En son güncellemeler 2 Haziran 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
An. M. K. 1995/59 (1996) md: 8, 12, 13, 16, 17, 21, Geçici 2, Geçici 4, Geçici 5, 9.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 1995/59 sayılı 1995/54 E., 1995/59 K., 18.11.1995 T. (RG: 21.11.1995)
7525
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Madde 1 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 2 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 3 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 6 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 7 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 8 - An. M. K. 1995/59(1996) (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 9 - An. M. K. 1995/59(1996) (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 10 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 11 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 12 - An. M. K. 1995/59(1996) (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 13 - An. M. K. 1995/59(1996) (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 14 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 15 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 16 - An. M. K. 1995/59(1996) (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 17 - An. M. K. 1995/59(1996) (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 18 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 19 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 20 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 21 - An. M. K. 1995/59(1996)
a) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, (...) (1) 30 uncu maddesi, 31 inci maddesinin ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (g) ve (h) bentleri, 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi,

b) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Kanunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" ibaresi, 38 inci maddesi, 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayları hariç" ibaresi.

Yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden seçim tarihine kadar olan süre içinde siyasi partilerin tüzüklerinde seçimle ilgili hükümlerin düzenlenmesi veya değiştirilmesi için değişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir.
Geçici Madde 2 - An. M. K. 1995/59(1996)
Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimi için yurt dışında (...) (2) vatandaşlarımızın oturdukları ülkelerde oy kullanmaları, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre Yüksek Seçim Kurulunun yönetiminde gerçekleştirilir.

Yüksek Seçim Kurulu bu seçimin gerçekleşmesi için, gerekli gördüğü hallerde uygun gördüğü yurtdışındaki Dışişleri Bakanlığı personelini görevlendirebilir.

Bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü hususlar Dışişleri Bakanlığınca uygulanır.

Bu seçimlerin yurtdışında gerçekleştirilmesi konusunda fiili veya hukuki herhangi bir engelin veya sair zorunlu hallerin görülmesi durumunda 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun gümrük kapılarında oy vermeye ilişkin 94 üncü maddesi hükmü uygulanır.
  
(1) Bu arada yer alan," 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi," sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) Bu arada yer alan "mukim" sözcüğü, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K. 1995/59 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G. 21.11.1995 - 22470 Mük.)
7526-7530
Geçici Madde 3 -
XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, aday olabilmek için kamu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutukluların oy verme işlemi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil olunan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adli teşkilat kurulmamış bulunan ilçelerin seçim iş ve işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 5 - An. M. K. 1995/59(1996)
XX nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda amacıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallere asılamaz. (…) (1) miting yapılan meydanlar, sadece miting süresince bu hüküm dışındadır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
  
Geçici Madde 6 -
Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.
Geçici Madde 7 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak milletvekili seçimi için oy verme günü 24 Aralık 1995 tarihidir.

Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca yukarıdaki fıkrada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.
Madde 22 -
Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukuki veya fiili mazeretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası ikiyüzelli bin lira olarak uygulanır.
  
Madde 23 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 24 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu fıkrada yer alan "Siyasi parti teşkilat binalarının önleri ve" ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4125 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4125 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul