Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1815
KIZILAY CEMİYETİ VE HARP VE AFET VUKUUNDA ONUNLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÜZERE HÜKÜMETİN MÜSAADESİYLE GELECEK BU TÜRLÜ SIHHİ VE İNSANİ YARDIM HEYETLERİ NAMINA VÜRUT EDECEK OLAN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFİYETİNE DAİR KANUN

Madde 1 -
Kızılay Cemiyeti ve harp ve afet vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaadesiyle gelecek bu türlü sıhhi ve insani yardım heyetleri namına ecnebi memleketlerden vürut edecek olan aşağıda yazılı eşya gümrük vergisinden vesair vergi ve resimlerden muaftır.
a) Tıbbi, fenni ve sıhhi aletler, ilaçlar, vasıtalar ve her türlü sıhhi levazım;
b) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine uygun her türlü eşya, erzak, vasıta ve malzeme;
c) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine uygun olarak kurdukları veya kuracakları, işletecekleri müesseselere ait tesis malzamesi, işletme levazımı ve iptidai maddeler.
Madde 2 -
Gerek Kızılay Cemiyeti ve gerek başkaları namına askerlerimize tevzi edilmek üzere gönderilecek eşya da gümrük vergisinden ve sair vergi ve resimlerden muaftır.
Madde 3 -
Yukarıdaki maddelere göre muaf olarak giren her nevi eşya, tesis ve işletme levazımı ve iptidai maddeler, namlarına gelen cemiyet, heyet ve şahıslar tarafından vergileri verilmedikçe başkalarına satılamaz ve değiştirilemez. Ancak zaruri hallerde İcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek esaslar dairesinde bunların vergisiz satılmasına veya değiştirilmesine izin verilebilir.
Birinci maddenin c fıkrasında yazılı iptidai maddelerden imal olunmuş vergiye tabi mamülleri de vergileri ödenmedikçe intifa ve ticaret maksadiyle satılamaz.
Muvakkat Madde - Bu kanunun neşrinden evvel Kızılay Cemiyeti namına gümrüklerden geçirilmiş olup da bu kanun ile muafiyeti kabul edilen ve vergileri henüz tahsil edilmemiş bulunan eşya ve levazım hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Madde 4 -
Kızılay Cemiyeti namına gelecek bir kısım eşyanın gümrük resminden muafiyetine dair olan 6 Şubat 1332 tarihli kanun kaldırılmıştır.
Madde 5 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 6 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4119 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul