1781
GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUAMELE SINIFI MEMURLARI TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - 6851(1956)(Mülga: 1/9/1956 -6851/5 md.)
Madde 2 - 6851(1956), 4632(1944)(Mülga: 1/9/1956 -6851/5 md.)
Madde 3 -
Muhafaza memurluğuna ilk alınacaklar, namzetlik devresinde meslek kursuna tabi tutulurlar.
Madde 4 -
Muamele sınıfı memurları büro işlerinde çalışırlar, sivil elbise giyerler ve silah taşıyamazlar. Muamele sınıfı memurları ile istihbarat amirlerinin ve muhafaza başmüdür ve müdürlerinin memuriyete kabulleri umumi hükümlere tabidir.(2)

Muamele sınıfı memurlarından muhafaza sınıfı memurluğuna ve muhafaza sınıfı memurluğundan muamele sınıfı memurluğuna nakil, sıhhi durumları ve istihdam kabiliyetleri dikkate alınarak Genel Komutanlıkça yapılır.
Madde 5 - 5434(1950)
Muhafaza memurları ile kısım ve mıntaka amirlerinin mecburi olarak tekaüde sevkolunmaları için yaş haddi şunlardır: (3)

Yaş haddi

A) Muhafaza memurları 50

B) Kısım amirleri 55

C) Mıntaka amirleri 60

Bunlardan, hizmetlerinin devamında fayda olduğu mafevklerinin vereceği ve Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğinin her sene için vereceği kararlar daha beş seneye kadar çalıştırılabilir. Bu suretle tekaüd edilecekler hakkında Askeri ve Mülki Tekaüd Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri tatbik olunur.
(1) Bu kanunun, memurların özlük haklarını düzenleyen hükümleri, 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 237/b maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. (2) "Bu kanunun düzenlediği atama usulüne dair kanunlarda 23/6/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız" (3) 5 inci maddenin emekliye ayrılma ile ilgili hükmü 8/6/1949 tarih ve inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1782
Madde 6 -
Gümrük muhafaza teşkilatına giren memurlardan dokuzuncu (dahil) dereceye kadar olanlarla bütün müstahdemler Muhafaza Genel Komutanlığınca, 8-6 (dahil) ncı dereceye kadar olanlar bu komutanlığın inhası üzerine Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince, bu derece yukarısında bulunanlar kararname ile tayin olunur. (1)
Madde 7 - 4632(1944)(Değişik: 2/8/1944 -4632/2 md.)
Muhafaza başmüdür ve müdürleriyle mıntaka ve kısım amirleri ve muhafaza memurları (Gümrük zabıtası) dır. Bunlardan başmüdür ve müdürlerden maadası mezun olmadıkları zamanlarda resmi elbise giymeğe mecburdurlar. Bunların silah ve cephaneleriyle resmi elbiseleri Genel Komutanlıkça temin ve şekilleri kararname ile ve miatları Genel Komutanlıkca tesbit olunur.

Sivil kıyafetle vazifelendirilecek muhafaza memurları ile kısım ve mıntaka amirlerine, miatları Genel Komutanlıkça tayin edilecek birer sivil elbise verilir. Bu elbiselerin bedelleri resmi elbise bedellerinden yukarı olamaz.
Madde 8 - 6245(1954)
Atlı olarak hizmet kabul eden gümrük muhafaza memurları ile kısım ve mıntaka amirleri Genel Komutanlıkça tayin edilecek vasıfta at ve teçhizatını kendileri tedarik ederler. Bu hayvanların iaşesi ayda maktuan memurlara verilecek (14) lira ile temin edilir. Bu memurların tahvillerinde vasıtalarla nakledilmeleri masrafı olarak ordu subaylarına verilen mikdar ve nisbette hayvan nakil masrafı verilir. Vazife esnasında telef olan veya işe yaramaz hale gelen zati hayvanların bedelleri 1471 sayılı kanun gereğince ödenir.Mezun bulunanlara, mezuniyetlerinin üç aydan fazlası için ve hayvanı ölen veya hizmet edemiyecek hale gelenlere yenisi tedarik edilinceye kadar yem bedeli verilmez. Genel Komutanlığın muvafakatını almadan hayvanını elden çıkaran veya değiştiren memur müstafi addelilebilir. Atlı sınıfa alınacaklar arasında askerliğini atlı sınıflarda yapmış olan tercih edilir. (2)
Madde 9 -
Muhafaza memurlar ile kısım ve mıntaka amirlerinin çalışma zaman ve tarzları Genel Komutanlıkça tayin olunur.

Bunlardan, iş saatleri dışındaki zamanlarını da karakollarda geçirmeğe mecbur tutulan ve hafta tatilinden istifade ettirilmiyenlere haftada (24) saat izin verilir.

Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu izin kesilmez.
Madde 10 -
Muhafaza memurlar ile kısım ve mıntaka amirleri hakkında Memurin Kanununda sayılan hallerden başka aşağıda yazılı hareketler dahi, karşılarında gösterilen inzibati cezaları istilzam eder:

A) İhtarı mucib hareketler

Resmi elbiseyi talimatname dairesinde giymemek; silah,cebhane ve teçhizatını temiz tutmamak; karakol, koğuş ve dairelerde terbiyeye aykırı konuşmak ve hareket etmek,
(1) Bu maddede sözü edilen; Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine verilmiş olan vazife ve selahiyetler, 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile Dahiliye Vekaletine, Gümrük Muhafaza Komutanlığına verilmiş olan vazifeler de Jandarma Genel Komutanlığına devrolunmuştur. (2) Harcırah ve hayvan yem bedellerine ilişkin hükümleri, 6245 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1783
B) Tevbihi mucib sebebler:

Resmi elbisesi üzerinde iken menedilen yerlerde dolaşmak ve oturmak; meslek terbiyesine aykırı durumlar ve hareketler göstermek; resmi mühür, evrak ve defterleri,silah ve cebhane ve sair malzemesini ve elbiselerini karakolda ve üzerlerinde kayıtlı demirbaş eşyadan birini başkalarının kullanmasına mahal verecek veya kaybolabilecek bir mahalde bırakmak,

C) Maaş kesme cezasını mucib hareketler:

Lüzumsuz silah atmak; gümrük muhafaza teşkilatı veya memurları veya muhafaza hizmetleri hakkındaki görüş veya bilgisini matbuata bildirmek,

D) Kıdem tenzilini mucib hareketler:

Kontrolüne tabi,eşya için görmeden vesika vermek veya bu kabil eşyanın görmeden veya vesikasını talimatı dairesinde incelemeden ve karşılaştırmadan geçirilmesine müsaade etmek, vazifedar olmadığı hususlarda, Hazinenin zararını mucib yolsuzluğa muttali iken mafevklerine haber vermemek; mafevkine hakaret etmek; amirleri aleyhine asılsız ihbarat veya isnadlarda bulundukları tahakkuk etmek,

E) Memurluktan çıkarma cezasını mucib hareketler:

Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı arkadaşlarına veya mafevklerine yardım etmemek;verilen gizli emirleri ifşa etmek,memur olduğu mevkii ve vazifeyi amirlerinden izin almaksızın ve arkadaşlarına devretmeksizin bırakmak; kaçak takiblerinde ve kaçakçılarla çarpışmada emir ve makbul bir zaruret olmadan mevki ve vazifesini bırakmak; takib emrini icra etmemek, kaçakçılarla alaka ve iştiraki bulunduğu sabit olmak; mafevkini dövmek;verilen emirlere karşı gelmek maksadile toplanarak veya muhabere veya müzakerede bulunarak bir karar verip bu kararı yalnız başına veya toplu olarak icraya teşebbüs etmek; kaçak zabıt varakasına hakikate uymıyan keyfiyetleri yazmak veya böyle bir zabıt varakasını bilerek imza etmek.
Madde 11 -
Altıncı maddede yazılı kimselerden tayini Vekillikçe veya kararname ile yapılan taşra memurlarile merkez kadrosuna dahil her derecedeki memurlar için Muhafaza Genel Komutanlığında Kurmay Başkanının reisliği altında İkinci Şube müdürü ve adli hakimden mürekkeb bir inzıbat komisyonu bulunur. Birinci fıkra haricinde kalan taşra memurları için muhafaza başmüdür veya müdürlüklerinde bu müdürlerin reisliği altında şef,mümeyyiz veya o derecedeki memurlardan toplanan üç kişilik bir inzibat komisyonu kurulur.

Taşra inzibat komisyonu kararları merkez inzibat komisyonunda ve merkez inzibat komisyonunca birinci derecede verilen kararlar Vekillik İnzibat Komisyonunda itiraz üzerine tedkik olunur. Merkez inzibat komisyonunca ikinci derecede verilen kararlar aleyhine Vekalet İnzibat Komisyonuna itiraz edilemez. (1)
Madde 12 -
İnzibat komisyonları, cezayı hafiflettirecek sebebler gördükleri takdirde memurların 10 uncu maddede yazılı hareketlerine uyan cezalarının aşağı derecesini hükmedebilecekleri gibi memurun mazur sayılmasını gerçekleştiren sebebler karşısında ceza vermekten sarfınazar edebilirler.
(1) Bu maddede yazılı inzibat Komisyonlarının vazifelerinin, 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti komisyonunca yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
1784
Madde 13 - 5434(1950)
1920 numaralı kanun ve zeyli hükümleri Muhafaza başmüdür, müdür ve muavinlerile mıntaka ve kısım amirleri ve muhafaza memurları hakkında da caridir. (1)
Madde 14 -
Genel komutan teftiş esnasında muhafaza memurlarile kısım ve mıntaka amirlerinin inzibat cezalarını müstelzim yolsuz hareketlerini gördüğü takdirde memurluktan çıkarma cezası hariç olmak üzere bunlar hakkında diğer inzibati cezaları resen dahi tatbik edebilir.
Madde 15 -
Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı merkezinde muvakkat bir meslek kursu açılır. Kursların tedris devresi ve programlarile kimlerin devam edebilecekleri Vekaletçe tayin olunur.Bu kursların muallim kadrosu her sene bütçesinin (E) cedvelinde gösterilen tertiblerden temin edilir.
Madde 16 -
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 114 ve o kanunun 906 sayılı kanunla değiştirilen 115 inci maddelerile,1321, 2017 ve 3303 sayılı kanunlar mülgadır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (3944 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelden 1940 mali yılı zarfında mevkuf tutulacaklar ilişik (3) sayılı cedvelde gösterilmiş olup bu cedvel 1940 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) cedvelinin Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Muhafaza Genel Komutanlığı kısmı yerine konulmuştur.
Madde 17 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 18 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur.
(1) Emekliye ilişkin hükümleri 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 135 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1785
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3944 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       4632                                                           —                                                               8/8/1944

       6851                                                           —                                                             10/9/1956

   

  1786-1790

   

  
  
  3944 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3944 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul