Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1831
KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
A) Okullar ve İdareleri
Madde 1 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
Madde 2 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 3 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 4 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 5 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 6 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
B) Disiplin Kurulları
Madde 7 - 6234(1954)
Valilik merkez kazasiyle diğer kazalara bağlı köylerin eğitmenleriyle ilköğretmen okullarında mezun öğretmenlerin disiplin işlerine bakmak üzere, teftiş bölgesi müfettişinin - bulunmadığı takdirde maarif memurunun - başkanlığında her kaza merkezinde beşer üyeli birer (Kaza, köy öğretmenleri ve eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:   

1 - Merkez kazası başöğretmenlerinden bölge ilköğretim müfettişinin göstereceği üç namzet arasından maarif müdürünün seçeceği bir başöğretmen;

2 - Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenler arasından maarif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğretmen veya gezici başöğretmen;

3 - Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir eğitmen ve bir öğretmen.
Madde 8 -
Her valilik merkezinde maarif müdürünün veya muavininin başkanlığında gezici öğretmenlerle gezici başöğretmenlerin disiplin işlerine bakmak ve yedinci maddedeki kurulun kararları için ikinci derecede tetkik mercii olmak üzere beşer üyeli bir (Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır:

1 - Merkez kazası bölge ilk öğretim müfettişi;

2 - Valiliğin bütün kazalarında vazife gören gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri iki namzetten vekillikçe seçilecek bir gezici öğretmen veya gezici başöğretmen;

3 - Merkez kazası köy eğitmen ve öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer namzetten maarif müdürünün seçeceği bir eğitmen, bir öğretmen.
Madde 9 -
Yedinci ve sekizinci maddelerde yazılı disiplin kurulları üyeleri iki yıl için seçilir. Bu kurullara seçim yoluyla girecek üyelerin ne suretle seçilecek leri Maarif Vekilliğince tesbit edilir. (Kaza ve valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulları) kararlarını mürettep azanın çokluk reyiyle verirler. Bu kurullar rey nısabı mahfuz kalmak üzere azanın çokluk sayısiyle de toplanabilirler.
(1) 27/1/1954 tarih ve 6234 sayılı Kanunun 12 . maddesi hükmü gereğince metinde geçen “Köy enstitüleri” deyimi “İlköğretmen okulu” olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.
1832
İKİNCİ BÖLÜM
Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazife ve salahiyetleri
Madde 10 - 222(1961), 6234(1954), 5129(1947) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
Madde 11 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Okullara kabul ve devam
Madde 12 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
Madde 13 - 222(1961), 5955(1952) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 14 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 15 - 222(1961), 5955(1952) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 16 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 17 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Talebenin ders araçları
Madde 18 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
Madde 19 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 20 - 222(1961), 5210(1948) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 21 - 222(1961), 5210(1948) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Okul yapımı ve onarımı
Madde 22 - 5210(1948) (Mülga: 24/5/1948 - 5210/15 md. )
Madde 23 - 5210(1948) (Mülga: 24/5/1948 - 5210/15 md. )
 
Madde 24 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
Madde 25 - 5210(1948), 5012(1947) (Mülga: 24/5/1948 - 5210/15 md. )
Madde 26 - 5210(1948) (Mülga: 24/5/1948 - 5210/15 md. )
 
Madde 27 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
ALTINCI BÖLÜM
Köy okullarına mahsus arazi
Madde 28 - 5129(1947) (Mülga: 4/9/1947 - 5129 /10 md. )
Madde 29 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
Madde 30 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
YEDİNCİ BÖLÜM
Köy eğitmen, öğretmen, gezici başöğretmen ve gezici öğretmenlerinin mükafatlandırılması ve cezalandırılması
Madde 31 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
Madde 32 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 33 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 34 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 35 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 36 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 37 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Köy Enstitüleri ve bu Enstitülerin köy okullariyle ilgili işleri
Madde 38 - 5210(1948) (Mülga: 24/5/1948 - 5210/15 md. )
Madde 39 - 6234(1954), 5210(1948), 5129(1947) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 40 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
Madde 41 - 5210(1948) (Mülga: 24/5/1948 - 5210/15 md. )
Madde 42 - 5210(1948) (Mülga: 24/5/1948 - 5210/15 md. )
 
Madde 43 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
DOKUZUNCU BÖLÜM
Köy Enstitülerinde vazife görenlerin tayini, terfi, mükafatlandırma ve cezalandırma şekiller
Madde 44 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
Madde 45 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
1833
Madde 46 - 439(1964), 6234(1954) (Birinci fıkra Mülga: 5/3/1964 - 439/15 md. )
(Değişik: 27/1/1954 - 6234/7 md.) İlköğretmen okullarının öğretmenleri, mesai saatleri içinde okulda kalarak, kendilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini görmek, ders dışı faaliyetlere katılmak ve ayrıca nöbet vazifelerini yapmakla mükelleftirler.

Öğretmen, memur, usta öğretici ve müstahdemler, vazifeli oldukları günlerde ilköğretmen okulu idarelerince tabelaya konarak yedirilirler, ve okul taşıtlarından faydalanırlar. Bunlar için hiç bir para alınmaz.
  
Madde 47 - 6234(1954)
İlköğretmen okullarında vazife gören öğretmen, memur, usta öğretici ve müstahdemlerin oturdukları evlerin dolayında her ev için yarım hektarı geçmemek üzere arazi ayrılır. Bunlar, o araziyi örnek olabilecek şekilde aileleriyle birlikte işlerler; aile ihtiyacını karşılayacak sayıda hayvan besleyebilirler. Elde edilen ürünlerden kendileri faydalanırlar. Bunun için hiç bir para alınmaz.
Madde 48 - 6234(1954)
İlköğretmen okulu öğretmenlerine okul öğretmenler kurulu karariyle ve nöbetle müdürleri tarafından yılda iki ayı geçmemek üzere tatil izni verilir. Bu müddet aralıklı da olabilir.
Madde 49 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
Madde 50 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 51 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 52 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 53 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
ONUNCU BÖLÜM
Müteferrik maddeler
Madde 54 -
Bu kanunda yazılı vazifeleri gören eğitmen, öğretmen, usta öğretici, gezici öğretmen ve gezici başöğretmen, müfettiş, muhtar ve ihtiyar meclisi azalariyle bu vazifelerle ilgili işleri yapmıya memur edilenlerden birisine veya kurullarına karşı işlenecek ve Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının üçüncü babının dokuzuncu faslında ve dördüncü babının üçüncü faslında ve dokuzuncu babının ikinci ve yedinci faslında mevcut cezalarla ilgili görülecek suçlardan ağır ceza mahkemesinin vazifesi dışında kalanlar, cumhuriyet müddeiumumiliğinin iddianamesiyle doğrudan doğruya mahkemeye verilir.
Madde 55 -
1609 sayılı kanun hükümlerine temas eden bir suç işliyen eğitmen ve öğretmenler, gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler o kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı memurlar hakkında yapılacak muameleye tabi tutulurlar.
Madde 56 - 6234(1954)
İlköğretmen okullarından ve eğitmen kurslarından mezun olanlara, köylerdeki sağlık vazifelerini yaptıkları esnada faydalanacakları acele sıhhi imdada mahsus malzemeyi havi birer sıhhat çantasını; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, bütçesinden temin eder.
Madde 57 - 6234(1954)
İlköğretmen okullarına en yakın istasyon, iskele, kaza ve valilik merkezine bağlıyan yol ilgili vekillik veya valiliklerce en kısa zamanda yaptırılır.       

Bu okullara en yakın duraklar ve iskeleler en kısa bir zamanda ilgili vekillikçe yükletme ve boşaltmıya elverişli hale getirilir.
Madde 58 - 6234(1954)
İlköğretmen okullarının ve köy okullarının her türlü muhabere evrakı diğer resmi teşkillerin evrakı gibi köy posta teşkilatı vasıtasiyle getirilip götürülür.

Bu kurumlar resmi işlerinde köy ve jandarma telefonlarından parasız faydalanırlar.
1834
Madde 59 - 222(1961), 5210(1948), 5129(1947) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
Madde 60 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 61 - 6234(1954)
İlköğretmen okulu binalarından birini veya bir köy okulu binasını Maarif Vekilliğince verilecek planlara göre yaptıran veya bu okul ve ilköğretmen okullarına tarla, bağ, bahçe, fidanlık değirmen gibi bir gayrimenkulü bağışlıyan iyilik severlerin veya hayır müesseselerinin adları bunlara daimi olarak anılmak üzere verilir.
Madde 62 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
Madde 63 - 6234(1954) (Mülga: 27/1/1954 - 6234/12 md. )
 
Madde 64 - 5129(1947)
3803 sayılı kanunun onsekizinci maddesinde yazılı «Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı» nın alacakları, Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Bu sandığın gelirleri, faiz ve kazançları hiç bir harç, vergi ve resme tabi değildir. 
 
Sandığın paraları; ilgili eğitmen, öğretmen ve müfettişler tarafından başkalarına temlik edilemez ve şahsi borçları için de haczolunamaz. 
 
Yardımlar sandık azasına aşağıda yazılı hallerde yapılır: 
 
1 - Vazifesi başında kazaya uğrayanların sakatlanmalarında veya ölümlerinde, (Bu hüküm köy enstitüsü talebesine de şamildir); 
 
2 - Ailelerinin ölümlerinde, hastalıklarında; çocuklarının doğumunda; 
 
3 - Hayvanlarının vazife esnasında ölmeleri veya kazaya uğramalarında; 
 
4 - Evlerinin veya eşyasının tamamen yanması halinde; 
 
5 - Evlenmelerinde. 
 
Sandık azasına istihsal vasıtası edinme, işlik tesis etme, tetkik seyahatı yapma, çocuklarını okutma gibi sebeplerle de sandıktan ödünç para verilebilir.(1)
Madde 65 - 5434(1950), 5129(1947) (Mülga: 8/6/1949 - 5434/135 md.)
Madde 66 - 5129(1947) (Mülga: 4/9/1947 - 5129 /10 md. )
Madde 67 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
Madde 68 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 69 - 222(1961) (Mülga: 5/1/1961 - 222/89 md. )
 
Madde 70 -
Bu kanun neşri tarihinden yürürlüğe girer.
Madde 71 -
Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) Maddede bahsi geçen sandık, 4/9/1947 tarih ve5129 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yeniden kurulmuş; 27/1/1954 tarih ve6234 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile adı ve mahiyeti değiştirilmiş; son olarak 20/11/1959 tarih ve 7381 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, 6234 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini yürürlükten kaldırmasıyla hükmü ve uygulanma imkanı kalmamıştır.
1835
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  4274 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                   Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  3803/7, 11, 12, 13, 18 inci maddeleri

  4459/2 maddesinin 3, 4 fıkraları

  4274/28, 66 ıncı maddeleri

  5117 Sayılı Kanun

  4274/39 uncu madde, 2 nci fıkra son cümle

  4274/59 uncu madde (28 - 12) ibareleri

  4274/10 uncu madde 1 inci bendde yer alan  (3803 sayılı

   kanunun 11 inci, 3238 sayılı kanununun 5 inci maddelerine) ibaresi

  4274/64 üncü madde 1 inci fıkra başındaki (3803 sayılı kanunun

  18 inci maddesinde yazılı) ibaresi

  4274/65 inci madde 1 inci fıkradaki (3803 sayılı kanunun

  18 inci maddesine göre kurulan köy öğretmenleri) ibaresi           4/9/1947         5129            10

  3803/16 ıncı madde

  4274/22,23,25,26,38,41,42 nci maddeler, 5012 ve 5082

  sayılı kanunlar                                                                           24/5/1948         5210            15

  3803, 5352, 5541 sayılı kanunlar

  4274/1-6, 11, 29, 31-37,39,40, 43-45, 49-53,62,63 üncü

   maddeler, 10 uncu madde (a) bendinin 1-3, 6 fıkraları

  5210/12 nci madde

  6076/11 inci madde

  4644/12 nci madde                                                                     27/1/1954         6234            12

  23 Eylül 1329 Tarihli Tedrisati İptidaiye Kanunu

  Muvakkatı Maarif Teşkilatına dair 789 Sayılı Kanunun

  5 inci maddesi.

  5522/1 inci maddesi

  5129, 5210, 5828, 5955, 5956 ve 7135 Sayılı Kanunlarla

  diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri.                              5/1/1961           222            89

  1702/3 Bütün ek ve tadilleriyle

   3007/6 ile 6836 Sayılı Kanunla değişik 7 ve 8 inci maddeler.

  3829/14 üncü maddesi.

  7143 Sayılı kanun hükümleri.                                                      5/3/1964           439            15

   

  1836

   

  4274 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

        No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

      5012                                                            –                                                               24/2/1947

      5117                                                            –                                                               26/6/1947

      5129                                                            –                                                               10/9/1947

      5210                                                            –                                                               31/5/1948

      5479            1 inci ve geçici madde                                                                                 1/1/1950

                          2  nci madde                                                                                               1/3/1950

      5657                                                            –                                                               31/3/1950

      5955                                                            –                                                               23/6/1952

      6234                                                            –                                                                 4/2/1954

        222            Mali hükümler                                                                                            1/3/1961

                          Tayinle ilgili hükümler                                                                             28/2/1961

                          Diğer hükümler                                                                                           1/1/1961

        439            Ders sayıları ile ilgili hükümler                                                                 12/3/1964

                          Akşam Okulları hakkındaki hükümler                                                        1/4/1964

                          Diğer ücretlerle ilgili hükümler                                                                   1/3/1964

   

   

  
  
  4274 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4274 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (9)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul