(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7313
BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (213SAYILI VERGİ USUL KANUNU,193SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU,5422SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU,492SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE,474SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.1.1967 TARİHLİ VE827SAYILI KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE3675SAYILI KANUNUN, 31.12.1960 TARİHLİ VE 193 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.5.1986 TARİHLİ VE3294SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)

BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklik
Madde 1 - (4.1.1961 tarih ve213sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler
Madde 2 - (31.12.1960 tarih ve193 sayılı Kanunun 31inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (31.12.1960 tarih ve193sayılı Kanunun mükerrer 39 uncu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (31.12.1960 tarih ve193 sayılı Kanunun 75inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (31.12.1960 tarihli ve193sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (31.12.1960 tarih ve193 sayılı Kanunun 94üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (31.12.1960 tarih ve193sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
7314
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler
Madde 8 - (3/6/1949 tarih ve5422 sayılı Kanunun 2nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (3/6/1949 tarih ve5422 sayılı Kanunun 7nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (3/6/1949 tarih ve5422 sayılı Kanunun 8inci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye bentler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (3/6/1949 tarih ve5422sayılı Kanuna mükerrer 25 inci madde eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (3/6/1949 tarih ve5422 sayılı Kanunun 45inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (3.6.1949 tarihli ve5422sayılı Kanuna Geçici 20 inci madde eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik
Madde 14 - (2.7.1964 tarihli ve492 sayılı Harçlar Kanununun 63üncü maddesine fıkralar eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
İthalde Alınan Vergi ve Resimlere İlişkin Hükümler
Madde 15 - (14.5.1964 tarihli ve474 sayılı Kanunun 2nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 16 -
14.5.1964 tarihli ve474sayılı Kanuna ekli olup 10.11.1988 tarihli ve 3502 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09, 27.10 (makine yağları hariç), 36.05 ve 37.06 numaralı pozisyonlarında yer alan eşyaların maktu gümrük vergisi tutarları, değer üzerinden alınan nispi gümrük vergisine dönüştürülmüş ve bu eşyalar için kanuni vergi nispeti % 25 olarak tespit edilmiştir.

7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi hükümleri ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
Gümrük Vergisi Hasılatının Dağılımı
Madde 17 - KHK 698(2018)
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığınca, Gümrük İdareleri tarafından tahsil olunan gümrük vergisi hasılatından, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki müşterek Fon Hesabı ile liman işleten kamu iktisadi kuruluşlarının hesaplarına, Cumhurbaşkanı ile belirlenen oranlarda pay aktarılır.(1)

Bu maddenin uygulama usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
7315
ALTINCI BÖLÜM
Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Alınan Fonların Birleştirilmesine İlişkin Hükümler
Madde 18 - 4842(2004) (Mülga: 9/4/2003-4842/37md. )
Madde 19 - 4842(2004) (Mülga: 9/4/2003-4842/37md. )
Madde 20 - 4842(2004) (Mülga: 9/4/2003-4842/37md. )
Madde 21 - 4842(2004) (Mülga: 9/4/2003-4842/37md. )
Madde 22 - 4842(2004) (Mülga: 9/4/2003-4842/37md. )
Madde 23 - (7.11.1985 tarihli ve3238 sayılı Kanunun 12nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 24 - (29.5.1986 tarihli ve3294 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 25 - (5.6.1986 tarihli ve3308 sayılı Kanunun 32nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 -
a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen kazanç ile iratlar,

b) Ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen kazanç ve iratlar,

c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve iratlar,

d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,

e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler,

Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon payları hakkında 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve3308sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Hükümler
Madde 26 -
a) 31.12.1960 tarihli ve193sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sayılı Kanunla eklenen geçici 28 inci maddenin (b) fıkrası,

b) 14.6.1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanun ile değişik 26.1.1967 tarihli ve827sayılı Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu,

c) 31.10.1990 tarihli ve3675sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun,

d) 2.2.1981 tarihli ve2380sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi,

e) 7.11.1985 tarihli ve3238 sayılı Kanunun 13üncü maddesinin 5 inci fıkrası,

f) 29.5.1986 tarihli ve3294 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 27 -
Bu Kanunun;

a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri, 10 uncu maddesiyle5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç) 1.1.1993,
7316/7318-2
b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ( Bu madde ile5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin (a) fıkrası hükmü 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı,

c) Diğer hükümleri yayımı, Tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 28 -
Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
7318-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3824 SAYILI KANUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNDEKİ ORAN VE MİKTARLARDA

  ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TABLO

   

  Değişiklik Yapan     Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Değişiklik yapılan madde

  Tarihi

  Numarası

  Tarihi

  Numarası

  19/12/1992

  92/3900

  31/12/1992

  21452

  18

  12/1/1995

  95/6428

  1/2/1995

  22189

  18

   

  3824 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3824 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4842

  37

  1/1/2004

  KHK/698

  17

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

   

  
  
  3824 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3824 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3824 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (11)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (78)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul