(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
193
TABABETİ ADLİYE KANUNU

Madde 1 -
Cürmü meşhuda azimet edecek etıbba müdavatı iptidaiye yapacak kadar alât ve edevat ve edviyei tıbbiyeyi beraberlerinde bulundurmağa mecburdurlar.
Madde 2 -
— Cürmü meşhutta etıbbanın müdavatı iptidaiye münasebetiyle sarf ve istihlâk edecekleri edviye bedeli, harcırah ve sair masarifat misillû haksız çıkan taraftan alınmak üzere Hükümetçe tesviye olunur. Tabibi müdavi mecruh ve madrubun bir hastanede tedavisine lüzum gösterdiği takdirde en yakın mülki ve bulunmadığı takdirde askerî hastaneleri mecruhin ve madrubini kabule mecburdurlar.
Madde 3 -
— Adli rapor tanzimi, diplomalı etıbbaya aittir. Etıbba bulunmadığı takdirde küçük sıhhiye memurlarına ve her ikisinin bulunmadığı mahallerde ciheti adliyece tensip edilecek ehlivukufa tanzim ettirilecek varakalara şehadet ilmühaberi namı verilir. Fethimeyyit ameliyesi ancak diplomalı etıbba tarafından yapılır.
Madde 4 -
— Resmî etıbbanın bulunmadığı veyahut bulunupta ceraimin taaddüdü veya diğer meşru bir mazeret sebebiyle ifayı vazifenin kabil olmadığı mahal ve zamanda ciheti adliye, sair serbest etıbbayı da işbu kanun mucibince istihdama salâhiyettardır ve bu kabil etıbbaya harcırahlarından maada mahkemece takdir edilecek ücreti de verilir.
Madde 5 -
— Dördüncü madde mucibince ifayı hizmete davet olunan etıbbadan işbu davete icabet etmiyenler hakkında Kanunu Cezanın 99 uncu maddesi zeyli ahkâmı tatbik olunur.
Madde 6 -
— İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
Madde 7 -
— İşbu kanunun icrasına Adliye ve Sıhhiye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul