En son güncellemeler 26 Şubat 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1817
POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, «Tüzükler Külliyatı» nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - 4673(2001), 4502(2000), 6145(1953), 5434(1950) (Değişik : 12/5/2001 - 4673/8 md.)
Bu Kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere iki ayrı “Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı” ile “Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı” kurulmuştur.

PTT ve Türk Telekomun % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.

Sandıkların gelirleri;

a) Üye olan personelden alınacak aidattan,

b) Gayrimenkul ve menkullerin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerden,

c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,

d) Şirket, iştirak ve ticari işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,

e) Diğer gelirlerden,

Oluşur.

Sandıkların idaresi Genel Kurullarında ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Sandıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
1818
Madde 2 -
Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.
Ek Madde 1 - 4673(2001) (Ek : 12/5/2001 - 4673/9 md.)
Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Cümhureyiti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.
Geçici Madde 1 - 4673(2001) (Ek : 12/5/2001 - 4673/10 md.)
Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurullarını toplayarak Yönetim Kurullarını oluştururlar.

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri o günkü bakiyeleri ile; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı arasında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom çalışanlarından halen üye olanların nemalandırılmış toplam birikimleri anlamına gelen emeklilik yardımlarının toplamları oranında tasfiye edilir. Aynı tasfiye kuralları ve oranları Sandığın tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının bölüşümünde de kullanılır.

Tasfiye işlemi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom Teftiş Kurullarından üçer başmüfettiş görevlendirilerek yapılır. Tasfiye işlemi altı ayda tamamlanır. Bölünme ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.

Tasfiye bitimi itibarıyla bir ay içerisinde ayrılmadan önceki Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde olağanüstü Genel Kurulları yapılır. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının halen çalışan personeli sandıklarının ihtiyaçları doğrultusunda özlük hakları ile paylaştırılırlar.
Madde 3 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalat Vekilleri memurdur.
1819
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4157 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                   Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                        

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  4454 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel

  Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri ve Memurları Kanunu,

   5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı ve 37 nci maddelerinin

  2 nci fıkraları ve 4157 sayılı kanunun 1 inci maddesinin 

  (B) ve (C) fıkraları ve 4332, 4671,4892 ve 5169  sayılı

  kanunlar ile 5509 ve 5931 sayılı kanunlara ilişkin

  cetvellerdeki Posta ve Telgraf Müdürlüğüne ait kadrolar.        13/7/1953         6145            19

   

  1820

   

  4157 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun                                                                                                                           Yürürlüğe

        No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

      6145                                                            –                                                             17/10/1953

      4502                                                            –                                                               29/1/2000

     4673                                                            –                                                               23/5/2001

  
  
  4157 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4157 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul