(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 2012/205 sayılı 2011/139 E. 2012/205 K. 27.12.2012 T. (RG: 10.10.2013)
1627
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - KHK 666(2012), 5450(2006), 4684(2002), 3308(1986), 2909(1983), 2768(1982), An. M. K. 2012/205()
8 Haziran 1927 tarih ve1087 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Aydın sanayi idadisiyle sanayi mektepleri atelyeleri için, 21 Mart 1931 tarih ve1774 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan meslek mektepleri atelye ve satış evleri için, 16 Mart 1936 tarih ve 2920 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan kız mesleki ve teknik öğretim okulları için tahsis edilen ve 22 Temmuz 1931 tarih ve 1867 sayılı kanunun dördüncü maddesi mucibince vilayet hususi idarelerinden san'at mektepleri için verilen döner sermayeler birleştirilmiştir.
 
(Ek: 5/6/1986-3308/43 md.; Değişik: 26/1/2006-5450/7 md.) Okulların döner sermayelerinin toplamı yüzmilyon Yeni Türk Lirasına (YTL) çıkarılmıştır. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Sermaye artırımları; döner sermaye işletmelerinin yıl sonu bilançosunda görülen kârlarının üçte birinin doğrudan sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir. Her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından fazla olamaz. (Değişik sekizinci cümle: 11/10/2011- KHK-666/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile.) (…) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
(1) 6/10/1983 tarihli ve 2909 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile, bu Kanunda geçen "Maarif Vekaleti" deyimi "Milli Eğitim Bakanlığı", "Ertik Okulları" deyimi "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları", "Mütedavil Sermaye" deyimi "Döner Sermaye", "Maliye Vekaleti" deyimi "Maliye Bakanlığı", "Divanı Muhasebat"deyimi "Sayıştay" şeklinde değiştirilmiştir.
1628
Bu sermayelerin mesleki ve teknik öğretim okullarına tevzii ve icabında birinden diğerine nakli salahiyeti Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. İşbu tevzi ve nakilleri Maliye Bakanlığı Sayıştaya bildirir.

(Ek: 28/12/1982-2768/1 md.) Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin sermayesi (500.000.000) beşyüz milyon liradır. Bu sermayenin (200.000.000) ikiyüz milyon lirası Genel Bütçeden, kalan (300.000.000) üçyüzmil- yon lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner sermaye karından karşılanır.
Madde 2 - 2909(1983)
Döner sermaye atelyeleri işlerine ve bu işlerin inkişafına göre muvakkaten memur istihdamına lüzum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya bu işlerle meşgul olmak üzere Maliye Bakanlığının muvafakatile Milli Eğitim Bakanlığınca bu okullara kafi miktarda memur tayin olunabilir. Bu memurların ücretleri o okula ait döner sermaye atelyesinin umumi hasılatından tediye olunur.
1628
Madde 3 - 2909(1983), 69(1962) (Değişik: 6/7/1962 -69/1 md.)
Uhdelerine ilave olarak döner sermaye muhasipliği veya memurluğu verilen okulun maaşlı veya ücretli memurlarına okul döner sermaye atelyelerinin umumi gelirinden ödenmek üzere iş hacimleri gözönünde tutularak Milli Eğitim Bakanlığının tensibi ile ayda (30) liradan (150) liraya kadar ücret verilir.
Madde 4 - 2909(1983)
Her okula verilen döner sermaye, Maliye Bakanlığının muvafakatiyle tayin olunan mesul muhasibin veya uhdesine ilave olarak döner sermaye muhasipliği verilmiş olan okul katip ve hesap memurunun veya maaşlı veyahut ücretli diğer memurun ve Milli Eğitim Bakanlığınca tensip olunmak şartıyla okul direktörünün veya direktör muavinlerinden veyahut atelye şeflerinden birinin müşterek mesuliyeti altında mütemadiyen devir ve teselsül kaidesiyle kullanılır.
Madde 5 - 2909(1983)
Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinin muamelatı, idare tarzı ve siparişlerden alınacak ücretlerle bu atelyelerde yapılan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye umumi hasılattan verilecek ücretler Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığınca müşterek tesbit olunur.
Madde 6 - 2909(1983)
Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinde yapılacak temrin işleri muamele vergisinden muaf tutulur.
Madde 7 - 2909(1983)
Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermayelerinin sarf ve kabzı Muhasebei Umumiye Kanunu ile Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinden müstesnadır.
Madde 8 - 2909(1983)
Döner Sermayesi olan mesleki ve teknik öğretim okullarında tenmiye edilecek mebaliğin Sayıştayca, atelyelerin umumi masrafları, ücretler, atelye için satın alınan demirbaş makine, avadanlık ve malzemenin tutarları çıktıktan sonra, bir mali seneye ait muamelatının tetkik ve tasdiki neticesinde tahakkuk ettirilecek karı usulüne tevfikan malsandıklarına yatırılır.

Bir Mali seneye ait muamelatı Sayıştayca tetkik ve tasdik edildikten sonra zararı olduğu tahakkuk eden okulların döner sermayelerindeki zarar miktarı ertesi seneler zarfındaki karlardan mahsup edilmek suretiyle kapatılır.
Madde 9 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 10 - 2909(1983)
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Milli Eğitim Bakanları memurdur.
(1) Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile 666 sayılı KHK’nin bu maddenin yürürlüğünü düzenleyen 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ …ile 5 inci maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları” ibaresi iptal edilmiştir.
1629
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3423 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  3423 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  69

  13/7/1962

  2768

  30/12/1982

  2909

  8/10/1983

  3308

  5/6/1986

  4684

  3/7/2001

  5450

  1

  3/2/2006

  KHK/666 (1)

  1

  1/1/2012 (1)

  Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  1

  10/10/2013 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra

  (10/7/2014)

   

  
  
  3423 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul