Metinsel Değişiklikler
7440 (2023) md: Geçici 8. An. M. K. 2022/103 (2022) md: 17. 7420 (2022) md: 16, 17, Geçici 7. KHK 703 (2018) md: 2, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 36, 39, 40, 46, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, Ek 1. 7061 (2017) md: 23. 6761 (2016) md: 2, 23. 6639 (2015) md: 10, 20. 6353 (2012) md: 7. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3687
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU (1)(2)(3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kurumun adı ve merkezi
Madde 1 - KHK 703(2018), 6082(2010)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Amaç(4)
Madde 2 - KHK 703(2018), 6761(2016), 6082(2010)(Değişik: 16/11/2016-6761/2 md.)
Yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Yönetim
Kurumun organları
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
(1) Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/6/1981 tarih ve 2477 sayılı Kanunun 2-6 ncı maddelerine bakınız. (2) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu Kanunun adında yer alan “Yurtlar Kurumu” ibaresi “Yurt Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir. (4) Bu madde başlığı” Kurumun amacı” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt” ibaresi “Yurt” şeklinde değiştirilmiştir.
3688/3688-2
Genel Kurul ve görevleri (1)
Madde 4 - KHK 703(2018), 6082(2010)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Genel Kurulun toplantıları
Madde 5 - KHK 703(2018), 6082(2010) (Mülga: 25/11/2010- 6082/12 md.)
 
Genel Kurulun görevleri
Madde 6 - KHK 703(2018), 6082(2010) (Mülga: 25/11/2010- 6082/12 md.)
 
Yönetim Kurulu ve görevleri (2)
Madde 7 - KHK 703(2018), 6353(2012), 6082(2010)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 8 - KHK 703(2018), 6082(2010)(Mülga: 25/11/2010- 6082/12 md.)
 
Genel Müdürlük
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Genel Müdür ve yardımcılarının atanması
Madde 10 - KHK 703(2018), 6639(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Koordinasyon ofisleri(3)
Madde 11 - KHK 703(2018), 6082(2010)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtdışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir. Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esasları; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.
Genel Müdürün görevleri
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Genel Müdürün toplantılara katılması
Madde 13 - 6082(2010) (Mülga: 25/11/2010- 6082/12 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Genel Kurulun kuruluşu” iken, 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Yönetim Kurulunun kuruluşu” iken, 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı” Örgütlerin kurulması” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3689
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler(1)
Öğrenim kredisi(2)
Madde 14 - KHK 703(2018), 6082(2010)
Yüksek (…)(3) öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verilir.(3)
Kredinin faizsiz olması
Madde 15 - 4160(1996) (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)
 
Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı
Madde 16 - 7420(2022), KHK 703(2018), 6111(2011), 6082(2010), 5505(2006), 4160(1996)(Değişik:3/11/2022-7420/5 md.)
Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.

Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.

Ödemenin askerlik dönemine rastlaması halinde borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenir.

Öğrencinin tabi olacağı yükümlülükler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan taahhütnamede belirtilir. Düzenlenen taahhütnamelerde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterlidir. Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde kefil istenir.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de yukarıdaki esaslar uygulanır.

Öğrencilere kredi verilmesi ve kredinin kesilmesi ile ilgili diğer usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(1) Bu bölümün başlığı” Kurumun Görevleri” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Kurum; yüksek” ibaresi “Yüksek” şeklinde ve “verir” ibaresi “verilir” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu maddede yer alan “memleket içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
3690
 
Taksitlerin zamanında ödenmemesi
Madde 17 - An. M. K. 2022/103(2022), 7420(2022), KHK 703(2018)(Değişik:3/11/2022-7420/6 md.)
Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilir.
Kredinin teminatı
Madde 18 - 4160(1996)
(Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)
Kredi işlemlerinin yapılışı(1)
Madde 19 - KHK 703(2018)
Kredi, burs, barınma ve beslenme yardımı iş ve işlemlerine konu para, Devlet sermayesi ile kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yürütülür.
Yurtların yapımı ve onarımı(2)
Madde 20 - KHK 703(2018), 6639(2015), 6082(2010)
Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler (…) (2)hazırlanacak bir programa göre (…)(2) yürütülür.

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
	
(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek” ibaresi “Kredi, burs, barınma ve beslenme yardımı iş ve işlemlerine konu para,” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Kurum tarafından” ve “Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
3690-1
(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)

(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.(1)

(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Yapılmasının gerekli olduğuna (…)(1)karar verilen yurt binası ve tesisleri; (…)(1)belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine ya da Hazineye ait olup Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine tahsis edilen taşınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.(1)

(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine ait taşınmazların üzerinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh konulur.(1)

(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz olarak üst hakkı tesis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.(1)
 
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin bütçesinden ödenir.(1)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, 20 nci maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli” ibaresi “Gerekli” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “mülkiyeti kendisine, Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, “Kurumca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Yüksek Planlama Kurulu tarafından” ve “Kurumca” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
3690-2
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.(1)

(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanır. 

(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)
 
(Ek fıkra: 27/3/2015-6639/27 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine ait binaların ve her türlü tesislerin yapım, yaptırma, donatım, bakım ve onarım işleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da yürütülebilir.(1)
Arsa sağlanması
Madde 21 - KHK 703(2018)
Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıslara ait olanlar kamulaştırma veya satınalma yolu ile sağlanır.(2)
	
(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
	
(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
Yurtların üniversitelere devri
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, 20 nci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri” şeklinde, onüçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenir” şeklinde, ondördüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde ve “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Kurumca” ibaresi “kamulaştırma veya” şeklinde değiştirilmiştir.
3691
Beslenme ve Barınma Yardımı (1)(2)(3)
Madde 23 - KHK 703(2018), 7061(2017), 6761(2016)(Değişik: 16/11/2016-6761/3 md.)
(…)(2) Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılabilir.(2)

Beslenme ve barınma yardımı, (…)(3)vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek ve yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçemez.(2)

Yurt hizmetini sunan veya bu hizmetten yararlananların, yersiz beslenme ve barınma yardımı ödenmesine sebebiyet vermeleri halinde bu tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına ödenir.
Personel
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Sosyal ve kültürel eğitim
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin faydalanması
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Döner sermaye” iken, 16/11/2016 tarihli ve 6761 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasına “Beslenme ve barınma yardımı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere” ibaresi eklenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca vergi” ibaresi “Vergi” şeklinde, “Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
3692
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Sermaye
Madde 27 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Özel hesabın gelirleri(1)
Madde 28 - KHK 703(2018), 5602(2007)
Özel hesabın gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan elde edilir,

a) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)

b) Yardımlar ve bağışlar,

c) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)

ç) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)

d) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından veya Gençlik ve Spor Bakanlığı yararına verilecek müsamereler ve tertip edilecek piyango keşideleri gelirleri,

e) Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların her çeşit geliri.
 
(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
Hisselerin ödenmesi
Madde 29 - 5602(2007)(Mülga: 14/3/2007- 5602/11 md.)
 
İstikraz
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
İş programı ve finansman planı
Madde 31 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Programda değişiklik
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Programın gönderileceği yerler
Madde 33 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Gelirler ve giderlerin gösterilmesi
Madde 34 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Gelirin ihtiyaçlara tahsis oranı
Madde 35 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “ Gelirler“ iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş,aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Özel hesabın” şeklinde, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Kurum” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
3693
Gençlik ve Spor Bakanlığının işlemlerinde uygulanmıyacak hükümler(1)(2)
Madde 36 - KHK 703(2018)
Gençlik ve Spor Bakanlığının hesap işlem ve harcamaları ve bedeli Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödenmek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üniversiteler, yüksek okul ve akademiler tarafından girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara ve akademilere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler ile yurtların bünyesindeki kantin ve yemekhanelerin işlettirilmesi 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. Bu hususta uygulanacak usul ve esasları belirlemeye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilidir.
Hükümet denetimi
Madde 37 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Yüksek Murakebe Kurulunun denetimi
Madde 38 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Mali muaflıklar(3)
Madde 39 - KHK 703(2018)
Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin gayrimenkul malları, arazi ve bina vergileriyle bina vergisine bağlı iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerine yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler, vergi, resim ve harçlardan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerine parasız olarak tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamelelerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar her türlü resim ve harçtan muaftır.
Kamusal bina ve arsaların devri(4)
Madde 40 - KHK 703(2018)
Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaları Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
	
Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç halinde Gençlik ve Spor Bakanlığının istemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine devredilir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı” şeklinde, “2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin” ibaresi “8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine” şeklinde, “esaslar yönetmeliklerle belirtilir” ibaresi “usul ve esasları belirlemeye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilidir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “muameleler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurtların bünyesindeki kantin ve yemekhanelerin işlettirilmesi” ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin” şeklinde ve “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Kuruma kamusal” ibaresi “Kamusal” şeklinde, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
3694
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kurumun malları ve paraları
Madde 41 - KHK 703(2018), 6082(2010)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Personelin görevle ilgili suçları
Madde 42 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yollukları
Madde 43 - 6082(2010) (Mülga: 25/11/2010- 6082/12 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 44 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Personelin aylık baremi
Madde 45 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
Yönetmelik(1)
Madde 46 - KHK 703(2018)
Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanır.
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6082(2010)(Ek: 25/11/2010-6082/13 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/11 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler
Mevcut yurt ve aşevleri
Geçici Madde 1 -
5375 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gayrimenkuller ile tesis ve menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir komisyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir.

İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan özel hukuk tüzel kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur.
Kuruluşun tamamlanması
Geçici Madde 2 -
Kurumun kuruluşu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.

Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.
Kurumca çalıştırılmaya devam edilecek personel
Geçici Madde 3 -
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5661 sayılı kanuna bağlı kadrolarda çalışmakta olan maaşlı memurlar alakalı Bakanlıkça maaşına muadil bir göreve atanıncaya kadar aynı şartlarla Kurumda çalıştırılmalarına devam olunabilir. Şu kadar ki, bu müddet 1962 mali yılı sonunu aşamaz.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
3694-1
Geçici Madde 4 - 5917(2009)(Ek: 25/6/2009-5917/15 md.)
Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış olan borcunu üç ay içerisinde Kuruma başvurarak ödeme taahhüdünde bulunanların, borcunun tamamını;

a) Başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yetmişbeşi,

b) Oniki ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde ellisi,

c) Yirmidört ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yirmibeşi,

ç) Otuzaltı ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde onu,
 
terkin edilir. 
 
Taksitli ödemeler başvuru tarihini takip eden aydan itibaren başlar. Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez. Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık yapılmış hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.
Geçici Madde 5 - 6082(2010)(Ek: 25/11/2010- 6082/14 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç dört ay içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Bu toplantıda, bu Kanuna göre Yönetim Kurulunun teşkili sağlanır. Bu şekilde oluşan Yönetim Kurulu ilk olağan Genel Kurula kadar görevine devam eder. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden iki yıl sonraki Kasım veya Aralık ayları içerisinde ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır.
	
Bu Kanuna göre teşkil edecek Yönetim Kurulu ilk toplantısını yapıncaya kadar mevcut Yönetim Kurulu görevine devam eder.
Geçici Madde 6 - 6082(2010)(Ek: 25/11/2010- 6082/14 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede öderler.
Geçici Madde 7 - 7420(2022)(Ek:3/11/2022-7420/7 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi almakta olan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmaz, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş olan kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunur.
Geçici Madde 8 - 7440(2023)(Ek:9/3/2023-7440/12 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği hâlde ödenmemiş bulunanların asıllarına vade tarihleri ile 9/11/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına dair usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük tarihi
Madde 47 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 48 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3694-2
351 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 - 18/5/2006 tarihli ve 5505 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - 5505(2006)
Borcu ödemedeki iki ve üç yıllık bekleme süreleri ile aylık dönemler halinde Kuruma yapılacak ödemeler bu Kanunun yayımı tarihinden sonra kredi alacak öğrenciler için uygulanır.
2 – 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 11 inci Maddesi: (1)
Madde 11 - 6082(2010)
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında kullanılan ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş, merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
3- 6/4/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - 6225(2011)
16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin mülga (ç) bendi kapsamında ve mülga 29 uncu maddesi uyarınca yapılması gereken ödemelerden Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i tüm borçları terkin edilir.

Birinci fıkrada belirtilen alacaklara ilişkin olarak yargı mercilerinde bulunan davalardan feragat edilir ve feragat nedeniyle mahkemece yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez; verilmiş olan kararlar üzerine ayrıca herhangi bir işlem yapılmaz.
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 10/12/2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
3695-3703
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  351  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  351 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  4160

  3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin (e) fıkrası

  Diğer maddeleri

  19/7/1996

   

  5/8/1996

  5505

  16 ve İşlenemeyen Hüküm

  26/5/2006

  5602

  28, 29

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında

  5917

  Geçici Madde 4

  10/7/2009

  6082

  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 20, 41, 43, İşlenemeyen Hüküm, Ek Madde 1, Geçici Madde 5 ve 6

   

  10/12/2010

  6111

  16

  25/2/2011

  6225

  İşlenemeyen Hüküm

  26/4/2011

  6353

  7

  12/7/2012

  6639

  10, 20

  15/4/2015

  6761

  2, 23

  24/11/2016

  7061

  23

  5/12/2017

   

   

   

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1, 2, 3 ila 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 ila 27, 28, 30 ila 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, Ek Madde 1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  Anayasa Mahkemesi’nin 8/9/2022 tarihli ve E.: 2022/67, K.: 2022/103 sayılı Kararı

  17

   

   

  21/9/2022

  7420

  16, 17, Geçici Madde 7

  9/11/2022

  7440

  Geçici Madde 8

  12/3/2023

   

  
  
  351 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (12)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (14)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul