Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 1999/25 sayılı 1998/37 E., 1999/25 K., 08.06.1999 T. (RG: 22.04.2000)
7591
<txt>14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI 5.3.1964 TARİHLİ VE 439 SAYILI, 30.4.1992 TARİHLİ VE 3797 SAYILI, 11.10.1983 TARİHLİ VE</txt> 2914 <txt>SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 5.1.1961 TARİHLİ VE 222 SAYILI, 24.11.1994 TARİHLİ VE</txt> 4048 <txt>SAYILI KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN</txt>

Madde 1 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 8 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 9 - An. M. K. 2009/44(2010) (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 10 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 11 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yaıplmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 12 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 13 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 15 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 16 - (Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmakta olup ilgili yerlerine işlenmiştir.)
Madde 17 -
Ekli ve 2 sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş ve ekli 3 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.
  
Madde 18 -
30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer kanunlarda geçen "Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.
  
Geçici Madde 1 -
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla değiştirilen 176 ncı maddesindeki 80 ve 90 gösterge rakamları sırasıyla 1999 yılında 90 ve 100'e 2000 yılından itibaren ise 100 ve 110 'a yükseltilerek uygulanır.
  
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yönetici olarak görev yapanlarla, evvelce benzer yöneticilik görevlerinde bulunmuş olanlar, durumlarının bu Kanunda belirlenen esaslara uygun bulunmasına bakılmaksızın halen bulundukları görevlerine devam ederler ve yöneticilik hizmetleri bu Kanun uyarınca belirlenecek eşdeğer yönetim kademelerinde geçmiş sayılır.
Geçici Madde 3 -
Bu Kanunun 9,10,11 ve 12 nci maddeleri ile değiştirilen 3797 sayılı Kanunun 53, 56, 61 ve 62 nci maddelerinde belirtilen işlemler bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Kadroların belirlenecek norm kadro sayılarına göre dağıtılmasından sonra mevcut personel bu kadrolar ile ilişkilendirilir. İhtiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli içerisindeki ya da istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamaları yapılır.

Bu şekilde atamaları yapılamayan personel, bulundukları birimde şahsa bağlı olarak eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka birimlere atanamazlar. Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde, yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son kadrosu esas alınarak aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personelin durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanırlar.
  
7592
Geçici Madde 4 -
Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte ilköğretim müfettişi olarak görev yapmakta olanlar için yeterli sınavı şartı aranmaz. Yardımcı olarak görev yapmakta olanlar bu görevde geçirdikleri süreleri dikkate alınarak hesaplanacak üç yılın sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Halen ilköğretim müfettişliği yapmakta olanlardan 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (A) fıkrası 11 inci bendinden daha önce herhangi bir suretle yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilir.
  
Geçici Madde 5 -
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi uyarınca eğitim öğretim tazminatından yararlanacakların bu tazminatları, bu Kanunun 2 nci maddesi ile belirlenen oranlar üzerinden yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı aranmadan 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere ödenir
  
Geçici Madde 6 -
Bu Kanunla kaldırılan Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli personelden kadroları iptal edilmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmadan bu Kanunla kurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 7 - An. M. K. 1999/25(2000)
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün boş bulunan yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarındaki eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu kadrolara; Genel ve katma Bütçeli Kuruluşların bütçe ödenekleri çerçevesinde (...)(1) geçici işçi statüsünde (...)(1) çalışmış olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak müracaat etmiş ve bunlar arasından çalıştıkları kurumlarca yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilmiş bulunanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımalıdır. 1.1.1998 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış bulunmaları, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) veya lise ve ve dengi okul mezunu olmaları, ihtiyaç duyulan illerde çalışmayı kabul etmeleri ve her iki kurum için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ile müştereken yapılacak merkezi (Ö.D.Y.M.) sınavı başanmaları kaydıyla 1998 yılı sonuna kadar Maliye Bakanlığınca kullanılmasına izin verilen yardımcı hizmetli kadrolarına başarı sıralamasına göre atanabilirler.

İlgililer, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolara intibak ettirilirler.

Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri, yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir.

Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri (önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde hükümlerine göre Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarına ataması yapılacak personel, beş yıl süreyle diğer hizmet sınıflarına atanamazlar.

Bu suretle atanacak olan personelin Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil boş kadrolarına intibat ettirilmesinde uygun unvan ve derece bulunmaması halinde 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
 
Yukarıdaki hükümlere göre atanmış olan personelden boşalan geçici işçi pozisyonları hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgili kurumların 1998 yılı geçici işçi vizesinden düşülmüş ve iptal edilmiş sayılır.
  
(1) Bu arada yer alan “1997 yılında ... azami 7 ay ve daha az süreli” sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 8/6/1999 tarih ve E : 1998/37. K : 1999/25 sayılı Kararı ile iptal edildiği için metinden çıkarılmıştır.
7593
Maliye Bakanlığı, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaya, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve uygulamaya ilişkin diğer esas ve usulleri tespit etmeye yetkilidir.
Geçici Madde 8 -
İhdas edilen; (62 600) adet serbest korda 1.7.1998, (102 400) adet tutulan kadrodan (51 200) adedi 1.7.1999 ve (51 200) adedi ise 1.7.2000 tarihinden itibaren kullanılacaktır.
Geçici Madde 9 -
Bu Kanunla 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun değiştirilen 14 üncü maddesi uyarınca düzenleme yapılıp yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.
  
Madde 19 -
Bu Kanunun 1, 2, 3 ve 14 üncü maddeleri 1.1.1998 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 20 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7594
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4359 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4359 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum :Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu:Çifte Vergi,İlköğretim Müfettişliği,İlköğretim ve Eğitim Kanunu,Milli Eğitim Bakanlığı,Personel (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1 SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2 SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3 SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (22)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul