En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1635
OYUN ALET VE VASITALARINDAN BELEDİYELERCE VE KÖY İDARELERİNCE ALINACAK RESİM HAKKINDA KANUN

Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu2464(1981)
Belediyeler ve köylerce kendi hududları içindeki kulüb, kahvehane ve gazinolarla umuma mahsus kır bahçelerinde ve panayır yerlerinde bulunan her bir bilardodan senevi beş ve tavlaların, dama, satranç tahtalarının ve domino ve tombala takımlarının her birinden senevi üç lira resim alınır. (1)
Madde 2 - Bilgi Butonu
Birinci maddede yazılı yerleri işletenler her sene belediye ve köy idarelerinin mali yıllarının birinci ayı içinde bu yerlerde mevcud resme tabi oyun aletlerinin cins ve mikdarını gösterir bir beyannameyi makbuz mukabilinde, belediye tahakkuk şubesi teşkilatı olan yerlerde bağlı bulundukları şube memurluğuna ve bulunmıyan yerlerde belediye reislerine, köylerde köy muhtarlarına vermeğe ve tahakkuk ettirilecek rüsumu yatırarak her oyun aleti için alacağı levhaları oyun aletinin münasib bir yerine vazeylemeğe veya bunları damgalattırmağa mecburdurlar.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Belediye ve köy idarelerinin mali yıllarının ikinci ayı içinde yapılacak yoklamada levhasız veya damgasız görülecek oyun aletlerinin resmi iki kat olarak alınır.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Birinci maddede yazılı yerleri işletenler sene içinde yeniden satın alacakları oyun aletlerini, aldıkları tarihten itibaren on gün içinde bir beyanname ile ikinci maddede yazılı yerlere bildirmeğe ve aynı maddede yazılı şekilde resmini vererek damgalattırmağa ve levha muamelesini yapmağa mecburdurlar.
Madde 5 - Bilgi Butonu
Belediye ve köy memurları üçüncü maddede yazılı aylar içinde mıntıkalarında bulunan birinci maddedeki yerleri dolaşarak buralarda bulunan oyun aletlerinin resmi ödenmiş olup olmadığını tetkik etmeğe ve bu kontrolü senenin gayri muayyen zamanlarında tekrar etmeğe mecburdurlar.
Madde 6 - Bilgi Butonu
Yoklamalarda resmi ödenmemiş olarak görülecek oyun aletleri zabıt varakasile tesbit olunarak ikinci ve üçüncü madde hükmüne göre resim ve cezası tarh ve en çok bir hafta içinde mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellef bu tarhiyata, tebellüğ tarihini takib eden günden itibaren on gün içinde belediye encümeni veya köy ihtiyar meclisi nezdinde itiraz hakkını haizdir. Belediye encümenleri ve köy ihtiyar meclisleri bu itirazları on beş gün içinde karara bağlamağa mecburdurlar.
(1) Bu maddenin belediyelerle ilgili hükmü 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin (3) nolu bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
1636
Madde 7 - Bilgi Butonu
Belediye encümenlerile ihtiyar meclisleri tarafından verilen kararlara karşı gerek mükellef gerekse belediye reisleri veya köy muhtarları tarafından bağlı bulundukları kaza idare heyeti nezdinde kararın kendilerine tebliğ veya tevdiini takib eden günden itibaren on gün içinde temyiz suretile itirazda bulunabilir.
Belediye namına temyizen tedkikat talebinde bulunmak salahiyeti, belediye tahakkuk şube teşkilatı olan yerlerde bu şubelerin şeflerine ve olmayan yerlerde belediye reislerine aiddir. Köylerde bu salahiyeti muhtarlar istimal eder.
Madde 8 - Bilgi Butonu
Yukarıki madde mucibince tarhedilen cezalı resimler itiraz müddetinin itirazsız geçmesi veya itiraz halinde belediye encümeni veya köy ihtiyar meclisi tarafından karara bağlanmasını müteakib nihayet on beş gün içinde tahsil olunur.
Temyiz talebi tahsile mani değildir. Ancak idare heyeti kararile fazla alındığı tebeyyün eden resim ve ceza red ve iade edilir. Tahakkuk eden resim ve ceza müddeti içinde ödenmediği takdirde yüzde on zamla belediye idarelerince Tahsili Emval Kanunu hükümlerine, köy idarelerince Köy Kanununun 66 ncı maddesi hükmüne göre tahsil olunur.
Madde 9 - Bilgi Butonu
Yoklamalarda levhasız görülen oyun aletlerinin yoklamadan evvel beyannamesi verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu anlaşılırsa levha talik edilmemiş olmasından dolayı cezaen resimlerinin yüzde yirmisi 6, 7 ve 8 inci maddelerde yazılı şekil dairesinde tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.
Madde 10 - Bilgi Butonu
Taallük ettiği bütçe yılı içinde tarhedilmeyen ve tarhedilip de kat'ileştiği yılı takib eden (5) yıl içinde tahsil olunmayan resim ve cezalar müruru zamana uğrar.
Madde 11 - Bilgi Butonu
Bir mali yıl içinde resmi ödenerek levhası konulmuş oyun aletleri bulundukları yerden başka bir belediye veya köy hududu içindeki yerlere nakledilmesi halinde orada da o sene için başkaca resme tabi tutulmaz.
Madde 12 - Bilgi Butonu
Oyun aletlerine konulacak levhalar ve soğuk damgalar Maliye ve Dahiliye Vekaletlerince tayin olunacak şekil dairesinde darbhanece hazırlanır.
Madde 13 - Bilgi Butonu
3330 numaralı ve 17/1/1938 tarihli kanun kaldırılmıştır.
Madde 14 - Bilgi Butonu
Bu kanun 1 Haziran 1938 tarihinden muteberdir.
Madde 15 - Bilgi Butonu
Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.
3434 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
2464 Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila 51 inci madde
hükümleri 1/3/1982
Diğer hükümleri 1/7/1981
1638
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3434 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul