(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7269
İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Kanun, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar.
Kurul ve Komite Kurulması
Madde 2 -
Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula Bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur.
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu
Madde 3 - KHK 703(2018)
(Değişik birinci fıkra: 24/10/2011-KHK-661/48 md.) İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında; Gençlik ve Spor Bakanının görev-lendireceği üç yönetici üye, İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki üye, (…)(1) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve görevlendireceği bir üye, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam onüç üyeden oluşur.(1)

Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzelkişiliğe sahiptir.

(Mülga üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/48 md.)

(Değişik dördüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/48 md.) Gençlik ve Spor Bakanının ka-tılmadığı toplantılarda Gençlik ve Spor Bakanı tarafından görevlendirilecek İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun bir üyesi Kurula başkanlık yapar.(1) 
	
Kurul en az iki ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Karar-lar çoğunlukla alınır. 
	
Kurulun sekretarya hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir. 
Sorumluluk
Madde 4 -
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde yetkili ve sorumludur. Kurul bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere hizmet komiteleri ve idari birimler kurabilir. Yetki ve sorumluluklarından bir kısmını Yürütme Kuruluna devredebilir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 194 üncü maddesiyle bu madden-in birinci fıkrasında yer alan “bir üye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi “üç yönetici üye” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığı Müsteşarı veya Bakan” ibaresi “Bakanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Spor Genel Müdürü,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
7270
Yürütme Kurulu
Madde 5 -
(Değişik birinci fıkra: 24/10/2011-KHK-661/49 md.) İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek, hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere, Gençlik ve Spor Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirleyeceği ikişer üye ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanının belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşan bir Yürütme Kurulu oluşturulur. 
	
Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
	
Yürütme Kurulu haftada en az bir kere toplanır. 
Yürütme Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6 -
Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.
Hazırlık Komitesinin Teşkili
Madde 7 - KHK 661(2011)
(Değişik birinci fıkra: 24/10/2011-KHK-661/50 md.)İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi; Gençlik ve Spor Bakanlığından dört, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından birer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığından ikişer ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun onayını almak suretiyle bu Komiteye yeteri kadar yeni üye alabilir ve ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir.

Hazırlık Komitesinin Başkanı ve yardımcıları Yürütme Kurulunun teklifi üzerine İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.

Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli atamaya yetkili amirin iznini almak kaydıyla geçici olarak bünyesinde görevlendirebilir. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. Bunlara bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca tespit olunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerini geçmemek üzere Hazırlık Komitesince belirlenen miktarda bir ücret ayrıca ödenir.
Hazırlık Komitesinin Görev ve Yetkileri
Madde 8 -
Hazırlık Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:

Hazırlık Komitesi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı ve Yürütme Kurulunun talimatları ile;

a) Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek ve yaptırmak,

b) Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görülen yapı ve tesisleri inşa ettirmek,

c) Mevcut tesislerin olimpik ölçülere uygun olarak modernizasyonunu yapmak ve yaptırmak,

d) Olimpiyat köyünün projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve haberleşmeyi sağlayacak alt yapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yönetimle işbirliği içinde çalışmak,

e) Olimpiyat oyunları için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli işe almak ve bunların ücretlerini tespit etmek,

f) Her türlü bağışı kabul etmek,

g) Oyunlarla ilgili yurt dışı ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,

h) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak,

ı) Her türlü tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın almak,

i) Yürütme Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak,
7271
Arsa Tahsisi
Madde 9 - KHK 703(2018)
Olimpiyat köyünün düzenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun öngördüğü arazi Cumhur-başkanı Kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hazine veya İstanbul Özel İdare Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilir.(1) 
	
Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlandırılır.
Reklam, Yayın ve Pazarlama
Madde 10 -
Olimpiyat oyunlarının hazırlık ve düzenlenmesiyle ilgili her türlü naklen yayın, ulaşım, reklam, sponsor, pazarlama ve şehircilik hizmetleri Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kuralları dikkate alınarak Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iznine tabidir. Bu hizmetleri yerine getirecek komiteler aynı kurul tarafından belirlenir.
Gelirler
Madde 11 - KHK 703(2018), 5602(2007), 5398(2005), 5272(2004)
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri şunlardır.

a) (Mülga: 14/3/2007-5602/10 md.)

b) (Mülga: 14/3/2007-5602/10 md.)

c) Konut fonunda toplanan aylık gelirin % 1'i,

d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay,

e) (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.; Değişik:3/7/2005-5398/27 md.)(2) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i,

f) (Mülga: 14/3/2007-5602/10 md.)

g) Diğer gelirler,

Yukarıda belirtilen miktarları beş katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(3) 

Bu gelirler, ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun kamu bankasında açtıracağı hesaba her ay aktarılır. 
 
(Değişik dördüncü fıkra: 14/3/2007-5602/10 md.) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan gelirler takip eden yılın ilk ayında, diğerleri ise tahsilini takip eden ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu hesabına yatırılır.
Sözleşme Yetkisi
Madde 12 -
Olimpiyat oyunları düzenlenmesi ile ilgili olarak; Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile gerekli sözleşmeyi yapmaya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilidir.
Vergi Muafiyeti
Madde 13 -
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu;

a) Olimpiyat oyunlarından elde ettiği gelir ile her türlü işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar,

b) Yurt içi ve yurt dışında yaptığı mal ve hizmet alımı ve harcamalar,

c) Bu Kurula yapılan bağış ve yardımlar,

Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi (katma değer vergisi hariç), resim ve harçtan muaftır.
Hizmet Zorunluluğu
Madde 14 -
Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler olimpiyat oyunları hazırlık ve düzenleme çalışmaları sırasında, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun bu yöndeki taleplerini öncelikle karşılarlar.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 194 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu bendi yeniden düzenleyen 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 27 inci maddesine istina-den “değişik„ ibaresi kullanılmıştır. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 194 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
7272
Kurulun Tasfiyesi
Madde 15 -
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, olimpiyat oyunlarının kapanış töreninden bir ay sonra tasfiye işlemlerine başlar ve en geç bir yıl içerisinde tasfiye ile ilgili faaliyetlerini tamamlar.

Olimpiyat düzenlenmesiyle ilgili olarak toplanan ödeneklerden ve gelirlerden artan meblağ Kurulun tasfiyesini müteakip herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Konsolide Bütçeye gelir olarak kaydedilir.
Tesis ve Gayrimenkullerin Devri(1)
Madde 16 -
İstanbul Olimpiyat Oyunları için İstanbul ve diğer illerde yaptırılan spor tesisleri ile olimpiyat için tahsis edilmiş sportif amaçlı gayrimenkuller olimpiyatların bitiminden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.(1) 
	
Yapılan diğer konaklama tesislerinin kullanımı, paylaşımı veya satışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolle kararlaştırılır.(1)
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kurallarına Uyma Zorunluluğu
Madde 17 -
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kurallarına uymak zorundadır. Bu Kurulun oyunlarla ilgili alacağı kararlar, getireceği kurallar ve imzalayacağı bütün sözleşmeler Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kurallarına aykırı olamaz.
Olimpiyat Ad ve Ambleminin Korunması
Madde 18 -
Olimpiyat ad ve ambleminin ticaret, propaganda ve benzeri amaçlarla kullanılması İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iznine tabidir.
Genelge
Madde 19 -
Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili genelgeler Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesince hazırlanır.Yürütme Kurulunun teklifi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı ile yürürlüğe girer.
Alım-Satım ve İhale İşleri
Madde 20 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)
Bu Kanun kapsamına giren alım-satım ve ihale işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay Kanununun vize ve denetimine tabi değildir. Alım-satım ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.(2)

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK-661/51 md.) Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 194 üncü maddesiyle bu madde-nin birinci fıkrasında yer alan “Genel” ibaresi “İl” ve ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlü-ğü” ibaresi “Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 194 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
7273
Denetim
Madde 21 -
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun, bu Kanun kapsamındaki her türlü işi ve işlevine ilişkin harcamaları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.
Onur Kurulu
Madde 22 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Değişik 24/10/2011-KHK-661/ 52 md.)
Bu Kanun kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kişilere verilecek disiplin cezalarına ve genel hükümlere göre yapılacak işlemlere ait kararları almak üzere Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanın görevlendireceği iki yönetici üye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (…)(1) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanından oluşan Onur Kurulu kurulur.(1)
Onur Kurulunun aldığı kararlar Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.
Geçici Madde 1 -
3 üncü ve 22 nci maddelerde yer alan kurullarda görevli bulunan üyeler bu maddelerde belirtilen asli görevlerinden ayrılmaları halinde olimpiyat oyunları onur üyesi olurlar.
Geçici Madde 2 -
İstanbul Olimpiyat Oyunları bittikten ve 15 inci maddede öngörülen tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra bu Kanun yürürlükten kalkar.
Madde 23 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 24 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 194 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi “Bakanın görevlendireceği iki yönetici üye” şeklinde de-ğiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Spor Genel Müdürü,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
7274 / 7296
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3796 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3796 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5272

  11

  24/12/2004

  5398

  11

  21/7/2005

  5602

  11

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında

  KHK/661

  3, 5, 7, 20, 22

  2/11/2011

  KHK/703

  3, 9, 11, 16, 20, 22

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  (9/7/2018)

  
  
  3796 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3796 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul