(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7673
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

Kuruluş amacı
Madde 1 - KHK 703(2018), 6337(2012)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Kurumun görev ve yetkileri
Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Organlar
Madde 4 - KHK 703(2018), 6337(2012)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Danışma Kurulu, görevleri, toplantı usul ve esasları(3)
Madde 5 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Genel Kurulun toplantı usul ve esasları
Madde 6 - 6337(2012)(Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Genel Kurulun görev ve yetkileri
Madde 7 - 6337(2012)(Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Yönetim Kurulu, görev ve yetkileri, toplantı usul ve esasları(4)
Madde 8 - (Değişik:29/6/2012-6337/6 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
(1) Bu Kurum 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 100 üncü maddesiyle, Bu Kanunun Adı ‘’ Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu maddenin başlığı “Genel Kurul” iken, 29/6/2012 tarihli ve 6337 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Bu maddenin başlığı “Yönetim Kurulu” iken, 29/6/2012 tarihli ve 6337 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7674
(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga yedinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga sekizinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga dokuzuncu fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga onuncu fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga onbirinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga onikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

(Mülga onüçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)

Genel Sekreter dışındaki Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarda aylık huzur hakkı ödenir.
Yönetim Kurulunun toplantı usul ve esasları
Madde 9 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 10 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Denetim Kurulu
Madde 11 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Genel Sekreterlik, Genel Sekreterin görev ve yetkileri(1)
Madde 12 - KHK 703(2018), 6337(2012)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Genel Sekreterin görevleri
Madde 13 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Hizmet birimleri(2)
Madde 14 - KHK 703(2018), 6337(2012)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Ürün/Hizmet Akreditasyon Başkanlığı
Madde 15 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı
Madde 16 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Sistem Akreditasyon Başkanlığı
Madde 17 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
(1) Bu maddenin başlığı “Genel Sekreter” iken, 29/6/2012 tarihli ve 6337 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu maddenin başlığı “Anahizmet birimleri” iken, 29/6/2012 tarihli ve 6337 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7675
Personel Akreditasyon Başkanlığı
Madde 18 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Şikayet ve itirazları değerlendirme,danışma ve yardımcı hizmet birimleri
Madde 19 - 6337(2012) (Mülga: 29/6/2012-6337/14 md.)
 
Personelin statüsü, nitelikleri, atanması ve özlük hakları(1)
Madde 20 - KHK 703(2018), 6337(2012)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Kurumun gelirleri
Madde 21 - KHK 703(2018), 6337(2012)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Çeşitli hükümler
Madde 22 - 7161(2019), 6337(2012)(Değişik:29/6/2012-6337/11 md.)
Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı hükmündedir.

Kurumun, bu Kanun kapsamında elde ettiği gelirler kurumlar vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintilere şümulü yoktur.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeline suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı devlet memurları hakkında tatbik edilen cezalar uygulanır. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

(Ek fıkra:17/1/2019-7161/26 md.) Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.
(1) Bu maddenin başlığı “Personel ve nitelikleri” iken, 29/6/2012 tarihli ve 6337 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
7676
Yönetmelikler
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Geçici Madde 4 - (Ek:29/6/2012-6337/12 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/100 md.)
 
Yürürlük
Madde 24 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


7677/7680-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

     4457 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   


  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası


  4457 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri


  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  6337

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/d, 22, Geçici Madde 4, (1) sayılı Cetvel, (2) sayılı Cetvel

  21

  5/7/2012
  1/1/2013

  6518

  5

  19/2/2014

  KHK/703

  KHK’nın Adı, 1 ila 5,12,14,20,21,23, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 4, Ekli (I) ve (II) Sayılı Cetvelleri

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  22

  18/1/2019

   

  
  
  4457 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4457 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4457 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum : Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu : Akreditasyon ;TÜRKAK (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  4457 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4457 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (1) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 27/10/1999 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 05/07/2012 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (11)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul