(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1655
DEVLET TARAFINDAN KURULACAK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARININ HAİZ OLACAKLARI MUAFİYET HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
   Demir ve çelik fabrikaları 28 mayıs 1927 tarih ve
   1055
   sayılı Teşviki Sanayi Kanunu ve bu kanuna ek 3 haziran 1933 tarih ve
   2261
   sayılı kanun ile temin edilen haklardan başka aşağıdaki muafiyetlerden de istifade ederler:
a) Memleketin her tarafında bu fabrikaların ihtiyacı için yapılacak her türlü bina, iskele, rıhtım ve her nevi tesisat için Devlete aid araziden lüzumu kadarı meccanen verilir. Bu tefviz muamelesi 1055 numaralı kanun mucibince yapılır.
b)
   1055
   numaralı kanunun 6 ncı maddesinin hükmü demir ve çelik fabrikalarının yer altı boru ve kanallarına da teşmil olunur.
c) Demir ve çelik fabrikalarının hariçten getireceği ve dahilden tedarik edeceği makine ve aksamı ile, mevaddı ibtidaiye, işletme, ıslahat, inşaat ve tamirat malzeme ve her nevi işletme ve nakliye vasıtaları ile memleketin muhtelif taraflarına sevkolunacak mevaddı mamule demiryolu nakliyatı hariç olmak üzere diğer Devlet nakliye vasıtaları ile liman, rıhtım ve iskelelelerinde % 50 tenzilatlı tarifeye tabidir.
Devlet demiryollarında kömür, demir madeni cevheri, mamul demir ve bu fabrikalara muktazi diğer bilümum tesis ve işletme malzemesi nakliyatında tatbik edilecek tarifeler Nafıa ve İktısad Vekaletleri arasında kararlaştırılır. İhtilaf halinde İcra Vekilleri Heyeti kararı muteber olur.
  
Madde 2 -
Sümerbank tarafından kurulacak demir ve çelik fabrikalarının Sümerbank namına tapuya tescili veya bunların banka ile alakası bulunmayan bir Devlet müessesesine devri muamelelerinin istilzam ettiği bilcümle evrak, damga resminden ve tescil ve devir muameleleri de tapu harç ve kaydiyesinden müstesnadır.
Demir ve çelik fabrikalarının ileride iktisab edeceği gayrimenkullerin tescillerinde de damga resmi ve tapu harç ve kaydiyesi alınmaz.
Madde 3 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3522 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul