(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA GÖRE KAÇAK VE KAÇAK ZANNI İLE TUTULAN HER ÇEŞİT EŞYA, ALET VE TAŞIMA VASITALARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
07/01/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendine ve 48 inci maddesine göre teslim alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtalarından, sahip ve/veya taşıyıcıları hakkında kamu davası açılan ve davanın açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ceza yargılaması kesin hükme bağlanmamış olanlar, 1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 141 inci maddesine göre satılarak tasfiye edilir. Ancak, satışın tamamlanmasını müteakip ihale konusu malı satışta bulduğu değer üzerinden, sahiplerinin 7 gün içerisinde satınalma hakları vardır. Satış bedeli Hazine emanetine alınır. Yargılamanın tasfiye edilen eşya, alet ve taşıma vasıtalarının sahip ve/veya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde, satış bedeli, satış tarihi esas alınarak bu tarihe en yakın günde gerçekleştirilen Devlet Tahvili ihalesinde oluşan yıllık faiz oranları ortalaması üzerinden her yıl için yeniden hesaplanan tutarlar ile birlikte hak sahibine ödenir. Emanete alınma şekli ile ödeme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 21 inci maddesine göre teminatla iade edilmiş eşya için bu Kanun hükmü uygulanmaz.
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3864 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3864 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - 27/01/1993 (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul