Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7023
MALÜLLER İLE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİNE TÜTÜN VE ALKOL ÜRÜNLERİNİN SATIŞ BEDELLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam:
Madde 1 - 4760(2002)
(Mülga: 6/6/2002- 4760/18 md.)
  
Payların Toplanması :
Madde 2 - 4760(2002)
(Mülga: 6/6/2002- 4760/18 md.)
  
Faydalanacaklar:
Madde 3 - 5217(2005)
(Mülga: 14/7/2004- 5217/31 md.)
  
Ödeme Esasları:
Madde 4 - 5217(2005), 4355(1998), 4082(1995)
(Mülga: 14/7/2004- 5217/31 md.)
  
Bayilik:
Madde 5 -
Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satışı yapılan ürünlerin bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dahilinde derece ve müracaat sırası gözönünde bulundurularak;
a) Harp malüllerine,
b) Şehit dul ve yetimlerine,
c) Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malüllerine,
d) 3 üncü maddenin (d) bendinde sayılan dul ve yetimlere, verilir. Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini her ne suretle olursa olsun başkalarına devredenlerden bayilik geri alınır.
Yetki:
Madde 6 -
Bu Kanunun uygulanmasına ait esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
7024
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler :
Madde 7 -
10.11.1983 tarih ve 2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 -
İlgililere 1988 yılında ödenmiş olan1987 yılına ait paylar ile bu Kanuna göre aynı dönem için ödenecek paylar arasındaki fark ayrıca ödenir. Hesapta arta kalan para hakkında da bu Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendine göre işlem yapılır.
Yürürlük:
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7025-7026-1
 
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

          3480 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                           Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                giriş tarihi

  4082                                                           –                                                                        8/3/1995

  4355                                                           –                                                        1/1/1998 tarihinden

                                                                                                                               geçerli olmak üzere

                                                                                                                                  yayımı tarihi olan

                                                                                                                                 4.4.1998 tarihinde

  5217                                                     3 ve 4                                                                       1/1/2005

   

  
  
  3480 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3480 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (8)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul