(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7073
HARP AKADEMİLERİ KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun amacı; Harp Akademileri Komutanlığı ile bu Komutanlığa bağlı birimlerin; teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumluluklarını belirlemek; harp akademilerinde eğitim-öğretim ilkeleri ile öğretim elemanları ve öğrenime katılanlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4805(2003)
Bu Kanunda geçen;

a) (Değişik: 5/2/2003 –4805/1 md.) Harp Akademileri : Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisans üstü düzeyde akademik eğitim-öğretim yapan, Silâhlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silâhlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

b) (Değişik: 5/2/2003 –4805/1 md.) b) Akademik Eğitim-Öğretim : Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılan personele askerî bilimler, millî güvenlik, komutanlık ve yöneticilikle ilgili konularda araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan bir yüksek öğretimdir. Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitülerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.

c) Öğretim Elemanları:Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.

(1) Öğretim Üyeleri: Harp Akademilerinde görevli asker veya sivil profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(2) Öğretim Görevlileri: Bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmış asker veya sivil kişilerdir.

(3) Eğitim-Öğretim Planlamacıları: Akademilerde eğitim-öğretimi planlayan ve bu eğitim-öğretimin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi ve geliştirilmesi için incelemeler ve değerlendirmeler yapan asker veya sivil kişilerdir.

d) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri: Harp Akademileri kadrolarında gösterilen, branşlarında uzmanlaşmış subaylar ile gerektiğinde kadrolu, sözleşmeli ve geçici görevli olarak görevlendirilen milli güvenlik konularında araştırma ve incelemeleri ile tanınmış üniversite öğretim üyeleri, Devlet yöneticileri veya bunların emeklileri ile yabancı uyruklu kişilerdir.
7074
e) (Ek: 5/2/2003 –4805/1 md.) Enstitüler : Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan ve bilimsel özerkliğe sahip olan yüksek öğretim kurumlarıdır.

f) (Ek: 5/2/2003 –4805/1 md.) Lisans Üstü : Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır:

1) Yüksek Lisans (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı yarı yıl veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

(Ek: 5/2/2003 –4805/1 md.) Bu Kanunda geçen diğer kavram ve terimler hakkında, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kuruluş ve Kadro
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6336(2012), 5771(2008), 4805(2003) (Değişik: 11/6/2008-5771/1 md.)
Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Kuvvet Harp Akademileri;

1) Kara Harp Akademisi,

2) Deniz Harp Akademisi,

3) Hava Harp Akademisi.

b) (Değişik: 26/6/2012-6336/1 md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi,

c) (Mülga: 26/6/2012-6336/1 md.)

ç) Enstitüler,

d) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim birimleri,

e) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.

Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir.

Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları, Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.
Harp Akademilerinin Görevleri
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6336(2012), 5771(2008), 4805(2003) (Değişik: 5/2/2003 –4805/3 md.)
Harp Akademilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir :

a) Kuvvet Harp Akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özellikle askerî faaliyet alanlarında uygun harekât tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kurmay subayları lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim ile yetiştirmek.
7075
b) (Değişik: 26/6/2012-6336/2 md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmek.

c) (Mülga: 26/6/2012-6336/2 md.)

d) Enstitülerde; 2 nci maddenin (e) bendine uygun olarak lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapmak, çeşitli konularda verilecek araştırma ve inceleme görevlerini yürütmek.

e) (Değişik: 11/6/2008-5771/2 md.) Enstitüler bünyesinde kurulan Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, askerî ve millî güvenlik konularında, özellikle stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara duyurulmak üzere yayımlamak, akademik eğitim-öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

f) (Değişik: 26/6/2012-6336/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının yapacağı plâna göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine katılan subayların, meslekî bilgi, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek.

g) Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerektiğinde yeni talimnameler hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili makama sunmak.
Kurullar ve Görevleri
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4805(2003) (Değişik: 5/2/2003 –4805/4 md.)
Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Kurulu ile Akademiler bünyesinde birer Akademik Kurul; Enstitüler bünyesinde ise birer Enstitü Kurulu teşkil edilir. Bu kurulların genel görevi, eğitim-öğretimi düzenlemek ve değerlendirmektir.

Harp Akademileri Yüksek Kurulu; eğitim ve öğretim konularında, Akademi ve Enstitü kurullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkanlığının emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu Kurul, Harp Akademileri Komutanları, Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Komutanlığı Öğretim Başkanından oluşur. Enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili olan, ancak Enstitü kurulları tarafından karara bağlanamayan konuların incelenmesinde Harp Akademileri Yüksek Kuruluna, Enstitü müdürleri de iştirak eder.

Akademi kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin, ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinin bünyelerinde oluşturulan kurullardır. Akademi kurulları; Akademi Komutanının başkanlığında, Akademi Öğretim Başkanı ve Akademi öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ile ilgili konularda kurullara, Harp Akademilerinde daimi görevli üniversite öğretim üyeleri ile eğitim-öğretim planlamacıları da katılır. Harp Akademileri Komutanı, gerek duyduğu hallerde Akademi kurullarının toplantılarına katılır.(1)

Enstitü kurulları; Enstitülerin bünyesinde oluşturulan kurullardır. Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitülerde eğitim ve öğretimi yapılan ana bilim dalları başkanlarından oluşur.

Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır.
(1) 26/6/2012 tarihli ve 6336 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “, Silahlı Kuvvetler Akademisinin ve Milli Güvenlik Akademisinin” ibaresi “ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinin” şeklinde değiştirilmiştir.
7076
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları
Öğretim Elemanlarının Görevleri
Madde 6 - Bilgi Butonu
Harp Akademileri öğretim elemanlarının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Akademilerde eğitim-öğretim gören personelin mesleki ve genel konularda bilgilerini, emir-komuta, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmek.

b) Mesleki araştırma ve yayın yapmak.

c) Akademik eğitim-öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara katılmak ve bunları yönetmek.

d) Verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Askeri Öğretim Elemanları
Madde 7 - Bilgi Butonu
Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanacak subayların nitelikleri, seçimleri, hizmet süreleri, yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmeleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Öğretim Elemanı İhtiyacının Karşılanması
Madde 8 - Bilgi Butonu
Harp Akademileri Komutanlığı, eğitim-öğretim yılı içinde çeşitli dallarda ihtiyaç duyacağı üniversite öğretim elemanlarını, yükseköğretim kurumlarıyla koordinede bulunarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre yükseköğretim kurumlarından temin edebilir.

Gerektiğinde, Harp Akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu veya sözleşmeli üniversite öğretim üyesi alınarak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi unvanını kazanmış askeri öğretim üyelerinin Harp Akademilerinde geçen hizmet süreleri aynı bilim dalında çalıştığı takdirde, üniversitede geçmiş sayılır.

Harp Akademileri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle öğretim görevlisi temin edebilir.

Sivil öğretim elemanları hakkında, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Madde 9 - Bilgi Butonu
Harp Akademilerinde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca; İçişleri Bakanlığından 2 ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu Kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan sözleşme ile çalıştırılırlar. Bunlar sivil öğretim elemanlarına bu Kanun gereğince tabi oldukları hükümlere uymak zorundadır.

Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Eğitim-Öğretim
Harp Akademilerine Giriş Esasları
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4805(2003)
Harp Akademilerine giriş esasları aşağıda gösterilmiştir.

a) Kuvvet Harp Akademilerine, Harp Okulu mezunu olup, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar katılır.
7077
b) (Değişik: 26/6/2012-6336/4 md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar katılır. İhtiyaç halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde üst düzey yönetici görevi alan veya alacak subaylar da Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika programına katılabilirler.

c) (Mülga: 26/6/2012-6336/4 md.)

d) Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılabilirler.

e) (Ek: 5/2/2003 – 4805/5 md.) Enstitülere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu kapsamında olan veya bunlara denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarını bitiren lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip asker, sivil veya yabancı kişiler ile Kuvvet Harp Akademilerini bitiren kurmay subaylar katılır.

f) (Ek: 26/6/2012-6336/4 md.) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine; kurmay subaylar hariç, kaynak gözetmeksizin tüm subaylar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince astsubaylıktan subay olanlardan en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksekokul bitirenler ve sözleşmeli subaylardan muvazzaf subaylığa geçenler katılır. Başvuru şartları, başvuru sahiplerinin nitelikleri, seçimi ile eğitime ve diğer hususlara ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir.
Girişe Engel Haller
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6586(2015), 6413(2013), 6336(2012), KHK 499(1993) (Değişik birinci cümle: 26/6/2012-6336/5 md.)
Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir:
	
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahküm olanlar, 
	
b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinin (A) işaretli fıkrasında yazılı suçlardan mahküm olanlar,
	
c) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılanların dışındaki suçlardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar,
	
d) (Değişik: 26/6/2012-6336/5 md.) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine alınmazlar.

(Ek fıkra: 22/1/2015-6586/81 md.)Birinci fikranın (a) ve (b) bentlerinde sayılı suçlardan dolayı haklarında erteleme, seçenek yaptırımlardan birine çevrilme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen subaylar da Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine alınmazlar.
Akademik Eğitim-Öğretim Süreleri
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6336(2012), 4805(2003) (Değişik: 5/2/2003 –4805/6 md.)
Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim-öğretimin süresi iki akademik eğitim-öğretim yılıdır.

(Değişik: 26/6/2012-6336/6md.) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim-öğretim süresi kurmay subaylar için beş aydır. Diğer kurs ve sertifika programı benzeri eğitimlerin süreleri, Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.”

Enstitülerde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretiminin süresi, akademik eğitim-öğretimin dönemleri, yabancıların Enstitülere katılım esasları ile diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik: 26/6/2012-6336/6 md.) Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararası askerî politik şartlar ile Kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir, kısaltılabilir veya bu eğitim-öğretimin bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.
7078
Savaş veya savaşı gerektiren haller ile olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademilerinde eğitim-öğretime ara verebilir. Bu hallerde, Harp Akademilerinde öğrenimde bulunan veya eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklıdır. Bunların eğitim-öğretimi tamamlamalarına ait hususlar yönetmelikte gösterilecek esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.
Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden Çıkarılma ve Çıkma(1)
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6586(2015), 6413(2013), 6336(2012) (Değişik: 26/6/2012-6336/7 md.)
Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminden çıkarılma ve çıkma esasları aşağıda gösterilmiştir:

a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine devam eden müdavimler Harp Akademileri öğrenimi sırasında;

(1)(Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkum olanlar veya bu suçlardan dolayı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler(2),taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin kurulları veya disiplin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,

(2)Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler, ilgili akademinin akademi kurulunun kararı ile akademiden çıkarılırlar. Çıkarılma kararları, Kuvvet Harp Akademileri için Genelkurmay Başkanlığınca, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı 

Öğrenimi için ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.

b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine devam etmek istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile ilişkileri kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Haklar
Kurmaylığın Onaylanması
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4805(2003) (Değişik: 5/2/2003 –4805/7 md.)
Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan ve kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan subaylara eğitim gördükleri ana bilim dallarında yüksek lisans diploması, Enstitülerden mezun olanlara da akademik seviyelerine göre yüksek lisans veya doktora diploması verilir.
Eğitim Malzemeleri
Madde 15 - Bilgi Butonu
Harp Akademileri öğretim elemanlarının ve Harp Akademilerinde eğitim-öğretim gören personelin eğitim-öğretimde kullanacağı eğitim malzemeleri Devlet tarafından karşılanır.
Öğretim Elemanlarının Hakları
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6318(2012)
Harp Akademilerinde devamlı olarak görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları ile ilgili ödemeler, Harp Akademileri Komutanlığınca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. Geçici olarak görevlendirilecek sivil öğretim elemanlarına ise Harp Akademileri Komutanlığınca, aynı Kanuna göre ücret ödenir. Bu personelin asli görevli bulundukları Yükseköğretim Kurumlarındaki diğer özlük hakları saklıdır.

(Ek: 22/5/2012-6318/73 md.) İstihdam esasları yönetmelikte belirlenmiş olan harp akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

Akademik eğitim-öğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim elemanlarına veya bu öğretimi geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalarda görevlendirilecek asker ve sivil, Türk veya yabancı uyruklu konferansçılara, bütçe kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ödenir.
(1) 26/6/2012 tarihli ve 6336 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile bu maddenin başlığı “Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 3/2/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle bu bentte yer alan “11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkum olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu suçlardan dolayı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler” ibaresi eklenmiştir.
7078-1
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri
Madde 17 - Bilgi Butonu
Askeri Bilimler Araştırma Merkezinin ücretli üyeleri dışında onur üyeleri de olabilir. Bu üyelerin hizmetlerini değerlendirmek ve verimlerini artırmak için gerekli harcamalar Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Bütçe Kanunlarının (R) cetveline göre yapılır.
Yabancı Ülke Harp Akademilerini Bitirenler
Madde 18 - Bilgi Butonu
Genelkurmay Başkanlığının izniyle Kuvvet Harp Akademilerine giriş hakkını kazanan subaylardan seçilenler, yabancı ülke Harp Akademileri veya eşidi öğretim kurumlarına öğrenim için gönderilebilirler. Bunların seçim esasları, görecekleri öğrenimin Türk Harp Akademileri öğrenimi ile ne şekilde denk sayılacağı ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Yönetmelik
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Eğitim-öğretim ve tez, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilişkiler ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu (Ek: 26/6/2012-6336/8 md.)
Müktesep haklar da dahil olmak üzere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğreniminin yüz yüze eğitim safhasını yarbaylığın ikinci yılında tamamlamış olması şartıyla, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine müracaat etme hakkı bulunan, 1990 ve 1991 neşetli subaylara toplam yedi yıl giriş hakkı tanınır.
Yürürlükten Kaldırılan Kanun
Madde 20 - Bilgi Butonu
5 Ağustos 1971 tarihli ve
   1467
   sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Yürürlük
Madde 21 - Bilgi Butonu
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 - Bilgi Butonu
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7078-2/7080
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3563 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

   

  3563 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  KHK/499

  2/9/1993

  4805

  10/2/2003

  5771

  3 ve 4

  24/6/2008

  6318

  16

  3/6/2012

  6336

  3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, Geçici madde 2

  30/6/2012

  6413

  11, 13

  16/2/2013

  6586

  11, 13

  3/2/2015

   

  
  
  3563 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3563 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul