En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7531
<txt>ÜÇ İLÇE VE BİR İL KURULMASI İLE</txt> 190 <txt>SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)</txt>

Madde 1 -
Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Toprakkale bucak merkezi olmak üzere Adana ilinde Toprakkale adıyla,

Ekli (2) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi Hasanbeyli 
Belediyesi olmak üzere Adana ilinde Hasanbeyli adıyla,

Ekli (3) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi Sumbas Belediyesi olmak üzere Adana İlinde Sumbas adıyla,

Üç ilçe kurulmuştur.
Madde 2 -
Ekli (4) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak ve Adana İline bağlı Osmaniye İlçe Merkezi merkez olmak suretiyle Osmaniye adıyla bir il kurulmuştur.
Madde 3 -
Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekli (5) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek,
   190
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Ekli (6) sayılı listede yer alan il özel idaresine ait kadrolar ihdas edilmiştir.
  
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.

Bu süre içinde yeni kurulan il ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunla kurulan İlin İl Genel Meclisi, merkez ilçe ile bu İl'e bağlanan ilçelerin halihazır il genel meclis üyelerinden teşekkül eder. İl Genel Meclisi, Valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerinin İl Genel Meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimiyle birlikte yapılır.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunla kurulan İl'e bağlanan ilçelerdeki İl Özel İdaresinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler için 28/10/1996 tarih ve 22801 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.
7532
Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni kurulan İlin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.

Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.

Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan İl Özel İdaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

Bu Kanunla kurulan İlin Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İl'e bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahara yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanmasına devam olunur.
Geçici Madde 4 -
Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla bu Kanun ile kurulacak Osmaniye Valiliği için 1996 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından bir adet, yine bu Kanunla kurulacak Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas İlçeleri kaymakamlıkları için aynı bütçe kanuna ekli (T) işaretli cetvelin (2) sırasından üç adet binek otomobil satın alınır.
Madde 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4200 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4200 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul