Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1777
DEVLET KONSERVATUVARI VE RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI TARAFINDAN VERİLECEK TEMSİL VE KONSERLERİN GİRİŞ ÜCRETİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KANUN (1) (2)

Madde 1 - 6940(1957)
Devlet Konservatuvarı ile Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası tarafından verilecek umumi temsil ve konserler giriş ücretine tabidir. Bu ücretlerin azami ve asgari hadleri ile ne suretle tahsil olunacakları Maliye ve Maarif Vekillikleri arasında tesbit olunur.
Madde 2 -
Aşağıda gösterilmiş olan zevat bu temsil veya konserlere ücretsiz olarak girerler ve bunlardan hiçbir resim alınmaz:

A - Temsil ve konserlerde hazır bulunmalarına Konservatuvar İdaresince lüzum görülecek talebeler,

B - Maarif Vekilliğinin tayin ve tesbit edeceği vazifeli memurlar ve Konservatuvar öğretmenleri,

C - Maarif Vekilliğinin temsil ve konserlere davetlerini faydalı göreceği zatlar,

D - Temsil ve konserlerde o geceki programa dahil eser sahipleri (Konser ve temsillerde eser sahiplerine ücretsiz olarak ayrıca dört yer tefrik edilir.)
Madde 3 -
Muayyen zamanlarda Maarif Vekilliğince tertip edilecek umumi veya hususi ve davetiyeli temsil veya konserler giriş ücretine ve hiçbir resme tabi değildir.
Madde 4 -
Maarif Vekilliğinin müsaadesiyle amme menfaatlerine hadim cemiyetler menfaatine bu kanunun hükümleri dahilinde verilecek temsil ve konserlerin giriş ücretleri ve safi hasılatın tesbiti şekli Maliye ve Maarif Vekilleri tarafından tayin edilir ve safi hasılat bu cemiyetlere terkolunur.
(1) Bu kanunda yer alan Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasının adı (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak 25/3/1957 tarih ve 6940 sayılı Kanunun 1 . maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası ile ilgili hükümleri ise aynı kanunun 25 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Bu kanunun temsile ait hükümleri 10/6/1949 tarih ve 5441 sayılı Kanunun 24 ncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
1778
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5441(1949) (10/6/1949 - 5441/22 md. ile gelen ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Cumhurbaşkanlığı senfoni Orkestrası konserlerinden elde edilecek giriş ücretlerinin yarısı Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca belirtilecek esaslara göre orkestra üyelerine ödenir.
Madde 5 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 6 -
Bu kanunu icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
1779
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3942 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

       5441                                                           —                                                             16/6/1949

   

       6940                                                           —                                                             29/3/1957

   

  1780

   

  3942 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                       

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  3942 Sayılı Kanunun:

  – Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası ile ilgili hükümleri        25/3/1957         6940            25

  – Temsile ait hükümleri                                                              10/6/1949         5441            24

   

   

  
  
  3942 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3942 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul