(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7561
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNA İLİŞKİN BAZI MALİ HÜKÜMLERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN(1)

Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
İşyurtları Kurumu
Madde 3 - KHK 703(2018), 6352(2012)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
Daire Başkanlığının görevleri
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
İşyurtları
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
Sermaye kaynakları
Madde 7 - KHK 703(2018), 5217(2005), 4671(2001)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 14/7/2004-5217/31 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
	
İşyurtları Kurumuna ait mallar Devlet malı sayılır. Bunlar aleyhine suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır.
Ücret ve ek ödemeler
Madde 8 - 7242(2020), KHK 703(2018), 4671(2001)
(Değişik birinci fıkra : 9/5/2001 - 4671/2 md. )(1) Ücretleri işyurdundan ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, hükümlü ve tutuklulara bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırabilecek nitelikleri haiz yeter sayıda usta, işyurtlarında çalıştırılabilir.(1)
 
İşyurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma yapan hükümlü, tutuklu, personel ve işçilere yılı bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir.(1)
 
(Değişik fıkra:14/4/2020-7242/66 md.) İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının %30’unu aşmamak üzere;
 
a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin %50’sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,
 
b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kâr payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin %10’unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,
 
İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kâr payı ödenebilir. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan kâr payı ödemesi (b) bendine göre yapılacak kâr payı ödemesinden az olamaz. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.
 
(Ek fıkra:14/4/2020-7242/66 md.) Dördüncü fıkrada ödenebileceği belirtilen kâr payından kalan miktar içinden ayrıca üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personele İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kâr payı ödeme tavanının %30’una kadar teşvik ödemesi yapılabilir.(1)
 
Bakanlık, ceza infaz kurumları ve tutukevleri görevlilerine, tespit edeceği örnekte, parasız elbise vermeye yetkilidir. 
Yönetmelik
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
(1) 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “hükümlülere” ibaresi “hükümlü ve tutuklulara” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “çalışma yapan” ibaresinden sonra gelmek üzere “hükümlü, tutuklu,” ibaresi eklenmiş ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
7562-1
Uygulanmayacak hükümler (1)
Madde 10 -
İşyurtları Kurumu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir.
 
İşyurtları Kurumunun gelirleri ile karlarından Hazineye pay ayrılmaz, bilanço karları sermayeye eklenir.
Madde 11 - (14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin değiştirilmesi ve ek fıkralar eklenmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15,26, 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ve ek madde eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 16 - (27/5/1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde değişiklik yapılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 -
Kanunlarda geçen "mütedavil sermayeli iş gören cezaevleri ile ıslahevleri" ve "ceza ve ıslahevleri atölyeleri" ibareleri "işyurtları kurumu ve işyurtları" olarak değiştirilmiştir.
Madde 18 - (30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinde ibare ve cümle değişikliği ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 19 - (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.
Kadro cetvelleri
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
Kaldırılan hükümler
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız.
7563/7565
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/64 md.)
 
Yürürlük
Madde 22 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4301 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4301 sayılı Kanunun

  değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4671

  16/5/2001

  5217

  7

  1/1/2005

  6352

  3

  5/7/2012

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 6, 7, 8, 9, 20, 21, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7242

  8

  15/4/2020

   

   

  
  
  4301 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4301 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul