Değiştirdiği Mevzuatlar
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7311
16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Madde 1 -
16.10.1981 tarih ve "
   2533
   Sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi partiler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.
  
Madde 2 -
   2533
   sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanuna göre kapatılmış olan siyasi partiler ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi partiler, son büyük kongre veya kurultay üyelerinin hayatta kalanlarınca alınacak kararla, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri kullanarak yeniden açılabilirler.

Bu durumda
   2533
   sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunla feshedilen partiler ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi partilerin Hazineye intikal eden taşınmaz malları, iade tarihindeki durumlarına veya değerlerine göre; para faizsiz olarak, hisse senetleri ise Hazineye intikal tarihindeki nominal değerlerine göre işlem görerek, siyasi partinin açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde geri verilir.

Feshedilen siyasi partilerin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde aynı üyeler yukarıdaki fıkrada gösterilen malvarlığının Hazinede kalmasına karar verebilecekleri gibi, aynı esaslara göre bir partiye veya belirli oranlar içinde bir kaç partiye devir kararı da verebilirler.
  
Madde 3 -
   2533
   Sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanuna göre feshedilmiş siyasi parti ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi partinin son büyük kongre veya kurultay üyelerini toplantıya çağırmak ve toplantı işlemlerini yürütmek üzere Ankara Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, feshedilen siyasi partinin son merkez karar ve yönetim kurulu veya genel idare kurulu üyelerinin, yedek üyeler dışında, sağ kalanları ile bir Toplantı Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu kurul, siyasi partinin 16.10.1981 tarihinde geçerli olan tüzük ve yönetmelikleri ile son büyük kongre veya kurultay üyelerinin adlarını, soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini ve son adreslerini gösterir bir üye listesi düzenleyerek Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanına verir.

Üye listeleri Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir ve Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu binasında onbeş gün süre ile askıya çıkarılır. Listelerin kesinleşmesi hakkında "
   2820
   sayılı Siyasi Partiler Kanunu"nun 21 inci maddesinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Listenin kesinleştiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde yapılacak toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve toplantıya ilişkin başka hususlar, Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından Toplantı Yürütme Kurulunun görüşü alınarak belirlenir ve taplantının yapılacağı tarihten en geç onbeş gün önce, liste ile birlikte, Resmi Gazete'de ilan olunur. İlanda ayrıca toplantı için gerekli olan salt çoğunluğu sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantıda kararlar oy kullananların çoğunluğu ile alınır.

Listede yer alan üyelerin başka bir siyasi partiye üye olmaları, toplantıya katılmalarına engel değildir.
  
7312
Madde 4 -
Kapatılmış olan siyasi partilerin son büyük kongre veya kurultay üyelerinin hayatta kalanlarınca yapılacak toplantı,
   2820
   sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri uyarınca Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının denetiminde yapılır.

Toplantı, Toplantı Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi tarafından açılır ve derhal Toplantı Başkanlık Divanı için seçime geçilir. Kapatılmış siyasi partinin tüzelkişiliği,
   2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 8
   inci maddesindeki koşullar aranmaksızın, Toplantı Başkanlık Divanının seçilmesiyle birlikte yeniden oluşmuş sayılır. Ancak toplantıda partinin feshine karar verilmişse, malvarlığı konusunda alınacak karardan sonra tüzelkişilik sona erer.

Toplantıda partinin devamına karar verilirse, eksikleri toplantıda tamamlanmak ve ilk olağan genel kongreye kadar görev yapmak üzere, kapatılan partinin son merkez organları geçici olarak görevlendirilebileceği gibi
   2820
   sayılı Siyasi Partiler kanununun hükümleri uyarınca geçici yeni merkez organları da seçilebilir. Bundan sonraki işlemler,
   2820
   sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri uyarınca geçici genel başkan ve geçici merkez karar ve yürütme kurulu tarafından yerine getirilir.
   2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 14
   üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yapılması gereken büyük kongre veya kurultayın tüzelkişiliğin kazanılmasından itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Parti tüzük ve programının,
   2820
   sayılı Siyasi Partiler Kanununa uyumlu duruma getirilmesiyle geçici genel başkan ve geçici merkez karar ve yürütme kurulu yetkilidir.
  
Madde 5 -
Kapatılmış olan siyasi partinin tüzelkişilik kazanmasına karar verilmesi durumunda toplantıya katılanlar, o siyasi partinin geçici üyesi sayılmalarını isteyebilirler ve haklarında
   2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 6
   ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü, karar tarihinden başlayarak dört ay süre ile uygulanmaz.

İlk olağan kongreye kadar yeni bir toplantı zorunlu görüldüğünde, toplantı yeter sayısı yeniden açılan partide kalmış olan ilk toplantı üyelerinin salt çoğunluğudur.
  
Madde 6 -
Kapatılan siyasi partilerin devamına karar verilmesi durumunda, bu siyasi partilere aid ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretler kullanılarak başka bir siyasi parti kurulamaz.

Bu Kanun gereğince, siyasi parti malvarlığının birden fazla partiye devredilmesine ilişkin kararda malvarlığının hangi partilere, hangi oranlarda devredileceği ve ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretlerin de hangi parti tarafından kullanılabileceği açıkca belirtilir.

İşaretleri kullanma hakkı verilen parti, ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri altı ay içinde kullanmadığı takdirde bunların herhangi bir siyasi parti tarafından kullanılması serbesttir.

Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, kapatılan siyasi partinin devamına veya malvarlığının bir siyasi partiye devrine ilişkin bir karar alınmazsa, parti kendini feshetmiş sayılır ve malvarlığı üzerindeki Hazine mülkiyeti devam eder. Bu durumda feshedilmiş sayılan siyasi partinin ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri herhangi bir siyasi parti tarafından kullanılabilir.
Madde 7 -
Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yukarıdaki madde hükümlerine göre yerine getirilecek işlemler için gerekli harcamalar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 181 inci maddesindeki ödenekten aynı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu işler için yeterli ödeneği ilgili programına aktarmaya yetkilidir.
Madde 8 - (22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı kanunun 96 ıncı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
 
Geçici Madde 1 -
   2533
   sayılı Kanun gerekçe gösterilerek açılan davalardan devam edenler düşer, taşınmazlarla ilgili davalarda, kesinleşen hükme karşı yargılamanın iadesi yolu, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için açık sayılır, hak düşürücü süreler ve zaman aşımı işlemiş sayılmaz.
  
Geçici Madde 2 -
   2533
   sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, tapuda ve diğer kayıtlarda feshedilen siyasi partilerin dışında gerçek ve tüzel kişilere ait görünen
   2533
   sayılı Kanuna dayanılarak Hazineye intikalleri sağlanan taşınır ve taşınmaz mallar 16.10.1981 tarihinde tapuda ve diğer kayıtlarda sahibi görünen gerçek ve tüzelkişilere iade edilir.
  
Madde 9 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3821 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3821 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul