Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne intikal eden taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün Genel ve Katma Bütçeleriyle döner sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar ve bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin, b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya bunlar tarafından kullanılmak üzereTarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina ve tesislerin, c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen kuruluşların tasarrufunda bulunan diğer taşınmaz mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılmış bulunan bina ve tesislerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini sağlamaktır.
Tescil İşlemleri
Madde 2 -
1 inci maddede belirtilen taşınmaz mallar ve üzerindeki binalar ile tesisler, tapuda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği adına tescil edilir. Bu tescil işlemleri;

a) 1 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen taşınmaz mallar için doğrudan doğruya,

b) Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen taşınmaz mallar için ise, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınacak muvafakat ile birlikte,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerine müracaatı üzerine yapılır.
İhtilaflı Taşınmaz Mallar
Madde 3 -
Tescile konu olan taşınmaz mallarla ilgili adli ve idari davalarda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taraf olarak kabul edilir.
Sermayeye İlave
Madde 4 -
1 inci maddeye göre tescili yapılan taşınmaz mallardan daha önce sermayeye ilave edilmiş olanlar dışında kalanların, tescili ve diğer şartları Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre yapılır.
7148
İstisna
Madde 5 - 4670(2001)
Mülkiyeti Hazineye ait olup da Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli bulunan; ancak, geçici olarak 1 inci maddede ismi geçen mülga kuruluşların kullanımına verilmiş bulunan taşınmaz mallar,bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

(Ek : 3/5/2001 -
   4670/1
   md.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kuruluş ve hibe ediliş amaçları doğrultusunda kullanılması zorunlu bulunan yetiştirme ve deneme çiftliklerinden Bandırma-Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Lalahan-Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Yerköy-Tiftik Keçisi Araştırma Enstitüsü ve Konya/Ereğli-Koyunculuk Üretme İstasyonuna ait bina, tesis ve araziler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
  
Muafiyet
Madde 6 -
Bu Kanun uyarınca yapılacak tescil işlemleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Yürürlük
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7148-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3646 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ __________________________________________________________ ___________

   

       4670                                                           –                                                               10/5/2001

   

  7148-2

  
  
  3646 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3646 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul