(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7559
GENEL NÜFUS TESPİTİ YAPILMASI VE SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Tspit ve yazım günü
Madde 1 -
30 Kasım 1997 Pazar günü Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca genel nüfus tespiti, Yüksek Seçim Kurulunca da seçmen yazımı yaptırılır.
Bilgisayar ortamında merkezi seçmen kütüğü oluşturulan yerlerde yazım işlemleri, kütüğün denetlenmesi suretiyle güncelleştirilmesi şeklinde yapılır.
İlgili kuruluşlar ve işbirliği esasları
Madde 2 -
Genel nüfus tespiti ve seçmen yazımında Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile ilgili esaslar, bu Kanunun yayımından sonraki ilk onbeş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının eşgüdümünde adı geçen kuruluşlar arasında yapılacak ortak bir çalışma ile düzenlenir.
Tespit sonuçlarının açıklanması ve niteliği
Madde 3 -
Bu Kanun gereğince yapılacak genel nüfus tespitinin yerleşim yerleri itibariyle ikametgaha dayalı sayısal sonuçları, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca tespit gününü izleyen iki ay içinde açıklanır. Bu sonuçlar, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında genel nüfus sayımı sonuçları hükmündedir.
Güncelleştirme
Madde 4 -
Seçmen kütüklerinin bu Kanun gereğince yapılacak seçmen yazımına göre güncelleştirilmesi işlemleri, yazım gününü izleyen üç ay içinde tamamlanır.
Merkezi seçmen kütüğünün tüm yurtta bilgisayar ortamına geçirilmesi ile ilgili çalışmalar,yazım gününü izleyen engeç iki yıl içinde tamamlanır. Yüksek Seçim Kurulu, bu çalışmalarda Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bilgisayar imkanlarından da yararlanır.
Merkezi nüfus idaresi sistemi çalışmaları
Madde 5 -
Genel nüfus tespiti verilerinin merkezi nüfus idarsi sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi çalışmaları, bu verilerin Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılmasından itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanır.
7560
Ödenekler (1)
Madde 6 -
Bu Kanun gereğince 1997 yılında yapılacak harcamalar için Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer tertibinden Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Adalet Bakanlığı (Yüksek Seçim Kurulu) ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinin ilgili tertiplerine yeterli miktarda ödenek aktarılır.
Bu Kanun gereğince yapılacak işler için 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.
Nüfus cüzdanı olmayan vatandaşların durumu
Madde 7 -
Bu Kanunun yayımı tarihinde nüfus cüzdanı olmayan vatandaşlara Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bulundukları yerdeki nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde, kendileri hakkında yürürlükteki mevzuatın para cezası ile ilgili hükümleri uygulanmaksazın nüfus cüzdanı verilir.
Uygulanacak hükümler
Madde 8 -
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki mevzuatın genel nüfus sayımı, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ve merkezi nüfus idaresi sistemine ilişkin hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 9 -
BuKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1)Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4300 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul