En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7111
ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, öğretmenlik mesleğini ve eğitim uzmanlığını cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek; öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına talebi artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı parasız yatılı veya burslu öğrenci okutmak ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Kanun, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programlarında, Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 - 3641(1990)
Bu Kanunda geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını;

"Parasız Yatılılık", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşığında barınma, beslenme, giyinme, öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını;

"Bursluluk", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşılığında belirlenecek miktarda para verilmek suretiyle desteklenmelerini;

(Değişik: 3/5/1990 -3641/1md.) Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren yükseköğretim Kurumları; Eğitim Yüksekokullarını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, Eğitim Fakültelerini, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakültelerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen-Edebiyat Fakültelerini, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini;

İfade eder.
7112
İKİNCİ BÖLÜM
Parasız Yatılılık ve Bursluluk ile İlgili Hükümler
Parasız yatılı okutulacak veya burs verilecek öğrencilerin tespiti
Madde 4 -
Bakanlık, kendisine bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ve uzman ihtiyacını karşılamak üzere, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı ve burslu öğrenci okutabilir.

Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları Bakanlıkça tespit edilir.
Parasız yatılılık ve bursluluk süresi
Madde 5 -
Parasız yatılılık ve bursluluk süresi, öğrencinin devam ettiği öğretim programının süresi kadardır. Bu süre Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bir yıl uzatılabilir.
Parasız yatılılık veya bursluluktan faydalanma
Madde 6 -
Parasız yatılılık veya bursluluk, öğrencinin okula kesin kaydının yapıldığı tarihi izleyen ilk ayın başından itibaren başlar.

Burs ve harçlıkların ödenmesine tatil aylarında devam edilir.
Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçiş
Madde 7 -
Bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilirler.
Başka kurum burslarından faydalanma
Madde 8 -
Bakanlık adına parasız yatılı veya burslu okuma imkanlarını kullanan öğrenciler mecburi hizmet karşılığı olmayan gerçek ve tüzelkişilerce verilen burslardan ancak Bakanlığın izniyle yararlanabilirler.
Öğrenim kurumunu değiştirme
Madde 9 -
Parasız yatılı veya burslu okutulan öğrenciler, bulundukları öğretim kurumunun tabi olduğu mevzuata uygun olarak Bakanlık izniyle öğretim kurumları arasında yatay geçiş yapabilirler.
Burs ve harçlık miktarı
Madde 10 - KHK 698(2018)
Her yıl burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile parasız yatılı öğrencilere verilecek harçlık miktarı Cumhurbaşkanınca tespit edilir.(1)
Eğitim giderlerinin karşılanması (2)
Madde 11 - 5079(2004) (Değişik: 22/1/2004 –5079/1md.)
Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderleri Bakanlıkça karşılanır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir (2) Bu madde başlığı “Eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanması” iken 22/1/2004 tarihli ve5079 sayılı Kanunun 1inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7113
Sorumluluk
Madde 12 -
Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenlere Bakanlıkça yapılmış masraflar, faizi ile birlikte tahsil olunur. Yüklenme senedi hükümleri saklıdır.
Yükümlülük
Madde 13 -
Bakanlıkça parasız yatılı veya burslu olarak okutulan öğrenciler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü ve 225 inci maddelerindeki hükümlere tabidirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik
Madde 14 - 5079(2004) (Değişik: 22/1/2004 –5079/2md.)
Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilerde aranacak şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçmeye; öğrenim süresine; eğitim giderlerinin karşılanmasına; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin okul değiştirmelerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlık adına yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, bu Kanun hükümlerine uymak şartıyla bu haklardan yararlandırılabilirler.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar "Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği" nin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
Madde 15 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7114
7115
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3580 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3580 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  3641

  -

  9/5/1990

  5079

  11, 14

  29/1/2004

  KHK/698

  10

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  
  
  3580 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3580 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul