1645-1655
PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA SATIŞ AİDATI VERİLMESİNE DAİR KANUN

Madde 1 -
Hususi kanunlarla ihdas edilip Maliye Vekaletince bastırılan bilümum pullarla kıymetli kağıtlar, bayiler vasıtasile sattırılır. Bayi bulunmayan veya lüzum görülen yerlerde mezun memurlar vasıtasile sattırılmaları da caizdir. Harç ve hukuk mektebi iane pullarile noter kağıdları yalnız noterler vasıtasile sattırılır.
Madde 2 -
İdari veya inzıbati mahzurları dolayısile bayiler veya mezun memurlar vasıtasile sattırılması mümkün görülmeyen kıymetli kağıtlar birinci madde hükmüne tabi değildir. Bu nevi kağıdların isimleri Maliye Vekaletile alakadar vekaletler tarafından müştereken tayin olunur.

Vazife dolayısile pul ve kıymetli kağıd kullanmaları lazım gelen memurlara birinci madde hükmile mukayyed olmaksızın Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda pul ve kıymetli kağıd verilir.
Madde 3 -
Harç pulları hariç olmak üzere birinci maddede yazılı pul ve kıymetli kağıt satışından dolayı bayilere ve noterlere % 5'i geçmemek üzere mahallin icabına göre Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda ve mezun memurlara % 2 satış aidatı verilir.

Sarfettikleri harç pullarından dolayı noterlere noter kanunuile tayin edilmiş olan miktarda ve ikinci maddede yazılı şekilde, pul ve kıymetli kağıt kullanan memurlara yalnız damga pulu satışından % 2 aidat verilir.
Madde 4 -
Bayilerle noterler satacakları pul ve kıymetli kağıtları peşin para ile malsandıklarından alırlar. Mezun memurlarla vazife icabı pul ve kıymetli kağıd kullanacak memurlara Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda pul ve kıymetli kağıd zimmetle verilir. Bunlar, hasılatı, Maliye Vekaletince tayin olunacak müddet içinde malsandığına yatırarak hesaplarını kapatmağa mecburdurlar.
Madde 5 - 5728(2008) (Değişik: 23/1/2008- 5728/95 md.)
Pul ve kıymetli kâğıt bayiliği yapabilmek için mahallin en büyük maliye memurundan ruhsat tezkeresi almak şarttır. Noterler ve kendilerine izin verilen memurlar bu kayidden müstesnadır.

Ruhsat tezkeresi almaksızın pul ve kıymetli kâğıt satanlara, almakla yükümlü oldukları ruhsat tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir.

İzin almaksızın pul ve kıymetli kâğıt satan memurlara, bulundukları mahalle mahsus bayi ruhsat tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir.

Pul ve kıymetli kâğıtları kıymetinden fazla bedelle satanlara fazla bedelle sattığı pul ve kıymetli kâğıt bedellerinin beş misli idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı yüz Türk Lirasından az olamaz. Tekrarı hâlinde bayilerin ruhsat tezkeresi iptal edilir ve bir daha kendilerine ruhsat tezkeresi verilmez.
1656
Madde 6 - 5728(2008) (Değişik: 23/1/2008- 5728/96 md.)
5 inci maddede yazılı idarî yaptırımlara karar vermeye defterdar veya mal müdürü yetkilidir.
Madde 7 -
23/5/1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 5 inci maddesi ve aynı kanunun 44 üncü maddesinin 5 ve 7 sayılı fıkraları ve 30/6/1934 tarih ve 2549 sayılı kanun ile 11/4/1938 tarih ve 3356 sayılı kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır.
  
Madde 8 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 9 -
Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3468 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun

      No                       3458 sayılı Kanunun değişen maddeleri                  Yürürlüğe giriş tarihi

     5728                                           5, 6                                                         8/2/2008

   

  
  
  3468 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3468 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul