(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5668 sayılı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU (RG: 31.05.2007)
1631
ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Ordu sıhhat müesseselerinde hasta bakıcı hemşire yetiştirmek üzere Milli Müdafaa Vekilliğince üç sınıflı bir (Ordu hasta bakıcı hemşire okulu) açılır.
Madde 2 - 5592(1950) (Değişik: 13/3/1950 - 5592/1 md.)
Askeri hastabakıcı hemşire yetiştirilecekler 25 yaşından yukarı olmamak ve en ez ortaokul öğrenimini veya muadillerini bitirmiş olan isteklilerden, Milli Savunma Bakanlığınca belirtilecek kabul şartlarına göre seçilir.
Madde 3 - 5668(2007), 5056(1947) (Değişik: 30/5/1947 - 5056 /1 md.)
Ordu Hastabakıcı Hemşire Okuluna alınan öğrenciler Devlet hesabına parasız yatılı okutulur. (Mülga ikinci cümle: 24/5/2007- 5668/12 md.)(1)
  
Madde 4 - 1323(1970), 128(1960)
Okul talebesine her ay beş lira verilir.(2)
Madde 5 - 5056(1947) (Değişik: 30/5/1947 - 5056/1 md.)
Ordu Hastabakıcı Hemşire Okulu öğrencilerine ve askeri sağlık kurumlarındaki aylıklı hemşire ve hastabakıcılarla aylıklı ebelere görevleri süresince bağlı cetvelde yazılı giyim eşyası ve teçhizat, karşılarında gösterilen miatlarla parasız verilir.
Madde 6 - 5592(1950) (Değişik: 13/3/1950 - 5592/2 md.)
Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okulundan veya 5216 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince diğer okullardan yetiştirilecek Askeri Hastabakıcı hemşireler Milli Savunma Bakanlığınca tayin edilecekleri ordu sağlık kurumlarında üç yıl mecburi hizmete tabidirler. (3)
(1) 12/2/1986 tarihli ve 19017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştayın 23/1/1986 tarih ve E. 86/2, K. 4526/2 sayılı Kararında, 3433 sayılı, Kanunun , 657 - 1327 sayılı Kanunun 237 nci maddesinin (b) bendi gereğince 1/12/1970 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olduğu zikredilmiş ise de sözü edilen madde; 657 sayılı Kanuna aykırı düşen ve devlet memurları ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırmış olup, öğrencilerle ilgili herhangi bir kanunu veya hükmü yürürlükten kaldırmamış olduğundan madde metni külliyata alınmıştır. (2) Aylık miktar, 19/11/1960 tarih ve 128 sayılı Kanunla yükseltilmiş ise de bu kanunun harçlık miktarları ile ilgili hükümleri 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19 . maddesiyle ilga edilmiştir. (3) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.
1632
Madde 7 -
Sıhhi sebeblerden gayri bir sebepten dolayı okulu ikma etmiyenlerle okuldan çıktıktan sonra mecburi hizmeti yapmayanlara veya inzibati sebeblerden dolayı okuldan veya mecburi hizmet esnasında ordudan çıkarılanlara okulda bulundukları müddetçe vekalet tarafından yapılan masraflar kendilerine veya kefillerine tazmin ettirilir.
Madde 8 - 5434(1950) (Mülga: 8/6/1949 - 5434 /135 md.)
Madde 9 -
Ordu hastabakıcı hemşire okulunun tedris proğramı ve diğer hususları Milli Müdafaa Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince müştereken tesbit edilecek esaslara göre tayin olunur.
Madde 10 -
   1429 sayılı kanun kaldırılmıştır.
  
Ek Madde 1 - KHK 291(1987), 5216(1948) (14/6/1948 - 5216 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
Milli Savunma Bakanlığınca Kızılay Derneği Hastabakıcı Hemşireler Okulunda ve buna muadil diğer resmi veya özel hastabakıcı hemşireler okullarında okutturulacak olan öğrencilerle bu okullardan mezun olacaklar hakkında 3433 ve 5056 sayılı kanunların hükümleri uygulanır.
  
Madde 11 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 12 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Maliye, Maarif ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.
1633-1637
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3433 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  10/6/1938 tarih ve 3433 sayılı Askeri hastabakıcı hemşi-

  reler hakkındaki Kanunun 8 inci maddesi                                    8/6/1949         5434             135

   

  1638

   

  3433 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

        No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                   giriş tarihi

      5056                                                            –                                                                6/6/1947

      5216                                                            –                                                              22/6/1948

      5592                                                            –                                                              18/3/1950

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               3433 sayılı Kanunun değişen maddeleri                          giriş tarihi

       5668                                                        3                                                                1/1/2008

   

  
  
  3433 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3433 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul