En son güncellemeler 31 Mart 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7251-7255
BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Zonguldak İline bağlı Bartın İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak ve köyler bağlanmak suretiyle, Bartın adıyla bir il kurulmuştur.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanuna göre kurulan Bartın İlinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (2) sayılı listede yeralan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Ekli (3) sayılı listede yeralan il özel idaresine ait kadrolar ihdas edilmiştir.

Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 günlük süre içinde tamamlanır.

Bu süre içinde yeni kurulan ilde ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.
Geçici Madde 2 -
Bartın İlinin il genel meclisi, il merkezi kabul edilen ilçe ile bu il'e bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.
Geçici Madde 3 -
Bartın İline bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren Bartın il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni ilin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.

Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Bartın İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.

Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.
(1) Bu Kanuna bağlı listeler için 7/9/1991 tarih ve 20984 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.
7256
Bartın ilinin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu ile bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak Bartın Valiliği için 1991 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından 1 adet binek otomobil alınır.
Geçici Madde 5 -
1991 yılında yapılacak olan erken seçimde Bartın İli bir seçim çevresi sayılır.
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3760 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3760 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul