(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7125
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESI BAŞKANLIĞI TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ KANUNU (1)(2)

Amaç ve Kuruluş
Madde 1 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018), 5891(2009), 4684(2002)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi(3)
Madde 3 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Kuruluşun Görevleri
Madde 4 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Organlar
Madde 5 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Genel Kurul
Madde 6 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Genel Kurulun Görevleri
Madde 7 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
İcra Komitesi
Madde 8 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
İcra Komitesinin Görevleri
Madde 9 - KHK 703(2018), 5891(2009), 4684(2002)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Denetim
Madde 10 - KHK 703(2018), 4684(2002)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
(1) Bu Kanunun adı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 77 nci maddesi ile met-ne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 22/4/2009 tarihli ve 5891 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu Kanunun adında yer alan “Sa-nayi” ibaresi “İşletmeleri” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “İşletme Tanımı Değişikliği” iken, 22/4/2009 tarihli ve 5891 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7126-7130
Başkanlık
Madde 11 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Başkanlığın Görevleri
Madde 12 - KHK 703(2018), 7033(2017), 5891(2009)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Personel Rejimi
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Bütçe
Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 7033(2018), 5230(2004), 4684(2002)(Değişik: 20/6/2001-4684/11 md.)
Başkanlık bütçesi aşağıdaki gelirlerden oluşur:

a) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.) 

b) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.) 

c) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.) 
 
d) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun yıllık safi gelirinin yüzde 2’si nispe-tinde ödeyeceği aidat,(1) 

e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yıllık safi gelirinin yüzde 2’si nispetinde ödeyeceği aidat,(2) 

f) (Değişik :2/7/2018-KHK-703/77 md.) Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen gelirler, 

g) (Mülga: 18/6/2017-7033/36 md.)(3) 

h) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.) 

i) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.) 
 
Başkanlık bütçesine kaynak teşkil eden ilgili kuruluşların aidatları bir önceki yıla ait kâr miktarlarına göre, her yıl mayıs ve ekim aylarında olmak üzere iki taksit halinde, ilgili kuruluşlarca Başkanlığın kamu bankalarının birisinde açtırdığı hesabına yatırılır. Ödenen aidatlar, bu kurum ve kuruluşlarca matrah hesabına gider olarak kaydedilir. (Ek üç cümle: 18/6/2017-7033/36 md.)(3) Ödenen aidat tutarlarının tespitine ilişkin Başkanlıkça belirlenen kanıtlayıcı belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarca Başkanlığa gönderilir. Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. Söz konusu kanıtlayıcı belgeleri zamanında göndermeyenler hakkında Başkanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde on bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

Başkanlık bütçesinin gelirleriyle ilgili alacaklar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/77 md.) 
(1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile bu bende “yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “safi” ibaresi eklenmiş olup aynı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarhinde yürürlüğe girmiştir. (2) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile bu bentte yer alan yer alan “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yıllık safi” şeklinde değiştirilmiş olup aynı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarhinde yürürlüğe girmiştir. (3) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca bu değişiklik 1/1/2018 tarhinde yürürlüğe girmiştir.
7131
(Ek fıkra: 2/7/2018-KHK-703/77 md.) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen oranlar Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilir.
Madde 15 - 4684(2002), 3986(1994)(Mülga: 20/6/2001-4684/11 md.)
 
Madde 16 - 4684(2002)(Mülga: 20/6/2001-4684/11 md.)
 
Muafiyetler ve Teşvikler
Madde 17 - KHK 703(2018), 5891(2009), 4684(2002)
I– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (...)(1)(2) 

a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadi İşletmeler Hariç)

b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeni ile Veraset ve İntikal Vergisinden,

c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faizler banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 

d) Gelirleri ile bu gelirlerle ilgili olarak yapılan bütün işlemler, sahibi olduğu taşınmaz mal-lar her türlü vergi, resim ve harçtan,(3)(4)

Muaftır.

II – Bu Kanuna göre kurulacak Araştırma Merkezi, Enstitü, Teknoloji Merkezleri ve Teknoparklar; 

a) Yatırımlar için, Kalkınmada Birinci Derecede öncelikli Bölgelere uygulanan teşviklerden, 

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar ve atelye araçları ve hammaddelerin imali, satın alımı veya ithali ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sağlayacakları kazançları için gelir vergisi, kurumlar vergisi veya gümrük vergisi indirim veya istis-nalarından ve düşük faizli kredi, hibe ve diğer teşviklerden, 
	
Yararlandırılır.
Uygulanmayacak Hükümler ve Öncelik
Madde 18 -
Bu Kanunla kurulan Başkanlıkca yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. Ayrıca; Başkanlık, alım-satım, kiralama vesair işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve çalıştıracağı personel hak-kında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, harcırah uygulamasında 6245 sayılı Harcırah Kanu-nuna tabi değildir. Ancak, Başkanlığın malları Devlet Malı hükmünde olup, bu mallar, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine Suç işleyen personel bu suçlarından dolayı Devlet Memur-ları gibi cezalandırılır. 
(1) Burada yer alan; “ile Başkanlık emrinde kurulan fon” ibaresi, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 22/4/2009 tarihli ve 5891 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Sanayi” ibare-leri “İşletmeleri” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu bentte bulunan; “15 inci” ibaresi, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla “14 üncü” olarak değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 77 nci maddesi ile bu bentte yer alan “14 üncü maddede sayılan gelirleri” ibaresi “Gelirleri” şeklinde değiştirilmiştir.
7132
Ek Madde 1 - 7162(2019), KHK 703(2018)(Ek: 16/2/2016-6676/7 md.; Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.) (Yeniden Düzenle-me:18/1/2019-7162/8 md.)
Başkanlık tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım, yenilik, girişimcilik, iş geliştirme, üretim ve yatırım faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak ve mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süreyle kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanın-da uzman diğer kişiler görevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen aylık tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın ödeme yapılabilir. Yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar; işin ve hizmetin özelliği, görev yeri, çalışma şartları ve süreleri gibi hususlar esas alınmak suretiyle Başkanlıkça belirlenir. 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecekler, asli görevler-ine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ve diğer mali ve sosyal haklar ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemelerden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanma-ya devam eder. Bu maddede öngörülen ödemeden yararlananlara 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmez.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Ek: 22/4/2009-5891/8 md.; Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Ek: 22/4/2009-5891/8 md.; Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018), 5891(2009)(Ek: 22/4/2009-5891/8 md.; Mülga:2/7/2018-KHK-703/77 md.)
 
Yürürlük
Madde 19 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
Madde 20 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7132-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3624 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3624 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  3986

  15

  7/5/1994

  4684

  1 inci maddenin (A) ve (B) fıkraları

  5/11/2000 tarihinden geçerli olarak 3/7/2001

  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri ile geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası dışındaki diğer fıkraları

  1/1/2002

  Geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası

  1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere 3/7/2001

  Diğer maddeleri

  3/7/2001

  5230

  14

  31/7/2004

  5891

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17,

  Geçici Madde 3, Geçici Madde 4

  5/5/2009

  6676

  Ek Madde 1

  26/2/2016 tarihini takip eden ay başında

  7033

  12

  1/7/2017

  14

  1/1/2018

  KHK/703

  Kanunun adı, 1 ila 13, 14, 17, Ek  Madde 1, Geçici Madde 1 ila  Geçici Madde 4

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7162

  Ek Madde 1

  9/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

  (30/1/2019)

   

  
  
  3624 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3624 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (9)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul