Metinsel Değişiklikler
6528 (2015) md: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4. 3179 (1985) md: 14, Geçici 5, Geçici 6. 283 (1963) md: 3. 7117 (1958) md: 11. 7118 (1958) md: 12, 13, 14. 5166 (1948) md: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1863
HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN

Madde 1 - 5166(1948) (Mülga: 30/1/1948 - 5166/6 md.)
Madde 2 - 6528(2015), 5166(1948) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Madde 3 - 6528(2015), 283(1963), 5166(1948) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
 
Madde 4 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Madde 5 - 6528(2015), 5166(1948) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
 
Madde 6 - 5166(1948) (Mülga: 30/1/1948 Tarih ve 5166/6 md.)
Madde 7 - 6528(2015), 5166(1948) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
 
Madde 8 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Madde 9 - 5166(1948) (Mülga: 30/1/1948 - 5166/6 md.)
Madde 10 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Madde 11 - 7117(1958), 5166(1948) (Değişik: 14/5/1958 - 7117/1 md.)
Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif Vekaletine bağlı olmak üzere (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile bir sandık kurulur.

Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilkögretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.

Sandık azası iken emekliye ayrılanlar, isterlerse azalıklarını devam ettirebilirler.

Sandığın gelirleri şunlardır:

1 - Azalardan umumi heyetçe tesbit edilecek miktarda her ay kesilecek aidat (azanın her terfi ettiği ayı takibeden ayda bu aidat yalnız o aya mahsus olmak üzere iki misli olarak alınır.)

2 - Teberrular ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

3 - Sandık gelirlerinin nemalandırılmasından hasıl olan karlar.
1868
4 - Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar.

Sandığın, azalarına hangi hallerde ve ne miktarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapacağı 14 üncü maddede yazılı "Ana statü" de belirtilir.
Madde 12 - 7118(1958), 5166(1948) (Mülga: 14/5/1958 -7118/19 md.)
 
Madde 13 - 7118(1958) (Mülga: 14/5/1958 -7118/19 md.)
Madde 14 - 3179(1985), 7118(1958)
11 ve 12 nci maddelerde yazılı sandıkların mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

Sandığın gelirleri bilümum vergi, resim ve harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve temlik dahi edilemez.

(Değişik: 9/4/1985 - 3179/1 md.) Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığının tediyeleri Divanı Muhasebat vizesine tabi değildir. Sandığın İdaresi, İşleyiş tarzı ve esasları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir "anastatü" ile tespit olunur.
  
Bu sandıkların işlerinde çalıştırılacak memur ve müstahdemler 1683 sayılı kanun ile kabul edilen esaslar gözönünde tutularak yapılacak bir nizamnameye göre tekaüt edilirler. Tekaüt aylıklarını bu sandıklardan alırlar.(1)
Geçici Madde 1 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Geçici Madde 2 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Geçici Madde 3 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Geçici Madde 4 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Geçici Madde 5 - 3179(1985) (Ek: 9/4/1985 - 3179/2 md.)
Bu Kanunda öngörülen "anastatü", Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde hazırlanır.

Bu statünün hazırlanmasında sandığın mevcut organlarından, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu müştereken veya ayrı ayrı istişari görüş bildirebilir.
Geçici Madde 6 - 3179(1985) (Ek: 9/4/1985 - 3179/2 md.)
“Anastatü” hazırlanıncaya kadar temliki tasarruflarda bulunulmamak şartı ile mevcut “anastatü” hükümlerinin tatbikine devam olunur.
Madde 15 - 6528(2015) (Mülga: 1/3/2014-6528/27 md.)
 
Madde 16 -
Bu Kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 17 -
Bu Kanunun hükümleri icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
(1) Bu maddedeki yapı sandığına dair hükümler 14/5/1958 tarih ve 7118 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
1869
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

                  4357 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTALEDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  4357 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5166

  4 üncü maddesiyle, 6 nci maddesinin (a) fıkrası

  Diğer maddeleri

  1/1/1948

   

  31/1/1948  

  7117

  22/5/1958

  7118

  22/5/1958

  283

  26/7/1963

  3179

  13/4/1985

  6528

  2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, Geçici Madde 1, 2, 3, 4

  14/3/2014

  
  
  4357 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4357 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (24)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul