En son güncellemeler 22 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7577
MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 5917(2009)
1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre, silah altına alınan muhtaç erbaş ve erlerin ailelerinin hastalanmaları halinde tedavileri, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılır. (1) 
Madde 2 -
Muhtaç erbaş ve er ailelerinin ayakta veya meskende tedavi halinde kullanacakları ilaç bedelleri ile resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan hayati önemi haiz olanların bedellerinin tamamı Devletçe karşılanır.
Madde 3 -
Bu Kanunun tatbikatında aile tabiri içine giren eş, usul ve füru aşağıda gösterilmiştir.

a) Eş: Erbaş ve erlerin karıları.

b) Usul: Erbaş ve erlerin, yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ana ve babaları.

c) Füru: Erbaş ve erlerin çocukları
Madde 4 -
Bu Kanundan yararlanma hakkı, 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, askerlik şubesince askere sevk tarihinden başlar ve terhis tarihinden bir ay sonra sona erer.
Madde 5 -
Bu Kanunun uygulanmasından doğacak giderleri karşılamak üzere, Maliye Bakanlığınca her yılın bütçesine Devlet ve üniversite hastaneleri için yeterli ödenek konur.
Madde 6 -
Bu Kanunun uygulanmasına ait usul ve esaslar Milli Savunma, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca üç ay içinde ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.
Geçici Madde 1 -
Devlet ve üniversite hastanelerinde her türlü muayene, tedavi ve sair sağlık hizmetleri dolayısıyle bu Kanun yürürlüğe girmeden önce borçlandırılmış olan erbaş ve erlerin eş ve çocukları, muhtaç olduklarını belgeledikleri takdirde haklarında hiçbir idari ve icrai işlem yapılmaz. Başlamış işlem varsa, onlar dahi durdurulur.

Hastanelerin bu kabil alacaklarının Devletçe nasıl karşılanacağı, 6 ncı maddede yazılı olan yönetmelikle düzenlenir.
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; bu maddede yer alan “Devlet ve üniversite” ibaresi “birinci basamak resmi sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
7578
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  4341 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren                                                                                                                     Yürürlüğe

    Kanun                            4341 sayılı Kanunun değişen maddeleri                          giriş tarihi

  5917                                                                      1                                                      10/7/2009

   

  
  
  4341 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4341 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum :Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu:Asker,Askerlik Kanunu,Er ve Erbaş,Ücretsiz Tedavi (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul