(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7161
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLİLİKLERİNE DAİR KANUN

Ödenek, Yolluk, Diğer Mali ve Sosyal Haklar
Madde 1 - Bilgi Butonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir.

Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar.
Emeklilik
Madde 2 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1999/19(2000), 4505(2000), 4234(1997), An. M. K. 1996/39(1997), 4049(1994), 3855(1993) (Değişik: 3/4/1997-4234/1 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar, seçildikleri veya atandıkları, emekli olanlar ise istekte bulundukları tarihi izleyen ayın başından itibaren T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli olanların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları kesilir.

(İptal iki-altıncı fıkralar : An. Mah.nin 27/5/1999 tarih ve E. : 1998/58, K. : 1999/19 sayılı Kararı ile; Mülga: 27/1/2000-4505/6 md.)

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların bu görevlerde geçen her hizmet yılı için aynı Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde üç aylık fiili hizmet zammı uygulanır.
Emekli Aylığının Bağlanması
Madde 3 - Bilgi Butonu3855(1993) (Değişik: 3/12/1992 -3855/3 md.)
Yasama Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanların veya daha önce bu görevlerde bulunmuş olanların istekleri üzerine emekli aylıklarının bağlanmasında, emekli aylığını bağlayacak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatında yer alan genel hükümler uygulanır.
7162
Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları (1)
Madde 4 - Bilgi Butonu7104(2018), 4049(1994), 3855(1993)(Değişik : 24/11/1994 -4049/4 md. )
Milletvekillerinin, Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı Bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin aylık veya 5 inci madde gereğince tazminat alan veya müstahak olup da, bu tazminatı 5 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar sebebiyle alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri Türkiye Büyük Millet Meclisince sağlanır.

(Ek fıkra: 29/3/2018-7104/16 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dâhilinde yararlanırlar.
Tazminat
Madde 5 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1999/19(2000), 4505(2000), 4234(1997), 4049(1994), 3855(1993) (Değişik: 24/11/1994 -4049/5 md.; İptal: An. Mah.nin 27/5/1999 tarih ve E. : 1998/58, K. : 1999/19 sayılı Kararı ile; Mülga: 27/1/2000-4505/6 md. )
Hak Kazanma ve Ödeme
Madde 6 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu Kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar. Herhangi bir nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden aybaşından itibaren verilmez. Ancak, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yollukların üç aylığı peşin olarak ve çekle ödenir.
Ölüm Yardımı
Madde 7 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) oniki aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir

Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir.

Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz.

Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(1) Bu madde başlığı 24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7163-7167
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 8 -
9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 1 - (Ek: 4/7/2012-6353/19 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.
Geçici Madde 1 - (Mülga : 3/12/1992 -3855/6 md. ) (2)
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1996/39(1997), 4049(1994), 3855(1993)(Değişik: 24/11/1994 -4049/9 md. )
(...)(1); 5 inci maddede yer alan 9000 rakamı da 1995 yılında 12.000, 1996'da 13.000, 1997 ve müteakip yıllarda 14.000 olarak uygulanır.
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu4505(2000), 4234(1997), 4049(1994), 3855(1993) (Değişik: 24/11/1994 -4049/ 9 md.);(Mülga: 27/1/2000 -4505/6 md. )
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu3855(1993)(Mülga: 3/12/1992 -3855/6 md. ) (2)
Geçici Madde 5 - Bilgi Butonu3855(1993)(Mülga: 3/12/1992 -3855/6 md. ) (2)
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1999/19(2000), 4505(2000), 4234(1997) (Ek: 3/4/1997 -4234/3 md.; İptal: An. Mah.nin 27/5/1999 tarih ve E. : 1998/58, K. : 1999/19 sayılı Kararı ile; Mülga: 27/1/2000 -4505/6 md. )
Geçici Madde 7 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1999/19(2000), 4505(2000), 4234(1997) (Ek: 3/4/1997 -4234/3 md.; İptal: An. Mah.nin 27/5/1999 tarih ve E. : 1998/58, K. : 1999/19 sayılı Kararı ile; Mülga: 27/1/2000 -4505/6 md. )
Geçici Madde 8 - Bilgi Butonu4505(2000) (Ek: 27/1/2000 -4505/2 md. )
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yasama organı üyelerinden ve dışarıdan atanan bakanlardan altmışbeş yaşını doldurmuş bulunanlar ile bunların dul ve yetimlerine çeşitli kanunlarda yer alan hükümlere göre bağlanmış bulunan aylık ve sair tazminatlara ilişkin olarak yapılan her türlü işlem ve tahsisler kazanılmış hak olarak saklı olup bağlanmış bulunan emekli, dul-yetim aylıkları ile sair tazminatların Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ödenmesine devam olunur.

Ayrıca bu Kanunun 5 inci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinden tazminat almakta iken, bu maddenin yürürlükten kalkması sonucu tazminatları kesilen ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından da temsil tazminatı ödenmeyen yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların kendilerine, dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesindeki esaslar dahilinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden temsil tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden tahsil olunur.
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Kanunun 2 nci maddesi ile geçici 4 üncü maddesi 1 Temmuz 1990 tarihinde; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 2 nci maddenin son fıkrasında yer alan fiili hizmet zammı verilmesinden dolayı bu Kanunun yürürlüğünden önce geçmiş süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu arada yer alan "2 nci maddede yer alan 8000 rakamı 1995 ve müteakip yıllarda 9000;" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 17/10/1996 tarih ve E.1996/4, K.1996/39 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) Bu maddelere göre yapılmış olan işlemlerin geçerli olduğu gibi kazanılmış hakların da saklı kalacağı, 3/12/1992 tarih ve 3855 sayılı Kanunla hükme bağlanmıştır.
7164-7174
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3671 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               3671 sayılı Kanunun değişen maddeleri                         giriş tarihi

       3855                                                           –                                                              15/1/1993

   

       4049                                                           –                                                              6/12/1994

   

       4234            Geçici 7 nci maddesi                                                                             15/4/1997

                           Diğer maddeleri                                                                                  8/1/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 15/4/1997

   

       4505                                                           –                                                          12/2/2000

   

       6353                                                           Ek Madde 1                                        12/7/2012

  
  
  3671 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3671 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul