Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce,15.05.2009 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7299
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 - 5719(2007), 5340(2005), 5175(2004)(Değişik birinci fıkra: 28/4/2005 –5340/4 md.)
Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilâtlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilât, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Türkiye Futbol Federasyonunun merkezi Ankara’dadır. (Ek cümle: 25/5/2004-5175/1 md.) İdarî birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

(Ek fıkra: 29/11/2007 – 5719/1 md.) Türkiye Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) üyesidir.
Federasyonun Görevleri
Madde 2 - 5719(2007)
Türkiye Futbol Federasyonunun Görevleri şunlardır:

a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

b) Milli ve milletlararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

d) (Ek: 29/11/2007 – 5719/2 md.) Fair-Play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetmek,

e) (Ek: 29/11/2007 – 5719/2 md.) Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından hazırlanan oyun kurallarına ve FIFA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan futsal oyun kurallarına uymak,

f) (Ek: 29/11/2007 – 5719/2 md.) FIFA ve UEFA’nın statüleri, talimatları ve kararlarına riayet etmek,

g) (Ek: 29/11/2007 – 5719/2 md.) FIFA ve UEFA statülerinde belirtilen tahkim kurulları ile uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) yetkisini tanımak,

h) (Ek: 29/11/2007 – 5719/2 md.) Kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik yönetici ve antrenörlerin, masörlerin, futbolcu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin Federasyon tarafından konulan düzenleme ve talimatlara uymalarını sağlamak,

ı) (Ek: 29/11/2007 – 5719/2 md.) Irkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek,

i) (Ek: 29/11/2007 – 5719/2 md.) Bünyesinde futbol branşı bulunan engelliler spor federasyonlarına her türlü aynî ve nakdî yardımda bulunmak.
Teşkilat
Madde 3 -
Türkiye Futbol Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir.
Federasyonun merkez teşkilatı
Madde 4 - 5719(2007)
Federasyonun merkez teşkilatı

a) Genel Kurul,

b) Başkanlık,
7300
c) Yönetim Kurulu,

d) Denetleme Kurulu,

e) Tahkim Kurulu,

f) Merkez Hakem Kurulu,

g) (Ek: 29/11/2007 – 5719/3 md.)Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

h) (Ek: 29/11/2007 – 5719/3 md.)Disiplin Kurulları,

ı) Yan Kurullar,(1)

i) İdari Birimlerden, (1)

meydana gelir. (Ek cümle: 29/11/2007 – 5719/3 md.) (g), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen kurulların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir.
Genel kurul
Madde 5 - 5719(2007)(Değişik: 29/11/2007 –5719/4 md.)
Genel Kurul, çağrı tarihinde, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek altışar temsilci.

b) Türkiye Profesyonel Birinci Ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek birer temsilci.      

c) Türkiye Profesyonel İkinci Ligindeki gruplarda yer alan kulüplerin başkanları.

d) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk beş sırada olan kulüplerin başkanları.

e) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten iki yıldan fazla yapmış olanlar.

f) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci.

g) FIFA ve UEFA’nın icra kurullarında fiilen en az beş yıl görev yapmış ve yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

h) (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü en az iki yıl yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

ı) En az yetmişbeş defa (A) Millî olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal sporculuğu bırakmış olanlar.

i) Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı.

j) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek dört temsilci.

k) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı.

l) Büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya, kıta futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa şampiyonalarının en az yarı finallerinde maç yönetmiş faal olmayan hakemler.

m) Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için ilave bir temsilci.

n) Bünyesinde futbol dalı bulunan engelliler spor federasyonlarının başkanları.

o) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı.

Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligindeki gruplarda yer alan kulüplerin puan ve averajlarının eşitliği hâlinde; grup sırasının tespitinde, UEFA kriterleri de dikkate alınarak, kulüpler, Genel Kurul temsilcilerini Federasyon gözetiminde ve kendi aralarında çekecekleri kur’a ile belirler. Takımların maç sayılarında eşitsizlik bulunması hâlinde ise o gruptaki puan sıralaması dikkate alınarak hangi kulübün Genel Kurulda temsil edileceğini belirlemeye Federasyon yetkilidir.
(1) 2911/2007 tarihli ve 5719 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) ve (h) bentleri eklenmiş, mevcut (g) ve (h) bentleri (ı) ve (i) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.
7301
Türkiye liglerinde statü değişiklikleri yapılması veya liglerdeki takım sayılarında azalma veya artış olması nedeniyle yeniden oluşturulacak lige dâhil takımların temsilci sayısını, Genel Kurulda temsil edilen liglerin üye sayısının yüzde onunu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, artırmaya veya azaltmaya Federasyon yetkilidir.

Genel Kurul her yıl Haziran ayında, seçim Genel Kurulu ise dört yılda bir, futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Toplantının gündemi ve tarihi en az onbeş gün önceden günlük ulusal iki gazetede ilan edilir ve Federasyonca, Genel Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul gerektiğinde, toplam üye sayısının yüzde kırkının noter onaylı yazılı müracaatı veya Federasyon Yönetim Kurulunun kararı üzerine en geç otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması hâlinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadır.

Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün üye tam sayısının üçte biri ile yapılır. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından fazlasının oyu ile alınır.

Genel Kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkanvekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşmasıyla açılır. Daha sonra Genel Kurul Divanı oluşturulur. Genel Kurul Divanı bir Başkan, bir Başkanvekili ile iki sekreterden oluşur. Tek adayın bulunması hâlinde seçim açık oyla, birden fazla adayın bulunması hâlinde ad okunmak suretiyle veya gizli oyla yapılır. Bu durumda oylamanın nasıl yapılacağına Genel Kurul karar verir.

Olağan veya olağanüstü toplantılarda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir.

Olağanüstü toplantıda seçilen Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurullar seçimli olağan toplantı süresine kadar görev yaparlar.

Genel Kurulda birden fazla oy hakkı bulunan üyeler, ancak bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy kullanılamaz.

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statüde görev yapanlar ile huzur hakkı alanlar, Genel Kurul üyesi olamazlar; bunların üyelik haklarını kullanabilmeleri için, yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıdan en az bir yıl öncesinde görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir.
Genel Kurulun görevleri
Madde 6 - 5719(2007)
Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Yönetim Kurulunu ve Başkanı ibra etmek,

b) (Değişik : 29/11/2007 – 5719/5 md.) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini ve Denetleme Kurulunu seçmek,

c) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,
7302
d) Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı için yetki vermek,

e) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan denetleme raporunu kabul etmek,

f) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

(Ek Fıkra: 28/4/2005 – 5340/6 md.) Genel Kurul delegeleri tarafından, toplantıda alınan kararlara karşı Genel Kurul tarihinden itibaren otuz gün içinde Ankara Asliye Hukuk mahkemelerinde iptal davası açılabilir. Davalar basit yargılama usulüne tabidir.
Başkan ve başkanvekilleri
Madde 7 - 5719(2007), 5340(2005), 4563(2000)(Değişik: 14/4/2000-4563/3 md.)
(Değişik birinci fıkra: 25/5/2004-5175/4 md.) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört üyesinin seçiminden önce yapılır. Genel Kurulda Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi gerekir. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. Başkan Genel Kurula katılan üyelerin oyçokluğu ile seçilir. (Mülga son cümle: 29/11/2007 – 5719/16 md.)

Gençlik ve spor teşkilatının yönetim kademelerinde görev alanlar, bu görevlerinden asgari bir ay önce ayrılmış olmadıkları sürece, Başkanlığa aday olamaz ve seçilemezler.

(Değişik üçüncü fıkra: 28/4/2005 – 5340/7 md.) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci Başkanvekili, yoksa ikinci Başkanvekili, başkanvekillerinin olmaması halinde de Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekalet eder. Genel Kurula altı aydan az bir süre var ise yönetimdeki boşalmalar sebebi ile olağanüstü Genel Kurula gidilemez.
Başkanın görevleri
Madde 8 - 5719(2007), 5340(2005), 5175(2004), 4563(2000)
Başkanın görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre yürütmek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,

f) Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek,

g) Harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkanvekillerine veya genel sekreterine devretmek.

h) (Ek : 14/4/2000 - 4563/4 md.;Mülga:25/5/2004 – 5175/17 md.)

ı) (Ek : 14/4/2000 - 4563/4 md.;Mülga:25/5/2004 – 5175/17 md.)

i) (Ek: 28/4/2005- 5340/8 md.) Merkez Hakem Kurulunun Başkanı ile asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

j) (Ek : 29/11/2007 – 5719/6 md.) Tahkim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanını Yönetim Kuruluna teklif etmek.
Yönetim Kurulu
Madde 9 - 5719(2007), 5175(2004), 4563(2000)(Değişik : 14/4/2000 -4563/5 md.)
(Değişik birinci fıkra :25/5/2004 – 5175/5 md.) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere onbeş üyeden teşekkül eder.

Genel Kurulda aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır.

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerinin başkanı veya yönetim kurulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatları sona erer.

(Ek fıkra: 29/11/2007 – 5719/7 md.) Yönetim Kurulu üyeleri; üyelikleri süresince Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve disiplin kurullarında görev alamazlar.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 10 - 5719(2007), 5340(2005), 5175(2004)
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)(Değişik:25/5/2004 – 5175/6 md.) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, masör ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

d) Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,
7303
e) Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

f) (Değişik : 25/5/2004 - 5175/6 md.) Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal haklarını ve gerekli görülen federasyon kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek,

g) Genel Kurul’dan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler yapmak, yaptırmak,

h) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve futbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

ı) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak,

i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

j) Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

l) (Değişik : 29/11/2007 – 5719/8 md.)Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve disiplin kurullarının görev ve yetkileri dışında kalan hususlarda; kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak,

m) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,

n) Bütçeyi hazırlamak,

o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

ö) (Ek:25/5/2004 – 5175/6 md.; Değişik: 28/4/2005 – 5340/ 9 md.) Birinci ve ikinci Başkanvekilini belirlemek,

p) (Ek:25/5/2004 – 5175/6 md.) Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,

r) (Ek:25/5/2004 – 5175/6 md.) Ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, sporcuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası kurulların kararlarını uygulamak,

s) (Ek:25/5/2004 – 5175/6 md.)Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

t) (Ek:25/5/2004 – 5175/6 md.)Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

u) Bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. (1)

ü) (Ek: 28/4/2005 – 5340/9 md.) Başkan tarafından teklif edilen Merkez Hakem Kurulunun Başkanı ile asıl ve yedek üyelerini atamak.

v) (Ek : 29/11/2007 – 5719/8 md.)Başkan tarafından teklif edilen Tahkim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanını atamak.
Denetleme Kurulu
Madde 11 -
Denetleme Kurulu, dört yıl için Genel Kurulca seçilecek mali konularda ihtisas sahibi olan beş asil, mali konularda ihtisas sahibi olan beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.
Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları(2)
Madde 12 - 5340(2005), 5175(2004) (Değişik:25/5/2004 –5175/7 md.)
Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun malî işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.
(1) Bu bent (ö) bendi iken, 25/5/2004 tarihli ve 5175 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle (u) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Denetleme Kurulunun görevleri” iken, 25/5/2004 tarihli ve 5175 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7304
(Değişik ikinci fıkra: 28/4/2005 – 5340/10 md.) Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan malî tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyesi tüzel kişilere ve gerçek kişilere Genel Kurulun toplantı tarihinden bir ay önce gönderir. Genel kurul üyeliği bulunan tüzel kişilerin temsilcilerine ayrıca rapor gönderilmez. Raporun postaya veriliş tarihi gönderme tarihi olarak kabul edilir.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Madde 12/A - 5719(2007)(Ek : 29/11/2007 –5719/9md.)
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Kurul Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfının, Profesyonel Futbolcular Derneğinin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin her birinin belirleyeceği beşer üye olmak üzere onbeş üyeden oluşur. Kurulun Başkan ve üyelerinin en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçu olması şarttır. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi kadardır.

Kurul, beş kişilik heyetler hâlinde çalışır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Heyetler, Kurulun Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfını temsilen iki üye ve uyuşmazlığın konusuna göre dernekleri temsilen iki üyeden oluşur.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Kurulun hiçbir üyesi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla görev yapamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan üyenin yerine, birinci fıkrada belirtilen Vakıf veya derneklerce yeni üye bildirilir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu;

a) Kulüpler ile kulüpler,

b) Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve müsabaka organizatörleri,

c) Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler,

arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve karara bağlar.
Tahkim Kurulu
Madde 13 - 5719(2007)(Değişik: 29/11/2007 –5719/10 md.)
Tahkim Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip hukukçular arasından bir Başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşturulur. Üyelerin belirlenmesinde FIFA ve UEFA’nın kuralları esas alınır.

Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Üyeler kendi aralarından bir Başkanvekili ve bir Raportör seçer.       

Özerk federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ile ceza veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar, Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayılmadıkça yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, yedek üyeler sırasıyla görevlendirilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar.  

Kurulun toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu belirleyicidir.
7304-1
Tahkim Kurulunun görevleri
Madde 14 - 5719(2007)(Değişik: 29/11/2007 –5719/11 md.)
Tahkim Kurulu,

a) Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararları,

b) Amatör ve profesyonel disiplin kurulları kararlarını,

c) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarını,

taraflarının itirazı üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar.

Sporcuların transfer, lisans ve sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar ile teknik direktörler ve antrenörlerin sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar hakkındaki Tahkim Kurulu kararlarına karşı, tarafların Spor Tahkim Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır.

Tahkim Kurulunun çalışma usul ve esasları talimatla belirlenir.
Merkez Hakem Kurulu
Madde 15 - 5719(2007)(Değişik: 29/11/2007 –5719/12 md.)
Merkez Hakem Kurulu, Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile faal hakemliğini Genel Kurul tarihinden bir yıl ve daha öncesinde bırakmış olanlar arasından, biri başkan olmak üzere dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.
Merkez Hakem Kurulunun görevleri
Madde 16 - 5340(2005) (Değişik: 28/4/2005 –5340/13 md.)
Futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmî ve özel futbol müsabakalarının yönetimini ve bu müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları açısından teknik anlaşmazlıklarının çözümlenmesini, il ve ilçe hakem kurullarının kurulmasını, hakemlerin eğitilmesini, bunların klasmanlara ayrılmasını, yükselme ve düşme şartları ile statü ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yapar.
Disiplin kurulları
Madde 16/A - 5719(2007)(Ek : 29/11/2007 –5719/13 md.)
Disiplin kurulları, il disiplin kurulları, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan oluşur.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi, Yönetim Kurulu kararı ile, il disiplin kurulları ise Amatör İşler Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile atanır. Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurulu bir Başkan ve altışar üyeden, il disiplin kurulu ise bir başkan ve illerin sportif faaliyetlerine göre en az iki, en fazla dört üyeden oluşur. Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır. Disiplin kurulları, Başkanın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yaparlar.

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Başkan, başkanvekili ve raportör olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olması şarttır.

Disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları talimatla belirlenir.
Yan kurullar
Madde 17 - 5719(2007), 5340(2005)
Federasyonun faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan yan kurulların başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle Federasyon Başkanı tarafından belirlenir.

Yan Kurullar şunlardır:

a) (Mülga: 29/11/2007 – 5719/16 md.)

b) Tahkik Kurulu,

c) Teftiş Kurulu,

d) Sağlık Kurulu,

e) Araştırma ve Geliştirme Kurulu,

f) Mali Danışma Kurulu,

g) Hukuk Kurulu,

h) Dış ilişkiler Kurulu,

ı) Profesyonel İşler Kurulu,

i) Amatör işler Kurulu

j) (Ek: 28/4/2005 – 5340/14 md.) Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu,

k) (Ek: 29/11/2007 – 5719/14 md.) Hakem, Gözlemci ve Temsilci Eğitim Kurulu

l) Diğer Yan Kurullar,(1)(2)
İdari birimler
Madde 18 - 4563(2000)
İdari birimler, Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve Başkan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere bir genel sekreter ve yeteri kadar genel sekreter yardımcısı,danışmanlar, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.
(1) Bu fıkraya 28/4/2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 14üncü maddesiyle “j” bendi eklenmiş, mevcut “j” bendi “k” bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) Bu fıkraya 29/11/2007 tarihli ve 5719 sayılı Kanunun 14üncü maddesiyle “k” bendi eklenmiş, mevcut “k” bendi “l” bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
7304-2
(Ek fıkra: 14/2/2000 - 4563/8 md.) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek ve düzenlemek amacıyla, Federasyonun, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde yeni görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısının mevcut personelin toplam sayısının yüzde beşini geçmesi halinde; bu sayının artırılması, azaltılması ve sözleşme ücretleri limitlerinin belirlenmesi Başkanın teklifi ve Genel Kurulun onayına tabidir. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun organize ettiği futbol müsabakalarında görevlendirilen hakemler, müşahit ve temsilciler görevli oldukları müsabakalarda herhangi bir saldırıya maruz kaldıklarında; ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.
Federasyonun yurt içi teşkilatı
Madde 19 -
Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, tüm illerde fahri futbol temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulur.
Federasyonun yurt dışı teşkilatı
Madde 20 - 4563(2000) (Değişik : 14/2/2000 -4563/9 md.)
Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, spordan sorumlu Bakanın kararına tabidir.
Federasyonun bütçesi
Madde 21 - 5340(2005), 5175(2004)
Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca düzenlenerek Genel Kurulun onayından sonra uygulanır.

Başkan, tahsilat ve harcamaları bütçede belirtilen esaslar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Başkan, yetkisini sınırlarını belirtmek kaydıyla başkanvekillerine ve Genel Sekretere devredebilir.

(Ek fıkra:25/5/2004 - 5175/10 md.; Değişik: 28/4/2005 – 5340/15 md.) Federasyonun bütçesinden en az yüzde iki oranında pay, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Merkez Hakem Kuruluna verilir.
Federasyonun gelirleri
Madde 22 - 5340(2005), 5175(2004)
Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) (Değişik: 28/4/2005 – 5340/16 md.) Futbol müşterek bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının % 15'i,

b) Kulüplerin profesyonel (Jubile maçları hariç) müsabaka hasılatlarının %10’u,

c) Başvuru harçları ve para cezaları,

d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

e) (Değişik:25/5/2004 - 5175/11 md.) Sponsorluk gelirleri,

f) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net meblağ,

g) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler,

h) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilen gelirler,

ı) Faiz gelirleri,

i) Bağış ve yardımlar,

j) Diğer gelirler,
7304-3
Federasyonun giderleri
Madde 23 - 5340(2005), 5175(2004), 4563(2000)
Federasyon bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için ilgili mevzuat ve bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(Ek fıkra : 14/2/2000 - 4563/10 md.; Değişik: 28/4/2005 – 5340/17 md.) Federasyonun yıllık toplam gelirinin en az % 15'i, her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine kadar Federasyona sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak üzere ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere; en az % 15'i ise futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine kadar Federasyona sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, eğitim veya tesis projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurum, kuruluş ile spor kulüplerine, Genel Kurul kararı ile federasyonun kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katılım payı karşılığı olarak kullandırılır.

(Ek fıkra: 14/2/2000 - 4563/10 md.) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara (primler dahil) ve yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Genel Kurul onayı ile belirlenir.

(Ek fıkra : 14/4/2000 - 4563/10 md.) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurumu veya kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü talimatları dahilinde İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılır.

(Ek fıkra : 25/5/2004 - 5175/12 md.) Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin yüzde otuzbeşi üçüncü lig, yüzde yirmibeşi ikinci lig kulüplerine eşit olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır.
Vergi muafiyeti
Madde 24 -
Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler ile federasyonun diğer gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Cezalar
Madde 25 - 5175(2004), 5149(2004)
Futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edilir.

Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürmedir.

(Değişik üçüncü fıkra : 25/5/2004 - 5175/13 md.) Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin yüzde otuzbeşi üçüncü lig, yüzde yirmibeşi ikinci lig kulüplerine eşit olarak dağıtılır. Kalan yüzde kırklık kısım ise Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılır.
Kulüpler
Madde 26 -
Futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubeleri federasyona bağlıdır. Bunlar hakkında bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak esaslar uygulanır.

Federasyon, kulüpleri Yönetim Kurulunca tesbit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tescil eder. Kaydı yapılmayan veya herhangi bir vecibesini yerine getirmeyen kulübün kayıt ve tescili iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara iştirak ettirilmez.
Futbol kulüplerinin devri
Madde 27 -
Futbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, futbol şubelerini kanunlarda belirtilen şekil ve esaslarda, kuracakları veya kurulmuş anonim şirketlere devredebilirler.
Tesis ve personelden yararlanma
Madde 28 - 5175(2004)
Federasyon, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tesis ve personelinden, bu Genel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve protokol esasları çerçevesinde yararlanabilir ve kulüpleri yararlandırabilir.

(Ek ikinci fıkra : 25/5/2004 - 5175/14 md.) Millî müsabakalarda protokol tribünü Federasyon tarafından düzenlenir.
Yayınların düzenlenmesi
Madde 29 - 5175(2004) (Değişik : 25/5/2004 -5175/15 md.)
Futbol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. Millî müsabakalar şifreli yayınlanamaz.
7304-4
Ana statü, statü ve talimatlar
Madde 30 -
Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esasları ile Kanunun uygulanmasına dair diğer hususlar, Genel Kurulun yapacağı Ana Statü ile Yönetim Kurulunun yapacağı statü ve talimatlarla belirlenir.
Denetim (1)
Madde 31 - 5719(2007)(Değişik : 29/11/2007 –5719/15 md.)
Federasyonun hesapları ve malî durumu, uluslararası spor sektöründe denetim tecrübesi bulunan bağımsız denetim kuruluşlarına denetletilir. Denetim raporları kamuoyuna duyurulur. Rapor, Genel Kurul tarihinden en az bir ay önce Genel Kurul üyelerine gönderilir ve ayrıca Genel Kurula sunulur.

Aynı şirket aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi yapamaz.
Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi seçilme şartları
Ek Madde 1 - An. M. K. 2006/4(2007), 5340(2005), 5175(2004)(Ek : 25/5/2004 -5175/16 md.; Değişik: 28/4/2005 – 5340/18 md.)
Genel Kurul tarafından seçilen organların, başkan ve üyelerinin seçilme şartları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 5/1/2006 tarihli ve E.: 2005/55, K.: 2006/4 sayılı Kararı ile.)

c) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.

ç) Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu bulunmamak.

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı kesin hüküm giymemiş olmak.

Federasyon kurullarında görev alan üyelerden yüksek okul mezunu olma şartı aranmaz.
Ek Madde 2 - 5340(2005) (Ek: 28/4/2005 –5340/19 md.)
Türkiye Futbol Federasyonunun kullanacağı logo ile Federasyon tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerle ilgili logoların kullanım hakkı Federasyona aittir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 32 -
3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunda öngörülen Ana Statü, statü ve talimatlar yürürlüğe girinceye kadar bu husustaki mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 2 -
Spordan sorumlu Devlet Bakanı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı ile ilgili her türlü işlem mevcut Federasyon tarafından yapılır.

Bu toplantının başkanı, spordan sorumlu Devlet Bakanıdır.
Geçici Madde 3 -
3461 ve 3524 sayılı kanunlara göre görev yapan Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu ile yan kurullar, bu Kanuna göre oluşacak Federasyon teşkiline kadar görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 4 -
Bu Kanunun yürürlüğe girişinden sonra yapılacak ilk Futbol Federasyonu Genel Kurulu toplantısına; Kulüp ve dernek Genel Kurulları içinden, Yönetim Kurullarınca Futbol Federasyonu genel kuruluna katılacak üyeler belirlenir. Bu üyeler, kulüp ve derneklerin yapılacak ilk genel kurullarında onaylandırılır. Bir sonraki Futbol Federasyonu genel kurulu için üyeler yeniden belirlenebilir.
Geçici Madde 5 - 5175(2004) (Ek: 25/5/2004 –5175/18 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az kırk defa (A) Millî olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış olanlar Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurul üyesi olurlar.
(1) Bu madde başlığı “Bakanlığın gözetimi ve denetimi” iken, 29/11/2007 tarihli ve 5719 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7304-5
Geçici Madde 6 - 5175(2004) (Ek: 25/5/2004 –5175/18 md.)
Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen bir aylık süre ilk Genel Kurul toplantısı için uygulanmaz.
Geçici Madde 7 - 5175(2004) (Ek: 25/5/2004 –5175/18 md.)
Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar hakkında mahkemelerce kapatma kararı verilen ya da davaları sürmekte olan amatör spor kulüpleri, üç ay içinde genel kurullarını toplamak şartıyla faaliyetlerini sürdürürler.
Geçici Madde 8 - 5340(2005) (Ek: 28/4/2005 –5340/20 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Merkez Hakem Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. Bu tarihten itibaren yedi gün içinde yeni Merkez Hakem Kurulu atanır.
Madde 33 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 34 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1992 TARİHLİ VE 3813 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER
1) 14/4/2000 tarihli ve 4563 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - 4563(2000)
Mevcut ana statü ve talimatlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yapılacak Federasyon Genel Kurulunda bu Kanunla getirilen düzenlemelere uygun hale getirilir.
2) 29/11/2007 tarihli ve 5719 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 - 5719(2007)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde 3813 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 5 inci maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıda:

a) Mevcut Ana Statü, bu Kanunla getirilen düzenlemelere uyumlu hâle getirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

b) Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimlerinin yenilenip yenilenmeyeceği, ad okunmak suretiyle veya gizli oylama ile yapılır. Oylamanın nasıl yapılacağına Genel Kurul karar verir.

Genel Kurulca Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimlerinin yapılmasına karar verilmesi hâlinde, bu karardan itibaren en geç otuz gün içinde 3813 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 5 inci maddesi hükümlerine göre seçimler yapılır. Bu seçimler sonucunda seçilecek Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun görev süresi, olağanüstü toplantılarda seçim yapılması hâli hariç olmak üzere, 3813 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre 2011 yılında futbol liglerinin tescil tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde yapılacak seçimli Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

Bu maddeye göre yapılacak Genel Kurul veya kurullarda oy kullanacak delegelerin belirlenmesi, yapılacak itirazlar, itirazların karara bağlanması, Genel Kurul ilanı ve çağrı gibi hazırlıklarla ilgili süreler bu maddede belirtilen otuz günlük süreyi aşmamak kaydıyla yönetim kurullarınca kısaltılabilir.
Geçici Madde 2 - 5719(2007)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Tahkim Kurulu ile disiplin kurulları geçici 1 inci maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, yeni seçilecek Federasyon Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından, seçimlerin yenilenmesinin reddedilmesi hâlinde ise ret kararından itibaren otuz gün içinde Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile kurullar oluşturulur. Bu kurullar oluşturulana kadar mevcut kurullar görevine devam eder.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, geçici 1 inci madde hükmüne göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu seçimlerden itibaren, seçimlerin yenilenmesinin reddedilmesi hâlinde ise ret kararından itibaren en geç otuz gün içinde oluşturulur.

Merkez Hakem Kurulu atanıncaya kadar mevcut Kurul görevlerini yapmaya devam eder.
7304-6
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3813 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

  ________ __________________________________________________________ ___________

     4563                                                                 —                                                         20/4/2000

  5175                     1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 28, 29,  Ek Madde 1,

                               Geçici Madde 5,6,7                                                                             10/6/2004

     5340                  1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23,                                                 

                             Ek madde 1, 2, Geçici madde 8                                                     5/5/2005

   

  Değiştiren

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                   3813 sayılı Kanunun Değişen maddeleri                                      giriş tarihi

  ________ __________________________________________________________ ___________

  5719                   1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/A, 13, 14, 15, 16/A, 17, 31                         4/12/2007

  
  
  3813 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul