(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7019
<txt>DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE</txt> 289 <txt>SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULUNE DAİR KANUN</txt>

Madde 1 -
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeki personel dahil) aylık veya sözleşme ücretleri, ilki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 15'inde ödenir. Aylıklarla birlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair hakedişler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır. Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan "aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak uygulanır.
Madde 2 -
Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle aylıkları yurt dışına transfer edilenler hakkında mevcut uygulamaya devam olunur.
Madde 3 -
İlgililere 15 Aralık/l4 Ocak dönemleri için bu Kanun hükümleri dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı ödemenin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydolunur, kalanı ise avans hesaplarına alınarak müteakip mali yıl başında bütçeye gider yazılır.
Madde 4 -
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun uyarınca birinci maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı başında ve ortasında iki defa ödemede bulunulur ve Ekim 1987 ayı başında yapılan ödemeler dolayısıyla kendilerinden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunulmaz.

4 üncü maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret ödemeleri dolayısıyla kendilerinden kıstelyevm veya herhangi bir sebeple geri ödeme talebinde bulunulmaz.
Geçici Madde 2 -
12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ve kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7020
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3472 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul