En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
13.10.1983 tarihli ve2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesinin binncı fikrasının 4199 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

b) Genel Zabıta:

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir.
Madde 2 -
2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 4199 sayılı Kanunla değişik (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak
noterlerce yapılır.

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tamamlanmasını müteakip en geç onbeş' iş günü içinde ilgili tescil kuruluşu ile vergi dairesi müdürlüğüne bildirilir. Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtlan, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yem malik adına vergi mükellefiyeti tesis edilir.

Tescil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tescil kuruluşunda, aracın alıcı adına tescil işlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taşman yükte meydana gelecek zararlar, yem araç sahibine aittir.

Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.
Madde 3 -
2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin bırıncı fikrasının 4199 sayılı Kanunla değişik (a) bendinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

a) Sürücülerin sınavları:

Sürücü belgesi alacakların sınavları, yönetmelikteki esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığınca sınav sorumlusu olabileceğine dair belge verilen yüksekokul mezunu ve asgari "B" sınıfi sürücü belgesi bulunan sınav sorumluları tarafindan yapılır. Oluşturulacak sınav komisyonuna gerekli görüldüğünde vali onayı ile yukarıdaki üyelik şartlarını taşıyan bir kamu görevlisi de üye olarak katılabilir. Sınav sonucunda başarı gösteren sürücülere sertifikaları verilir. Bu sertifikalar, 41 inci maddedeki diğer şartlar aranarak sertifikanın alındığı yer trafik kuruluşunca sınıfına uygun sürücü belgeleri ile değiştirilmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez
Madde 4 - Bilgi ButonuAn. M. K. 2012/190(2013)
4199 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fikrası yürürlükten kaldırılmış, 2918 sayılı Kanunun, 4199 sayılı Kanunla değiştirilen ve 47 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan ceza hükümleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1. 13 üncü maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayanlar fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 7 200 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

2. 14 üncü maddenin son fikrası:

Bu madde hükmüne uymayanlara 7 200 000 lira para cezası verilir.

3. 16 nci maddenin dördüncü fikrası:

Bu madde hükümlerine aylan hareket edenler 72 000 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

4. 17 nci maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayanlar 72 000 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar.

5. 18 inci maddenin üçüncü fikrası:

Bu madde hükümlerine aykın olarak izinsiz yapı yapanlar 72 000 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

6. 20 nci maddenin ikinci fikrası:

Araç satın alıp, bu maddenin birinci fikrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendi hükümlerine uymayanlara 3 600 000 lira para cezası, (d) bendi hükmüne uymayan noterlere ise 28 800 000 lira hafif para cezası verilir.

7. 21 inci maddenin ikinci fikrası:

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 14 400 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

8. 23 üncü maddenin ikinci fikrası

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar.

9. 25 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fikraları birleştirilmek suretiyle üçüncü fikra olarak:

Bu madde hükümlerine uymayanlar 3 600 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar. Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir

10. 26 nci maddenin dördüncü fikrası:

Bu maddenin birinci fikrası hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. İkinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler de 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

11. 28 inci maddenin son fikrası:

Bu madde hükmüne uymayanlar 3 600 000 Ura para cezası ile cezalandırılırlar.

12. 30 uncu maddenin birinci fikrasının (a) ve (b) bentleri

a) Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıklan noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler 1 800 000 lira para cezası,

b) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 3 600 000 lira para cezası, İle cezalandırılırlar.

13. 31 inci maddenin ikinci fıkrası:

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücüler 1 800 000 lira; (b) bendine göre araçlarında taksimetre, takoğtaf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücüler 7 200 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü, aynı zamanda araç .sahibi değilse ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Aynca, trafik zabıtasınca, (b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar, eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir. Aynı bentte belirtilen cihazlan bozuk imal edenler veya bozulmasma vasıta olanlar üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

14. 32 nci maddenin ikinci fıkrası:

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar.

15. 34 üncü maddenin son fıkrası:

Muayene süresi geçirilen veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmamış araçları kullanan sürücüler, i 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

16. 35 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası:

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan muayene istasyonu işletenleri, 28 800 000 lira hafif para cezası ile işletme belgelerinin yedi gün geri alınması, tekrarında 36 000 000 lira hafif para cezası ile işletme belgelerinin onbeş gün geri alınması, ikinci tekrarında ise, 43 200 000 lira hafif para cezası ve işletme belgelerinin süresiz iptali cezası ile cezalandırılırlar.

İşletme belgesi geçici olarak geri alındığı halde geri alma süresi içinde muayene yapan muayene istasyonu işletenleri 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve işletme belgeleri süresiz iptal edilir.

17. 36 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fikraları birleştirilmek suretiyle üçüncü fıkra olarak :

Sürücü belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir aydan ilci aya kadar, tekrarı halinde ila aydan üç aya kadar hafif hapis cezası verilir. Ayrıca bu kişiler her defasında 7 200 000 lira hafif para cezasıyla da cezalandırılırlar. Bu kişilerin kazaya neden olması halinde bu cezaların uygulanması diğer cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

18. 37 nci maddenin ikinci fıkrası:

Durumları bu madde hükmüne uymayanlara araç kullandıran veya hayvanları tevdi edenler, 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

19. 39 uncu maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar, bu Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılırlar.

20. 42 nci maddenin son fıkrası :

Yanlış bilgi veya sahte belge verenler, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan üç aya kadar hafif hapis ve 18 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

21. 44 üncü maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler, 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

22. 46 ncı maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler, 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.


23. 47 nci maddenin ikinci fikrası:

Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına veya sesli işaretlere uymayan' sürücüler, 3 600 000 lira, diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler, 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

24. 48 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fikrası:

Toplu taşım araçlarında sigara içilemez. Sigara içenler hakkında 
4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, birinci defada üç ay, ikinci defada bir yıl süreyle sürücü belgeleri ellerinden alınır. Her iki seferinde ayrıca, 7 200 000 lira para cezası uygulanır. Üçüncü defasında ise beş yıl süre ile sürücü belgeleri ellerinden alınır ve bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası ile birlikte 7 200 000 lira hafif para cezası uygulanır. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonrası uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinin yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara, eylemi başka bir suç oluştursa bile ayrıca, altı ay hafif hapis cezası ile birlikte 28 800 000 lira hafif para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.

25. 49 uncu maddenin üçüncü fikrası:

Bu madde hükmüne aykırı olarak taşıt kullanan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 3 600 000 lira, ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 7 200 000 lira için ceza tutanağı düzenlenir.

26. 51 inci maddenin ikinci ve beşinci fikrası:

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tespit sonucu hız şuurlarım; yüzde ondan yüzde elliye (elli dahil) kadar aşan sürücüler 3 600 000 lira, yüzde elliden fazla aşan sürücüler
7 200 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu cihazlan imal veya ithal edenler, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 18 000 000 lira hafif para cezası ve altı ay hafif hapis cezası ile araçlarında bulunduran işletenler ise 18 000 000 lira hafif para cezası ve iki aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve bu cihazların müsaderesine de hükmolunur.

27. 52 nci maddenin son fikrası:

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar

28. 53 üncü maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

29. 54 üncü maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

30. 55 inci maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

31. 56 nci maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar

32. 57 nci maddesine aşağıdaki (d), (e) ve (f) bentleri eklenmek suretiyle son fikrası:

d) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.

e) Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler, kavşağı en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt veya araçların motorlarım durdurmaları yasaktır.

f) Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

33. 58 inci maddenin son fikrası:

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler ve yolcular 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

34. 59 uncu maddenin son fikrası:

Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan veya parkeden sürücüler ile zorunlu haller dışında duraklayan veya parkeden sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar.

35. 60 ıncı maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar

36. 61 inci maddenin ikinci fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

37. 62 nci maddenin son fikrası:

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

38. 63 üncü maddenin son fikrası:

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 7 200 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

39. 64 üncü maddenin son fikrası:

Bu maddenin birinci fikrasının (a) bendinin (1) ve .(3) numaralı alt bentleri ile (b) bendi hükümlerine uymayanlar 1 800 000 lira, birinci fikrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine uymayan sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

40. 65 inci maddenin üçüncü ve beşinci fikrası:

Birinci fıkranın (a) bendi hükümlerine uymayanlar 1 800 000 lira, (c), (f), (g), (h), (i) ve (j) bentleri hükümlerine uymayanlar 3 600 000 lira, (b), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere uymayanlar 7 200 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar. 

Sürekli ve süreksiz olarak yük naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzelkişilere ait işletmeler, yük nakli yaptırdıkları araçların azamî toplam ağırlıklarını dikkate alarak yükleme yapmak zorundadırlar. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında her araç için 72 000 000 lira para cezası uygulanacağı gibi araçlar trafikten men edilir. Ancak, maden ocaklarından çıkarılan tartılamayan dökme ve blok yüklerin ve zirai ürünlerin stok mahalline ve kısa mesafeli taşınmalarında araçların istiap hadlerini yüzde onbeş oranında aşabilmeleri mümkündür

41. 66 ncı maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

42. 67 nci maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

43. 68 inci maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan yayalar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

44. 69 uncu maddenin ikinci ve dördüncü fikraları birleştirilmek suretiyle ikinci fikra olarak:

Bu madde hükümlerine uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek trafik kazasına sebebiyet veren faile üç ay hafif hapis cezası uygulanır.

45. 70 inci maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayanlar 7 200 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

46. 71 inci maddenin son fıkrası:

Zorunluluk olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar.

47. 72 nci maddenin ikinci fıkrası:

Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

48. 73 üncü maddenin son fıkrası.

Bu madde hükümlerine uymayanlar l 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

49. 74 üncü maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

50. 75 inci maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

51. 76 ncı maddenin son fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

52. 77 nci maddenin son fıkrası:

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne uymayan sürücüler 3 600 000 lira, (c) bendi hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

53. 78 inci maddenin son fikrası :

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

54. 79 uncu maddenin son fıkrası:

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

55.81 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fikrası:

Anlaşma hali dışında maddî hasarlı, ölümlü veya yaralarım alı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya birinci fikranın (b) bendi hükümlerine uymayan sürücüler 7 200 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. Bu maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

56. 82 nci maddenin son fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayanlar 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

57. 91 inci maddenin son fıkrası.

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar

58. 94 üncü maddenin son fıkrası:

Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

59. 98 inci maddenin son fıkrası:

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandınlırlar

60. 99 uncu maddenin son fıkrası:

Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandınlırlar.

61. 101 inci maddenin son fikrası:

Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketlen, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

62. 104 üncü maddenin beşinci fıkrası:

Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahipleri, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

63.108 inci maddenin yedinci fikrasının-son cümlesi: 

Aynca,-söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandınlırlar.

64. 118 inci maddenin son fikrası:

Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alınanlardan, geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, bu Kanunun 36 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılırlar.

65. 123 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fikrası:

Bu madde hükümlerine ve yönetmelikteki şartlara uymadıklan, mülkî idare amirlerince görevlendirilen yetkililer veya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından tespit edilen kursların sahiplerine, olayın özelliğine göre belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir. Bu süre içinde şartların yerine getirilmemesi halinde kurs sahipleri 18 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, kurs onbeş günden az olmamak üzere mülkî amirlerce geçici olarak kapatılır. Bu süre 625 sayılı Özel öğretim Kurumlan Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler sonuçlandırılıncaya kadar uzatılır.

Belge alınmadan açılan kursların sahipleri üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalarıdınlır. Ayrıca, belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.

66. 125 inci maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir

Bu fikra hükümlerine uymayan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar hakkında 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

67. Ek 1 inci maddenin altıncı fikrası:

Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 14 400 000 lira para cezası ile cezalarıdınlırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse tescil plakasına da 14 400 000 lira için ceza tutanağı düzenlenir. Ayrıca, bu araçlar ilk tespitte yedi gün, ikinci tespitte onbeş gün, üçüncü tespitte otuz gün süreyle trafikten men edilir.

68. Ek 2 nci maddesi:

Araçlarını motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahipleri 14 400 000 lira para cezası ile cezalandınlırlar. Ayrıca, araç onbeş gün süre ile trafikten men edilir.
Madde 5 -
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 4199 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 3. -2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki fiiller için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanacak ceza tutarlarında 100 000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.

Bu Kanun hükümlerine göre faillere uygulanan hafif para cezalan tecil edilemez.

Bir fiil2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun idari para cezasını gerektiren muhtelif yasaklarını ihlal eder nitelikte ise faile, en ağır idari para cezası uygulanır
Geçici Madde 1 -
2918 sayılı Karayollan Trafik Kanununun 41 inci maddesinin 4199 sayılı
Kanunla değişik (b) bendinde öngörülen Al, A2, B, C, D ye E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, 31.12.1999 tarihine
kadar aranmaz. İlkokul mezunu olmalan yeterli sayılır
Madde 6 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4262 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4262 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (27)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul