Metinsel Değişiklikler
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7501
ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASINA, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE, TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMUNA, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNE, ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE OLAN BİR KISIM BORÇ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN

Madde 1 -
 Bu Kanunun amacı; Çiftçilere (...) (1) açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsülleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce kredili satılan tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makina, alet ve edevat vb. tüm tarımsal üretim girdi ve ekipmanlarının kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve ilgili kurumların mevzuatına göre 2.1.1995 tarihine kadar idari veya kanuni takipteki hesaplara intikal etmiş veya etmesi gereken borçlarına ödeme kolaylığı sağlamaktır. 
Madde 2 -
 Borçları birinci madde kapsamına giren çiftçiler; a) (Mülga : 20/6/2001 - 4684/4 md.) b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarının kayıtlı bakiyesini en geç 30.4.1996 tarihine kadar ödedikleri takdirde, faiz ve masrafların tamamı silinir. c) (a) bendinde belirtilen kurumlara borcunu 3 ay içinde ödeyen çiftçilerin ödeyecekleri faiz borcundan ayrıca % 10 oranında indirim yapılır. 
Madde 3 -
Bu Kanun, çiftçilerin (...) (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsülleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarına ayrı ayrı uygulanır.
Madde 4 -
 Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve masraf kayıpları;

       (...) (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsülleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne,

       Hazinece görev zararı olarak ödenir.

       Hazine 15.6.1996 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasından doğacak görev zararlarını ilgili kuruluşlara tamamıyla ödemediği takdirde geciken her gün için bu kuruluşlarca çiftçilere kullandırılan zirai kredilere uyguladıkları yıllık normal cari faiz üzerinden ayrıca hazine gecikme faizi ödenir. Hazinece yapılacak ödemeler hiçbir suretle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl geciktirilemez. 
(1) Bu aralarda yer alan; “T.C. Ziraat Bankası” ve “Tarım Kredi Kooperatifleri” ibareleri 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.
7502
Madde 5 -
 Bu Kanunun kapsamına giren çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 9 uncu maddede öngörülen süre içinde müracatta bulunmayan, müracaatta bulunup da 30.4.1996 tarihine kadar borçlarını ödemeyen çiftçiler hakkında idari veya kanuni takibata kalındığı aşamadan devam olunur.
Madde 6 -
 Bu Kanundan;

       a) Mücbir sebeplerden dolayı müracaat imkanından yoksun durumda kalanlar 30.4.1996 tarihine kadar bizzat veya vekilleri ile,

       b) Ölenlerin varisleri,

       Talepleri halinde yararlanabilirler.
Madde 7 -
Bu Kanun kapsamındaki borcunu tamamen ödemeyen çiftçilere yeni kredi açılamaz.
Madde 8 -
 Bu Kanunun uygulanması sonucunda borcu devam eden çiftçilere ilişkin işlemler, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatlarının sükutunu icabettirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez. Ancak borcunu ödeyen çiftçi müşterek borçlu ve müteselsil kefil de olsa tekrar kredi alabilir. 
Madde 9 -
Çiftçilerin ödeme planlarını (...) (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne tevdi etme süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aydır. Alacaklı kuruluşlar borçluya tebliğ şartı aranmaksızın bu hususu belirten yazılı bildirimde bulunur.
Madde 10 -
 Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında, (...) (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün mevzuatı uygulanır. 
Madde 11 -
Bu Kanunun ikinci maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki hesaplarına çiftçiler tarafından, kredilerin alındığı tarihten bu kanunun yayım tarihine kadar geçen süre içinde borçlarına mahsuben ödenmiş paralar bu kanun uygulamasında, çiftçilerce ödenecek miktarlardan düşülür. Mahsuben ödenmiş paralar bu Kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise çiftçilere bu fazlalık iade edilmez.
Madde 12 -
 Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 13 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu aralarda yer alan; “T.C. Ziraat Bankası” ve “Tarım Kredi Kooperatifleri” ibareleri, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4106 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul