En son güncellemeler 28 Ekim 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7535
KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen

nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ KISIM
KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md.)
Tanımlar
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5549(2006), 5020(2003), 4782(2003), 4369(1999)
Bu Kanunda geçen;

a) (Mülga: 11/10/2006-
   5549/26
   md.)

b) (Mülga: 11/10/2006-
   5549/26
   md.)

c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

d) (Mülga: 11/10/2006-
   5549/26
   md.)

e) (Mülga: 11/10/2006-
   5549/26
   md.)

İfade eder.
  
7536
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 3 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md.)
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 4 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md.)
Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
Madde 5 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md.)
Sır Saklama Yükümlülüğü
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza ve Usul Hükümleri
Karapara Aklanması Suçunda Ceza
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md. )
Zamanaşımı
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5549(2006), 5020(2003) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md. )
Tedbir Konulması
Madde 9 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md. )
Kontrollü Teslimatın Şartları
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;

a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,

b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,

c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,

d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,

e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,

2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,

Zorunludur.
7537
Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6526(2014)
Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara (...)(2) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.(1)(2)

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir.

Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.
Yükümlülüklere Aykırı Davranış
Madde 12 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md. )
Yetkili Mahkeme
Madde 13 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga birinci fıkra: 11/10/2006- 5549/26 md. )
(Değişik ikinci fıkra: 11/10/2006-
   5549/26
   md.) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.

(Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2006-
   5549/26
   md.)
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ek Ödemeler
Madde 14 - Bilgi Butonu5549(2006) (Mülga: 11/10/2006- 5549/26 md.)
 
(1) 16/6/2004 tarihli ve 5190 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi; diğer kanunlarda geçen "Devlet Güvenlik Mahkemesi", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ve Cumhuriyet savcısı" ibarelerinin sırasıyla "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemesi", "ağır ceza mahkemesi üyesi", "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcısı" olarak uygulanacağını hüküm altına almıştır. (2) 21/2/2014 tarihli ve 6526 tarihli Kanunun 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Güvenlik Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
7538
Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulunda,

a) Araştırma ve inceleme görevlerinde çalışan denetim elemanlarına (10 000),

b) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı ve Yardımcılarına (5 000),

c) Veri toplama, izleme ve değerlendirme işlerinde çalışan uzmanlara (4 000), uzman yardımcılarına (3 000),

d) Yönetim ve büro hizmetlerinde çalışan personele (2 000),

Gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarı geçmemek üzere bakan onayı ile aylık ek ücret ödenir.

Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kıst hesaplama yapılır.

Bu ödemeler damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Yönetmelikler
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5549(2006) (Mülga birinci fıkra: 11/10/2006- 5549/26 md. )
Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

(Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2006-
   5549/26
   md.)
  
İKİNCİ KISIM
Diğer Kanunlarda Değiştirilen Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm
Madde 16 - Bilgi Butonu (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler
Madde 17 - Bilgi Butonu (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 18 - Bilgi Butonu (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
7539-7545
Madde 19 - Bilgi Butonu (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 20 - Bilgi Butonu (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 21 - Bilgi Butonu (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek
   190
   sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
  
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının
   657 sayılı Kanunun 213
   üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler. (1)
  
Madde 22 - Bilgi Butonu
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 23 - Bilgi Butonu
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu madde ile ilgili olarak, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine bakınız.
7546
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4208  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  4208 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  4782

  11/1/2003

  5020

  26/12/2003

  5549

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,14 ve 15

  18/10/2006

  6526

  11

  6/3/2014

                                                                                                                                                                           

   

  
  
  4208 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4208 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz konusu mevzuat/içtihatla ilgili Yayın/Bilgi notu (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul