(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7409
1996 TÜRKİYE EUROPİLA FESTİVALİNE İLİŞKİN KANUN

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, Brüksel'de bulunan Europalia Vakfı tarafından Belçika diğer Avrupa devletlerine de yayılacak şekilde, 1996 yılı Eylül-Aralık ayları arasında Türkiye'yi siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, sosyal turistik ve benzeri alanlarda tanıtmak amacıyla düzenlenecek "Türkiye Europalia Festivali" için gerekli idari ve mali yapılanmayı düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Kanun, "Türkiye Europalia Festivali" için Başbakanlık bünyesinde Türkiye Europalia Milli Teşkilatının Kurulmasını, görev ve yetkilerinin belirlenmesini ve diğer düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Kanunda geçen:
a) Kurul; Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanının Başkanlığında Dışişleri, Maliye,Kültür ve Turizm bakanları ile Europalia Yüksek Komiserinden oluşan Türkiye Europalia Milli Kurulunu,
b) Europalia Yüksek Komiseri; Cumhurbaşkanının belirleyeceği Europalia Festivali ile ilgili faaliyetlerin genel koordinasyonunundan sorumlu Yüksek Komiseri,
c) Komite; Türkiye Europalia Milli Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye Europalia Yürütme Komitesini,
d) Europalia; Merkezi Brüksel'de olan, Europalia Vakfı tarafından 1969 yılından bu yana her iki veya üç yılda bir yapılan ve seçilen bir ülkeyi her yönüyle tanıtmak amacıyla organize edilen ve dört ay süre ile yoğun gösteri ve tanıtma faaliyetlerini içeren siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, sosyal, turistik ve benzeri etkinliklerden oluşan Europalia tanıtma festivalini,
ifade eder.
Kurul
Madde 4 -
Türkiye Europalia Festivalinin hazırlık, yürütme ve sonuçlandırılması ile ana hedeflerin belirlenmesi amacıyla Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanının Başkanlığında Dışişleri, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanları ile Europalia Yüksek Komiserinden oluşan bir kurul kurulmuştur. Kurul, bütçe ve faaliyetlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
Kurulun Çalışması
Madde 5 -
Kurul, en az üç ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Gerekli görülen hallerde Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurulun toplantıları Komite ile birlikte yapılabilir.
Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
7410
Yüksek Komiserin Yetki ve Sorumluluğu
Madde 6 -
Yüksek Komiser, Türkiye Europalia Festivali ile ilgili bütün faaliyetlerin programlanması ve sonuçlandırılmasıyla ilgili çalışmaların genel koordinasyonundan kurula karşı sorumludur.
Yüksek Komiser, bu görevi komite ile eşgüdüm içerisinde ve 15 inci maddeye göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yürütür.
Komite
Madde 7 -
Komite, Başbakanlık Müsteşarı veya yardımcısının başkanlığında Dışişleri, Maliye, Kültür, Turizm bakanlıkları, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcilerinden oluşur.
Komite, uygun gördüğü takdirde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişi temsilcileri ve gerçek kişileri, uzmanlıklarından yararlanılmak üzere, oy hakları olmaksızın çalışmalarına katılmaya davet edebilir.
Komite, ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir. Ayrıca, merkezi Brüksel'de bulunan Europalia Vakfı Organizasyon Komitesi ile eşgüdüm halinde çalışılmasını sağlayacak görev bölümünü yapar.
Komite, ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Çalışmaların yoğunluğuna göre bu toplantılar en az onbeş günde veya haftada bir yapılabilir.
Komitenin Görev ve Yetkileri
Madde 8 -
Komite, Kurulun karar ve talimatları doğrultusunda,aşağıdaki görevleri yürütür:
a) 1996 Türkiye Europalia Festivalinde yer alacak tüm kültürel, sosyal ve ekonomik içerikli sergi,konser,gösteri,konferans ve tanıtım faaliyetlerini tespit etmek ve bunlarla ilgili bütün hazırlık,yürütme ve sonuçlandırma çalışmalarını üstlenmek,
b) Festivalin Türkiye'de ve yurt dışındaki tanıtma faaliyetlerini yürütmek,
c) Festival ile ilgili olarak dış ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,
d) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak
e) Bağış kabul etmek,
f) Festival ile ilgili olarak Türkiye'nin üstüne düşen tüm harcamaları yapmak,
g) Kurul tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.
İKİNCİ KISIM
Kaynaklar, Denetim ve Diğer Hükümler
Kaynak ve Kullanımlar
Madde 9 -
Türkiye Europalia Festivali harcamaları Tanıtma Fonu nezdinde açılacak "Tanıtma Fonu Festival Özel Hesabı"ndan karşılanır.
Özel hesap aşağıdaki kaynaklardan oluşur:
a) Başbakanlık Tanıtma Fonunun 1994,1995 ve 1996 yılları aylık safi gelirinin % 10'u,
b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 1994, 1995 ve 1996 yılları aylık gayrisafi hasılatının % 2'si
c) Özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar,
d) Her yıl konsolide bütçeye bu amaçla konulacak ödenek,
e) Yukarıdaki gelirlerden sağlanan nemalar,
f) 13 üncü maddeye göre verilecek izin karşılığı alınacak ücret ile diğer gelirler.
Tanıtma Fonu Festival Özel Hesabına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7411
a) ve b) bentlerinde belirtilen gelirler bir sonraki ayın 15'ine kadar sözügeçen hesaba yatırılır.Bu hesaba yatan paraların her türlü nemalandırılmasının usul ve esaslarını Komite belirler.
Festival Özel Hesabından,Kurul ve/veya komite kararları çerçevesinde gerekli görülen mal ve hizmetlerin satın alınması, kiralanması ile diğer giderlerin karşılanması amacıyla harcama yapılabilir. Tanıtma Fonu Festival Hesabının ita amiri Kurul Başkanı'dır.Kurul Başkanı bu yetkisini Komite Başkanına devredebilir.
Alım - Satım ve İhale İşleri (1)
Madde 10 -
Bu Kanun kapsamına giren alım-satım ve ihale işlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Kanunun 30 ila 37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri uygulanmaz.
Denetim
Madde 11 -
Türkiye Europalia Festivaline ilişkin her türlü iş ve işlemlerle ilgili harcamalar Sayıştayın denetimine tabidir.
Reklam, Yayın, Pazarlama
Madde 12 -
Türkiye Europalia Festivali ile ilgili her türlü görüntülü veya sesli yayın, reklam, pazar ve pazarlama hizmetleri, haber nitelikli yayınlar hariç, Kurulun veya yetki vereceği Komitenin iznine tabidir.
Europalia Ad ve Ambleminin Korunması
Madde 13 -
Türkiye Europalia Festivalinin ad ve ambleminin ticaret, propaganda ve benzeri amaçlarla kullanılması Kurulun veya yetki vereceği Komitenin iznine tabidir.
Tasfiye
Madde 14 -
Kurul ve Komite, Festivalin sona ereceği 1997 Ocak ayından itibaren üç ay içinde tasfiye işlemlerini tamamlar.
Toplanan ödenek, gelir ve bağışlardan artan meblağ, tasfiyeyi müteakip genel bütçeye gelir olarak kaydedilir. Bununla ilgili işlemler Maliye Bakanlığınca yürütülür.(2)
Uygulama
Madde 15 -
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun 14 üncü maddede öngörülen tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 16 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
7412
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4033 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul