Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
211
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - 2739(1935)
On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir.

(Son fıkra mülga:27/5/1935- 2739/4 md.)
Madde 2 -
Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.
Madde 3 - 6710(1956) (Değişik:2/4/1956- 6710/1 md.)
Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır.
Madde 4 - 1584(1972), 6710(1956), 936(1926)
Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır:

A – (Değişik 1/12/1926 - 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler, etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar ve tephirhaneler.

B – Vapur, Tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike müesseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye şirket ve cemiyetleri, berri ve bahri vesaiti umumiyei nakliye ve hidematı umumiyei belediye, vakı veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri seria ittihazına muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan alat ve edevatı ihzar edecek müesseseler

C – (Değişik 1/12/1926- 936/2 md.) Matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler, munhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubeleri.

D – (Değişik 1/12/1926- 936/3 md.) Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, kahvehaneler.

E – Mütesariülfesat mevat istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulatının bozulmasını veya tenzili kıymetini mucip olan sanayi müesseseleri;
  
(1) 27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda "Cuma" günü gösterilen hafta tatili "Pazar" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
212
Şu kadar ki, bu gibi müessesatta müstahdem memurin ve amelenin münavebe suretiyle haftada birer gün mezun olmaları mecburidir.

F – (Ek:2/4/1956- 6710/2 md.) Yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle tütün, incir, üzüm, meyankökü, zeytin, ağaç palamutu, susam, fındık, pancar ilh...gibi, zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve maniplasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürütüldüğü müesseseler.

I) (Ek:27/4/1972- 1584/1 md.) Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler.
  
Madde 5 - 5620(1950) (Değişik: 23/3/1950 - 5620/1 md.)
Fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyva ve tütün satanlar, nalbantlar, alat ve edevatı ziraiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi, kasaplar da saat 13'e kadar açık bulundurulabilir.

Ramazan ve Kurban bayramları arifesine raslıyan Pazar günleri tatilden istisna edilebilir.
Madde 6 - 2739(1935)
Pazar günleri tatil eden fabrika, maden ocağı vesair müessesatta bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, işletmek ve maden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan hidematını devam ettirmek gibi ifası zaruri hizmetlerde Pazar günleri çalıştırılan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dun olmamak üzere birer gün mezuniyet verilir.
Madde 7 - 2739(1935)
Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya Devlet nam ve hesabına işleyip de Müdafaai Milliye ile alakadar olan müesseseler, senede on beş defa Pazar tatilini tavik edebilirler.
Madde 8 -
İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.
Madde 9 - 4854(2003), 2739(1935)
İşbu kanunun ahkamına muhalif olarak Pazar günleri açılan dükkan ve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mübeyyin bir zabıt varakası tanzim edilerek belediye başkanlığına tevdi olunur. Bu baptaki zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar mamulünbih ve muteberdir.(1)
Madde 10 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008- 5728/4 md.)
Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni tarafından yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 11 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md.)
 
Madde 12 -
İşbu kanun ahkamının nüfusu on binden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbikı, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir.
Madde 13 -
İşbu Kanunun ahkamı tarihi neşrinden on gün sonra muteberdir.
Madde 14 -
İşbu Kanunun tatbikı ahkamına Heyeti Vekile memurdur.
(1) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; 9 uncu maddede yer alan "ve berayı muhakeme resen sulh mahkemesine" ibaresi, "edilerek belediye başkanlığına" olarak, 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
213
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

    394 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                               YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   

        Yürürlükten Kaldırılan Hüküm                                    Tarihi         Sayısı       Maddesi

        ___________________________________________________________________________

        2/1/1924 - 394 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

        son fıkrası                                                                        27/5/1935         2739              4

   

   

                                                                                *

                                                                              * *

   

                      394 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

                Kanun

                  No :            Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler        Yürürlüğe giriş tarihi

               ______________________________________________________________________

                  936                                           –                                                    12/12/1926

                2739                                           –                                                        1/6/1935

                3062                                           –                                                    20/11/1936

                5620                                           –                                                      29/3/1950

                    60                                           –                                                      11/4/1956

                1584                                           –                                                        5/5/1972

   

  Değiştiren Kanun

     No :                          394 sayılı Kanunun değişen maddeleri             Yürürlüğe giriş tarihi

  ______   _________________________________________                      __________________

    4854                                           9  ve 10                                                                        6/5/2003

    5728                                          10  ve 11                                                                       8/2/2008

   

  
  
  394 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (16)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul