7319
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Sari taahhütlere girişme yetkisi(1)
Madde 1 - KHK 700(2018)
Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının, ilgili yıl genel ekonomik büyüklükleri ile bütçe büyüklükleri dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca onaylanan yıllık programlarında yer verilen mal ve hizmet alımı, üretimi ve yenileştirme, yapım ana silah ve malzeme sistemleri ile mühimmat tedarikine ilişkin projeler için sonraki yıllara ait giderleri tutarında gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.(1)
	
Yıllık programlarda her projenin toplam maliyeti, başlama ve bitiş tarihi, önceki yıllar harcama tutarı ile cari ve gelecek yıllar tahmini gider toplamının gösterilmesi zorunludur.
	
Cumhurbaşkanı, projeleri revize etmeye ve revize yetkisinin belli bir limite kadar olan kısmını ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığına veya İçişleri Bakanlığına devretmeye yetkilidir. (1)
Bütçeye ödenek konulması
Madde 2 - 5459(2006) (Değişik: 22/2/2006 –5459/1md.)
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının yıllık programlarının gerektirdiği ödenekler, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ilgili yılları bütçelerinin ilgili tertibinde yer alır.
Avans ve kredi işlemleri
Madde 3 -
Yurtiçinden sağlanamayan ihtiyaçlar, yurtdışından peşin veya kredili olarak sağlanır. Bu Kanun kapsamındaki işlerle ilgili avans ve kredi işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemlere ilişkin esas ve usuller Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Silah ve benzeri malzemelerle ilgili istisnalar
Madde 4 -
1 inci madde gereğince uygulanacak hizmetlerin yürütülmesi için yurtdışından sağlanacak her çeşit silah sistemi, silah, mühimmat, araç, gereç, malzeme ve hizmetler için öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah sistemleri, silah, mühimmat, araç, gereç ve malzemelerin dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam, ardiye ücreti ve fon kesintilerinden müstesnadır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 116 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
7320
Petrol ürünleriyle ilgili istisnalar
Madde 5 -
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı olan hampetrol, akaryakıt ve madeni yağlar, yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ve makina yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (addetifler) dışalımı ve bunların yurtiçinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmi, akaryakıt tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idarelere ve belediyelere ait her türlü vergi (Katma Değer Vergisi hariç) resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır.

Birinci fıkrada belirtilen maddeler, ihtiyaçları için adı geçen dairelere veya onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan kuruluşlara bu maddede belirtilen istisna esasları çerçevesinde teslim edilir.

Ancak, yukarıda belirtilen vergi istisnası uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin bu dairelere tahsis olunmayan kısmı istisnadan faydalanamaz.

Bu maddede sayılan çeşitli mallar için gümrük tarifelerinde yer alan tarife pozisyonu numaralarını tespit ve tatbike ve buna ilişkin düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Madde 6 -
27.6.1972 tarihli ve 1601 sayılı, 23.11.1972 tarihli ve1632sayılı kanunlar ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1601 ve1632sayılı Kanunlara göre sağlanan ödeneklerden yapılan harcamalar mahsup edilerek, bakiyesi ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı 1993 yılı bütçesine devredilir ve başlamış olan işlerin bu yılın sonuna kadar 1601 ve1632sayılı Kanunlara göre yürütülmesine devam edilir. 1993 yılı sonunda bu ödeneklerden kullanılmayanlar iptal edilir.
Yürürlük
Madde 7 -
Bu Kanun 1 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7320-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

              3833 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3833 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5459

  2

  28/2/2006

  KHK/700

  1

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

   

  
  
  3833 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3833 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul