En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1717
KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN (1)

Madde 1 -
Öğretmen yetiştirilmek üzere Maarif Vekilliğince köylerde açılmış ve açılacak öğretmen okullariyle Maarif ve Ziraat Vekilliklerince köy eğitmeni yetiştirilmek maksadiyle 3238 sayılı kanuna göre açılan eğitmen kursları ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda Maarif Vekilinin talebi üzerine tahsis edilecek Devlete ait tarla, çiftlik, bağ ve bahçe vesaire gibi arazi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde tefrik ve tesbit olunur.
Madde 2 - 6234(1954), 3803(1940)
İlköğretmen okullariyle eğitmen kurslarının her biri için Maarif Vekaleti bütçesinden 20 000 liraya kadar mütedavil sermaye verilebilir. Bu işler için icabeden vasıtalar da bu sermayeden temin edilir.
Madde 3 -
Bu öğretmen okullariyle eğitmen kurslarının mütedavil sermayeden yapacakları alım ve satım işleri 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi Divanı Muhasebatın vizesinden de müstesnadır. Ancak mütedavil sermaye muhasibi Divanı Muhasebata hesap vermekle mükelleftir. Mütedavil sermayenin işletilmesinden elde edilecek varidat fazlası malsandığına yatırılır.
Geçici Madde 1 - 6234(1954), 3803(1940) (7/7/1939 tarih ve3704 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
İlköğretmen okullariyle eğitmen kurslarından Ziraat Vekaletine ait iaşe ve ibateye müteallik her türlü eşya ve malzeme ile ziraat işlerinde kullanılan hayvan, alet ve her türlü ziraat vasıtaları Maarif Vekaletine devir ve mevcut kıymetleriyle mütedavil sermayeye ilave edilir. İkinci madde mucibince 1939 senesinde mütedavil sermaye hesabına verilecek paralar Maarif Vekaleti bütçesinin 667 nci faslının birinci maddesinden verilir.
Madde 4 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 5 -
Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) 17/4/1940 tarih ve 3803 sayılı kanunla, bu kanunda adı geçen köy öğretmen okulları tabiri köy enstitüleri şeklinde değiştirilmiş, köy öğretmen okullarını köy enstitülerine dönüştüren 3803 sayılı kanun ise 27/1/1954 tarih ve 6234 sayılı kanunun 12 . maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; aynı madde ile 3704 sayılı kanunda geçen "köy enstitüleri" tabiri "ilk öğretmen okulu" olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik metne işlenmiştir.
1718/1720-2
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3704 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3704 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul