa 29.11.1984 gün ve 3089 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen"Ek Madde" yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 42 -
   213
   sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen "Mükerrer Madde 415" yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 43 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun:

a) 1 - 10 uncu maddeleri, yayımını takip eden aybaşında,

b) 12, 13 ve 15 inci maddeleri, 1.7.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

c) 23 ve 24 üncü maddeleri, 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Madde 44 -
Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
24.3.1988 TARİH VE 3418 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1. 18/5/1989 tarihli ve 3558 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde -
Bu Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre dağıtılan payların bu Kanunun yayımı tarihi ile 1 inci maddesinin yürürlük tarihi arasındaki süreye ait miktarları Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına önceden aldıkları oranlara göre dağıtılır.
6998-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

         3418 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________ ______________________________________________________ ______________

   

       3558                             a) 1 inci maddesi                                                                      1/7/1989

                                            b) 2 nci ve 3 üncü maddeleri                                     (1/1/1989 tarihinden

                                                                                                                               geçerli olmak üzere)

                                                                                                                                      24/5/1989

                                            c) Geçici maddesi                                                              24/5/1989

       4684                             15 inci madde                                                                     1/1/2002

   

  6998-2/7010-2

   

  
  
  3418 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3418 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (64)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul