(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7323
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bilgi Butonu
Ekonomide mali istikrarın sağlanması amacıyla bu Kanun kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borçları (anapara, faiz, gecikmeye ilişkin cezalar dahil) bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim olunur.

Banka hüviyetindeki kuruluşların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na olan borçlarından yanlız bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarla ilgili olanları tahkime tabi tutulur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçları
Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Kanuna ekli cetveldeki fon, daire, idare teşekkül, banka, kurum, kuruluş ve birliklerin 31.12.1991 tarihinde birbirlerine olan birinci maddedeki söz konusu borçları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Birliklerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Merkez Bankası ve Ziraat Bankası borçları (Belediyelerin İller Bankasına olan kısa vadeli borçları hariç) takas ve mahsup yoluyla tasfiye edildikten sonra Hazinece devir alınarak tahkime tabi tutulur ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilir.

Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirilmeye tabi tutulacak borç miktarları ilgili kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tespit edilir.

Borç tutarlarının belirleneceği 31.12.1991 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş borç bakiyelerine ilişkin olarak daha sonraki tarihte yapılacak borç ödemeleri geri talep edilemez.

Belediyelerin, İller Bankasına olan yatırım kredisi borçları ile ilgili olarak, Bankaca 31.12.1991 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında bu borçlara karşılık yapılan kesintiler belediyelere iade edilir.
Tahvil Çıkarma ve Bütçelendirme Yetkisi
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun uygulanması nedeniyle işlemlerin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla; özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartlarını tespit etmeye, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan; yılı bütçesinde mevcut veya açılacak yeni tertiplere gereğine göre ödenek, gelir ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların tahkime tabi tutulacak borç ve alacaklarını nitelikleri itibariyle değerlendirmeye ve uygulama konusunda doğacak sorunları çözmeye Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Vergi Muafiyeti
Madde 4 -
Bu Kanun uyarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7324
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3836 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3836 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3836 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul