Metinsel Değişiklikler
4707 (2001) md: 4, 8, Geçici 3.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7479
3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun gereğince Hazineye İntikal eden taşınmaz malların tapu kaydı içinde kalmaları sebebiyle Hazine adına tescil edilen veya edilmesi gereken yerlerin, zilyedlerine verilmesi esas ve usullerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Kanun, tapu sicilinde intikal işlemi yapılmış olsun veya olmasın, Osmanlı padişahlarından Hazineye intikal eden taşınmaz malların tapu kaydı sınırları içinde uygulanır.
Yararlanacaklar
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerinden;

a) Kadastro gören yerlerde, kadastro veya tapulama tutanaklarına göre adlarına tespit veya tespit ve tescil edilen, ancak 431 sayılı Kanun gereğince, Hazinenin İtirazı sebebiyle kadastro veya tapulama komisyonu kararları yahut mahkeme ilamları sonucu Hazine adına tescil edilen taşınmaz malların tutanaklarına göre tespit veya tescil maliki veya bunların akdi veya kanuni halefleri ile kadastro veya tapulama sırasında zilyedi lehine edinme şartları doğmuş olmasına rağmen tutanakta zilyedi belirtilerek 431 sayılı Kanun uyarınca doğrudan Hazine adına tespit ve tescil edilen taşınmaz malların tutanakta belirtilen zilyedleri veya bunların akdi veya kanuni halefleri,

b) Kadastro görecek yerlerde, 5 inci maddenin (b) bendine göre belirlenecek hak sahipleri,
Yararlanırlar.
Devredilmeyecek Taşınmaz Mallar
Madde 4 - Bilgi Butonu4707(2001)
Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz mallardan;

a) Herhangi bir nedenle Hazine mülkiyetinden çıkmış olanlar,

b) Bir kamu hizmetine tahsisli olan veya tahsisli olmamakla beraber fiilen kamu hizmetinde kullanılanlar,

c) İmar planları ile kamu hizmetine ayrılanlar,

d) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16 ncı maddesinin (B) ve (C) bendlerinde belirtilen yerler,
7480
e) "Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi" arasında kalan yerler,

f) Orman Kanununa göre orman sayılan yerler,

g) Hazinece, 10 yıldan uzun süreli kiraya verilen yerler ile üzerinde her türlü irtifak hakkı tesis edilen yerler,

h) (Değişik : 29/6/2001 - 4707/5. md.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,

i) 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yerler,
j) İçmesuyu amaçlı barajların mutlak koruma alanları içerisinde bulunan yerler,

Devredilmez.
Kadastro Görecek Yerlerde Yapılacak İşlem
Madde 5 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 431 sayılı Kanuna göre Hazineye intikal eden taşınmaz mallar hakkında aşağıdaki işlem yapılır.

a) Padişah adına tescilden önce veya sonra, herhangi bir yolla edinilmiş tapu senedine dayanılarak tasarruf edilen taşınmaz mallar, 3402 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre ilgilileri adına tespit ve tescil edilir.

b) (a) bendi dışında kalan taşınmaz mallar, 3402sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen zilyedlik şartlarını taşıyanların isimleri kadastro tutanağında belirtilerek, öncelikle Hazine adına tespit ve tescil edilir. Ancak, tutanakta belirtilmiş olan zilyedler, tutanakların kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, bu Kanunun bedelli devir hükümlerinden yararlanırlar.
Başvuru Yeri
Madde 6 -
Bu Kanundan yararlanacak olanlar, taşınmaz malın bulunduğu il defterdarlığına veya ilçe malmüdürlüğüne başvururlar.
Başvuru Şekli
Madde 7 -
Başvuru bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye, devri istenilen taşınmaz malın tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler yazılır; varsa, mahkeme ilamı; başvuran mirasçı ise veraset ilamı, akdi halef ise bunu kanıtlayan belgelerle gerekli olabilecek diğer belgelerin noterce onaylı örnekleri eklenir.

Posta ile yapılan başvurularda; dilekçenin ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğünde kayda geçtiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Bedelin Hesaplanması
Madde 8 - Bilgi Butonu4707(2001)
Devre konu taşınmaz malın bedeli, 2.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değerdir.

Ek : 29/6/2001 - 4707/6. md.) Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Entitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.
7481
Bedelin Ödenmesi ve Tescil
Madde 9 -
Bedel peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödemelerde, bedelin 1/4'ü peşin alınır, kalanı 2 yıl içinde ve 4 eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

Bedelin tamamı ödenmedikçe ferağ verilmez.
Ecrimisil
Madde 10 -
Bu Kanundan yararlanmak amacıyla başvuruda bulunanlardan, taşınmaz malın bedelini ödemeleri şartıyla, ayrıca ecrimisil alınmaz; alınmış ecrimisiller iade edilmez ve henüz tahsilatı gerçekleşmemiş olanlar tahsil edilmez.
Hak Kaybı
Madde 11 -
Durumları 5. 9. Geçici 1 ve Geçici 2 nci madde hükümlerinden birine uymayanlar, bu Kanundan doğan haklarını kaybederler, Ancak, ödeme yapılmış ise, faizsiz olarak ilgilisine iade edilir.
Geçici Madde 1 -
3 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen hak sahipleri için başvuru süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıldır.
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ile kişiler arasında devam eden tespite itiraz veya tapu iptal davaları sonuçlanıncaya kadar her zaman başvuru yapılabilir.

a) Tapu iptal davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, kalan borç için Hazine lehine ipotek tesis edildiğine dair belgenin Hazinece ibrazı üzerine mahkemece gerekli karar verilir.

b) Kadastro mahkemelerinde devam eden taspite itiraz davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, Hazine ile haksahipleri arasında düzenlenmiş sözleşmenin Hazinece mahkemeye ibrazı üzerine, haksahipleri lehine tesciline karar verilir. Ancak, kalan borç için tescille birlikte Hazine lehine ipotek tesisine de kararda yer verilir.

Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallarla ilgili her türlü mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve harçlar, bu Kanundan yararlanacaklardan tahsil edilir.

Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, başvuru süresi, kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldır.
Geçici Madde 3 - Bilgi Butonu4707(2001) (Ek : 29/6/2001 -4707/7. md.)
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahiplerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.
Yürürlük
Madde 12 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7482
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  4071 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ __________________________________________________________ ___________

   

       4707                                                           –                                                               13/7/2001

   

  
  
  4071 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4071 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul